ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY RZECZY SPRZEDANEJ

Rękojmia sprzedającego za wady prawne rzeczy, utrata posiadania rzeczy kupionej sądownie na rzecz właściciela lub posiadającego ograniczone prawa na rzeczy cudzej (użytkowania, zastawu).

BEZPRAWNE USZKODZENIE CUDZEJ RZECZY

Wymogiem jej zastosowania było: bezpośrednie oddziaływania na rzecz; rzecz musiała zostać rzeczywiście uszkodzona; szkoda powstała z działania, a nie z zaniechania; szkoda wyrządzona była bezprawnie.

Rzeczy wyłączone z obrotu

res publicae – należące do narodu Rzymskiego, w użytku publicznym (drogi, porty rzeki nie wysychające); res divini iuris – rzeczy boskiego prawa, związane z kultem i religią: res sacre – poświęcone bogom, res sanctae – mury i bramy Rzymu, res religiosae – miejsca pochówku.

Rzecz niczyja – thesaurus (skarb)

Szczególnym rodzajem rzeczy niczyich były res derelictae – rzeczy porzucone przez dotychczasowego właściciela z zamiarem pozbycia się.

Rzeczy zużywalne i niezużywalne

żywność, opał, pieniądze), wszystkie inne rzeczy w rozumieniu prawnym – były niezużywalne. Rzeczy zużywalne nie mogły być przedmiotem używania usus, użytkowania ususfructus, kontraktu użyczenia lub najmu.

Rodzaje władztwa nad rzeczami

Władztwo nad rzeczami mogło mieć charakter faktyczny (posiadanie possessio i dzierżenie detentio) lub prawny (wyrażone w prawach rzeczowych – własność i prawa na rzeczy cudzej – iura in re aliena).

Nabycie własności przez połączenia rzeczy (accessio)

Ad 3 trwałe połączenie rzeczy ruchomych (spawanie ferruminatio), a rozdzielenie zniszczyłoby rzecz; w przypadku czasowego przyłączenie rzeczy (przylutowanie ołowiem adplumbatio), po ich rozłączeniu odżywała własność rzeczy ubocznej (właściciel miał też actio ad exhibendum – o rozdzielenie rzeczy, np.

Przetworzenie rzeczy (specificatio)

Nabycie własności rzeczy ruchomej przez przetworzenie następowało jeżeli osoba wykonała nową rzecz (nova species) z materiału nie należącego do niej – szkoła prokulejańska dawała własność przetwórcy, sabiniańska - odwrotnie.

Części składowe i przynależności

Części składowe rzeczy dzielą los rzeczy, nie mogą być przedmiotem odrębnych praw rzeczowych, chyba, że się nie da oddzielić od rzeczy.

JAKIE SPRAWY REGULUJE PRAWO RZECZOWE ORAZ CO PRAWO CYWILNE NAZYWA RZECZĄ. PODZIAŁ RZECZY

Podział rzeczy: podstawowym podziałem rzeczy jest podział na rzeczy nieruchome (nieruchomości) i ruchome (ruchomości) rzeczy dzielą się także na podzielne i nie podzielne rzeczy dzielą się także na indywidualne oznaczone i gatunkowo oznaczone istotne znaczenie gospodarcze ma podział na rzeczy znajdujące się w obrocie i rzeczy wyjęte z obrotu w obrębie sektora socjalistycznego występuje podział ...

Konstytucyjne przesłanki dopuszczalności pozbawienia lub ograniczenia wolności oraz przepadku rzeczy

Przepadek rzeczy ( co łączy się z procedura karną ) może nastąpić tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu i tylko w przypadkach określonych w ustawie ( art.

Wyjątki od zasady skargowości na rzecz działania sądu z urzędu

415§5 dopuszcza jed­nak, że w razie skaza­nia lub warunkowego umorzenia postępowa­nia sąd może zasądzić odszkodo­wanie na rzecz pokrzywdzonego także z urzędu.

Pojęcie rzeczy

Normatywne znaczenie tej definicji legalnej polega na tym, że na podstawie pojęcia rzeczy wyróżnia się w prawie ograniczone prawa rzeczowe Rzeczami w rozumieniu prawa cywilnego są materialne: części przyrody, w stanie pierwotnym lub przetworzonym na tyle wyodrębnione w sposób naturalny lub sztuczny, że w stosunkach społeczno – gospodarczych mogą być traktowane jako dobra samoistne.

Klasyfikacja rzeczy

RZECZY GŁÓWNE I PRZYNAEŻNOŚCI PRZYNALEŻNOŚCI: są odrębnymi rzeczami ruchomymi, ułatwiają korzystanie z innej rzeczy, która ma wobec nich status rzeczy głównej, w tym sensie nazywamy je rzeczami pomocniczymi = przesłanki uznania rzeczy ruchomej za przynależność: pomocniczy stosunek do rzeczy głównej – charakter przynależności, polegający na jej ...

Zarząd rzeczą wspólną

Zarząd umowny – wszyscy współwłaściciele w drodze umowy, określają zarząd rzeczą wspólną, w sposób inny niż czyni to K.

Współposiadanie i korzystanie z rzeczy wspólnej

Każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnych oraz do korzystania z niej, w takim zakresie jakim daje się pogodzić współposiadanie i korzystanie z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli.

Rzecz stanowi przynależność, jeżeli…

Przynależność – jest to odrębna rzecz ruchoma, która pozostaje z rzeczą główną w stałym i faktycznym związku, która jest potrzebna do korzystania z rzeczy głównej np.

Przedmioty inne niż rzeczy

PRZEDMIOTY NIEMATERIALNE:

ENERGIA – może być przedmiotem obrotu cywilnoprawnego. Natomiast gospodarka różnymi rodzajami energii uregulowana jest w ustawach szczególnych

DOBRA O CHARAKTERZE INTELEKTUALNYM – utwory literackie, artystyczne, naukowe, wynalazki, wzory użytkowe. Stanowią one wytwór...

Czy można nabyć własność rzeczy znalezionej?

Kto znalazł rzecz zgubioną, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym osobę uprawnioną do odbioru rzeczy. Znalazca obowiązany jest w tych wypadkach oddać rzecz zarządcy budynku lub pomieszczenia albo właściwemu zarządcy środków transportu publicznego, a ten postąpi z rzeczą zgodnie z właściwymi przepisami.

Nabycie własności poprzez akcesję (połączenie rzeczy)

nabycie własności nowej rzeczy przez właściciela materiałów przetworzonych Własność nowej rzeczy przypadnie właścicielowi materiałów użytych do wytworzenia nowej rzeczy, jeżeli zabraknie dobrej woli przetwarzającego albo gdy wartość materiałów przewyższać będzie wartość pracy koniecznej do wytworzenia nowej rzeczy.