Pojęcie pola fenomenologicznego i jego składowe w interpretacji C. Rogersa

Od pola fenomenologicznego (rzeczywistości subiektywnej) uzależnione jest zachowanie człowieka.

Czym są idee, skąd się wzięło i na czym polega podobieństwo rzeczy do nich - Interpretacja metafizyczna

Odpowiedź: Upraszczając, można powiedzieć, że wszelkie przejawy braku podobieństwa rzeczy do idei należy wyjaśniać kauzalnie, nie są one bowiem realizacją żadnego celu .

Czym są idee, skąd się wzięło i na czym polega podobieństwo rzeczy do nich - Interpretacja niemetafizczna

Idea zatem to coś, dzięki czemu jakąś rzecz rozumiemy; rozumieć coś, to znaczy znać jego ideę.

Spór o to, czym są rzeczy same w sobie

Przy drugiej interpretacji metafizyka byłaby bezprzedmiotowa, bo rzeczy same w sobie i byt sam w sobie nie istnieją i są fikcjami umysłu.

Wniosek o wyłączenie prawa do rzeczy lub prawa majątkowego spod egzekucji

Po zakończeniu postępowania egzekucyjnego żądanie wyłączenia nie przysługuje, o prawo do rzeczy; majątkowe można się ubiegać jedynie w trybie postępowania cywilnego.

Odebranie rzeczy ruchomej

Rzecz może być odebrana nawet osobie trzeciej, a także na czas określony. Rzecz oddaje się wierzycielowi lub wyznaczonej przez niego osobie, ewentualnie oddaje się na skład.

Omów elementy składowe tendencji przemian. Podaj przykłady

Elementy składowe tendencji przemian:

1) akceleracja, czyli przyspieszenie rozwoju i dojrzewania biologicznego.

2) zmiana kolejności niektórych etapów rozwojowych;

3) retardacja procesów inwolucyjnych, czyli opóźnienie procesów starzenia.

Przez akcelerację rozwoju rozumie się między pokoleniowe...

Pojęcie kultury, jej części składowe i jej rola w życiu społecznym

Kultura – to ogół wytworów działalności ludzkiej, materialnych i niematerialnych wartości i uznawanych sposobów postępowania, zobiektywizowanych i przyjętych w dowolnych zbiorowościach, przekazywanych innym zbiorowościom i następnym pokoleniom.

Części składowe kultury

~ MATERIALNA – zwana kulturą...

GRUPA SPOŁECZNA I JEJ ELEMENTY SKŁADOWE

Co najmniej 3 osoby powiązane systemem stosunków uregulowanych instytucjonalnie posiadających niektóre wspólne wartości, cele, i odmienne od innych zbiorowości wyraźną zasadą odrębności.

Grupa społeczna powstaje wtedy, gdy pewna zbiorowość ma do zrealizowania wspólny cel , którego osiągnięcie wymaga...

Jakie działania podejmują współczesne społeczeństwa na rzecz ochrony środowiska

"Ustawę o ochronie środowiska i zasobów naturalnych", zobowiązującą zarówno wszelkie władze, jaki i całe społeczeństwo do wzmożenia troski o jakość życia ludności oraz do podejmowania działań na rzecz zahamowania zaawansowanych procesów degradacji środowiska naszego kraju.

Słówka i zwroty - Biuro rzeczy znalezionych

Słownik:

a gents/ ladies umbrella

a ruck sack (backpak)- plecak

a samsonite type lock

briefcase- neseser

bumbag- piterek

convas- płótno

digital lock- zamek cyfrowy

soft/ tought

travel bag = traveller’s bag- torba podróżna

velcro fastening-...

Rzeczy podzielne i niepodzielne, znaczenie tego podziału

Według Rzymian rzecz podzielna to taka rzecz, którą można podzielić bez utraty swojej wartości i istoty.

Części składowe czynności prawnej

Przez czynność prawną rozumieli Rzymianie oświadczenie woli, skierowane na wywołanie skutków prawnych związanych z oświadczeniem na mocy prawa. Musiało ono składać się z aktu woli, przekazanego poprzez oświadczenie woli. Oświadczenie woli mogło być dokonane przy użyciu powszechnych sposobów (...

Kontrakt najmu rzeczy - pojęcie, obowiązki stron

Najemca miał płacić czynsz i konserwować rzecz, miał prawo do pożytków, w razie utraty rzeczy najętej mógł żądać od właściciela użycia praw ochrony własności i przywrócenia najmu.

Kilka zastawów na jednej rzeczy

Kilka zastawów na jednej rzeczy mogło powstać tylko przy zastawie umownym (hipoteka), w którym dłużnik zatrzymywał rzecz zastawu. On sprzedawał rzecz zastawu, zaspokajając swoje roszczenia, nadwyżka przechodziła do następnego i tak dalej, jeśli oczywiście było co przekazać.

Cześć obywatelska i jej uszczuplenie

Cześć obywatelska (existimatio) miała nie mały wpływ na sytuację prawną człowieka wolnego.

Infamia – umniejszenie czci obywatelskiej, a więc uszczerbek na pełnej wartości jednostki w społeczeństwie. Takie uszczuplenie czci przewidywały zarówno ustawy, jak i edykt pretorski.

Stróżem czystości...

Najem rzeczy (locatio - conductio rei)

Najem rzeczy polegał na tym, że wynajmujący (locator) zobowiązywał się wydać najemcy (conductor) określoną rzecz do czasowego używania (ewentualnie z prawem do pobierania pożytków), najemca zaś zobowiązywał się do płacenia umówionego czynszu.

Pojęcie i rodzaje rzeczy

Kolejnym podziałem rzeczy był podział na: res in patrimonio – dopuszczalne do obrotu gospodarczego res extra patrimonium – wyjęte z obrotu prawnego Z kolei res in patrimonio dzieliły się na (podział ten zniósł Justynian): res mancipi – rzeczy szczególnie wartościowe: grunty w Italii, niewolnicy, zwierzęta (woły, konie, osły, muły), a także służebności gruntów wiejskich, które należały do ...

Przerobienie rzeczy

Od Paulusa datuje się opinia pośrednia (media sententia), którą przyjął ostatecznie Justynian: jeżeli rzecz da się przywrócić do stanu pierwotnego, to właścicielem nowo powstałej rzeczy pozostaje właściciel materiału; jeśli nie – to nowa rzecz należy do przetwórcy (jeśli przetworzył w dobrej wierze).

RZECZY – POJĘCIE I PODZIAŁY

Podział rzeczy res corporalis na: pojedyncze, stanowiące organicznie związaną lub jednorodną całość; złożone – corpus ex cohaerentibus – składające się z części składowych, połączonych w jedną całość, Do odzyskania bezprawnie zabranych rzeczy będących teraz częściami składowymi (cegły – domu sic) można było użyć skargi actio ad exhibendum, jeśli tylko można było wyłączyć tą rzecz z ...