Czerwiec 1941

Czytaj Dalej

BAŁKANY - działania wojenne 1941 r.

Najważniejszym negatywnym dla Hitlera następstwem kampanii bał­kańskiej była konieczność opóźnie­nia ataku na Związek Radziecki (z 15 maja na 22 czerwca).

BARBAROSSA - operacja 1941 r.

AGRESJA Bezpośrednim sygnałem do agresji było kodowe słowo „Dortmund" po­dane przez Hitlera 20 czerwca. 22 czerwca między 3. Luftwaffe od 22 czerwca do 1 listopada straciła 42,8% samolotów i załóg.

BATTLEAXE - operacja 1941 r.

Natarcie rozpoczęło się 15 czerwca 1941 r. 16 czerwca w wyniku prze­ciwnatarcia Niemców i Włochów wojska brytyjskie cofnęły się na pozycje wyjściowe.

BIAŁYSTOK - MIŃSK - bitwa 1941 r.

Jedna z głównych bitew stoczonych w pierwszym etapie wojny niemiec-ko-radzieckiej. Niemieckie wojskapancerne (2 i 3 grupa pancerna)dowodzone przez gen. Heinza *Gu-deriana i gen. Hermanna *Hotha,nacierając z północy i z południa,doszły do Mińska, zamknęływ okrążeniu i zniszczyły zgrupo­wanie 300 tys...

BIRMA - walki 1941-45

Głównym celem japońskiej inwazji na Birmę było przecięcie drogi stra­tegicznej (*Birmańska Droga, Bur-ma Road) z Lashio do Kunmingu w Chinach. Po 1938 r. była to jedy­na lądowa droga, którą docierało zaopatrzenie dla oddziałów *Czang Kai-szeka. Plan uderzenia, które miała wykonać 15 armia japońska (3...

CHARKÓW - bitwy 1941-43

Ukraińskie miasto zajęte przez woj­ska niemieckie 24 października 1941 r., stało się jedną z kilku baz (obok m.in. Nowgorodu, Briańska, Kurska, Orła), będących punktem oparcia dla *Wehrmachtu podczas ofensywy *Armii Czerwonej zimą 1941 42 r. Wojska Frontu Południo­wo-Zachodniego (dowódca marsz. Siemion...

CHINY - walki 1941-45

Do czerwca Japończycy umocnili swoje pozycje na północ od rzeki Jangcy; na południu 28 czerwca 10 dywizji podjęło atak na miasto Hengjang w południo­wym Honanie, bronione przez 10 armię chińską pod dowództwem gen.

CRUSADER - operacja 1941 r.

Zwycięska ofensywa wojsk alianc­kich prowadzona od 18 listopada 1941 r. do 10 stycznia 1942 r., w której wyniku wyparto wojska niemiecko-włoskie z Cyrenajki (Libia). Po fiasku operacji *„Battleaxe" w 1941 r. wojska brytyjskie w Afry­ce Północnej otrzymały dostawy sprzętu i amunicji. W drugiej poło­wie 1941 r...

KIJÓW - walki 1941-43

W pierwszej połowie lipca 1941 r. wojska niemieckie Grupy Armii „Południe" (Heeresgruppe „Siid") pod dowództwem feldmarsz. Gerda von *Rundstedta podeszły od za­chodu do Kijowa i, aby uniknąć walk na ulicach miasta, skierowały się na południe, wzdłuż Dniepru, przebywając w ciągu 18 dni dy­stans 400 km. W...

KLEEBERG FRANCISZEK (1888-1941) - generał

Polski oficer, syn powstańca z 1863 r., służbę wojskową roz­począł w 1908 r. w 2 pułku hau­bic polowych artylerii austriackiej. Następnie podjął studia w Wyższej Szkole Wojennej, które przerwał wybuch I wojny światowej. W ma­ju 1915 r. został odkomenderowany do II Brygady Legionów. W Woj­sku Polskim...

KRETA - inwazja 1941 r.

żołnie­rzy brytyjskich, australijskich, no­wozelandzkich i greckich ewakuo­wanych na wyspę z Grecji), po­zbawieni ciężkiego sprzętu, broni przeciwlotniczej i osłony powietrz­nej nie mogli stawić skutecznego oporu i w dniach od 28 maja do 1 czerwca 1941 r.

KRYM - bitwy 1941-44

Po pięciodniowym przygotowaniu artyleryjskim, 7 czerwca 1942 r.

KUANTAN - bitwa morska 1941 r.

W rejonie miasta i portu Kuantan na wybrzeżu Półwyspu Malajskiego 10 grudnia 1941 r. brytyjska eskadra *Force Z (dowódca adm. Tom Philips), w której skład wchodziły pancerniki *Prince of Wales i *Re-palse oraz 4 niszczyciele (dwa brytyjskie i dwa australijskie), zo­stała zaatakowana przez samoloty japońskie...

LENINGRAD - obrona 1941-44

Poczynając od 22 czerwca niemieckie oddziały, łamiąc obronę, szybko posuwały się w stronę Lenin­gradu. W czerwcu oddano do użytku most drogowy.

LUZON - bitwy 1941-42, 1944-45

Największa wyspa (105,7 tys. km2) w archipelagu Wysp Filipińskich, miała szczególne znaczenie strate­giczne - obsadzona przez wojska amerykańskie zamykała flocie ja­pońskiej dostęp do Morza Połu-dniowochińskiego i blokowała możliwość uderzenia na Półwysep Maląjski i *Singapur. Głównodowo­dzący...

MALAJE - bitwa 1941-42

Zdobycie Półwyspu Malajskiego i *Singapuru, największej brytyj­skiej bazy wojskowej w tym rejonie, miało dla Japończyków szczególne znaczenie: umożliwiałoby dostęp do surowców (głównie kauczuku - 38% światowej produkcji, i cyny - 58%) i dawałoby dobre pozycje wyjściowe do uderzenia na Holenderskie Indie...

MATAPAN - bitwa 1941 r.

Bitwa floty włoskiej i brytyjskiej ro­zegrana na wysokości przylądka Ma­tapan na Peloponezie (grecka naz­wa - Tainaron) miała istotne znacze­nie, gdyż podważyła potęgę i ducha walki floty włoskiej. W końcu marca 1941 r. dowództwo marynarki włoskiej skierowało zespół okrętów adm. Ange-lo Jachino...

METAKSAS IOANNIS (1871-1941) - polityk

Szef sztabu armii greckiej w latach 1913-17, objął urząd premiera Gre­cji w kwietniu 1936 r., a kilka mie­sięcy później rozwiązał parlament i ustanowił władzę dyktatorską. W 1940 r. potrafił zjednoczyć naród do walki z agresją włoską. Był zde­cydowany przeciwstawić się niebez­pieczeństwu agresji...

MOSKWA - bitwa 1941-42

W końcu września 1941 r. dowódz­two niemieckie skoncentrowało na kierunku moskiewskim w rejonie Smoleńska i Briańska Grupę Armii „Środek" (Heeresgruppe „Mitte") pod dowództwem feldmarsz. Fedora von *Bocka: ok. miliona żołnierzy dysponujących 1700 czołgami, 19 500 działami, wspieranych przez 950...