Czechosłowacja

Czechosłowacja

Czytaj Dalej

Kryzys i upadek komunizmu. Wschód i Zachód w okresie rewolucji demokratycznych w Europie Wschodniej i Środkowej (1980 - 1992) - Upadek komunizmu w Czechosłowacji. Czechosłowacja. Rozpad federacji

 

W listopadzie 1989 roku załamał się też reżim Husaka w Czechosłowacji. Masowe demonstracje, pogłoska o zabiciu jednego z demonstrantów (co nie miało faktycznie miejsca) wzburzyły opinię publiczną. Husak został pozbawiony władzy przez Biuro Polityczne. W ciągu grudnia rozpadająca się i pozbawiona...

Kształtowanie się ustrojue komunistycznego w polsce i czechosłowacji

Od parlamentaryzmu do socjalzimu : Analiza porównawcza Polski i Czechosłowacji Zmierzch demokratycznych rządów europy środkowo wschodniej rozpoczął się od Teheranu gdzie podjęto decyzję o zarzuceniu koncepcji otwarcia 2 frontu na Bałkanach na rzecz Normandii, co jednoznacznie pociągało za sobą oddanie obszaru europy środkowo wschodniej pod radziecką strefę wpływów. Już w tym okresie przygotowywano plany rewolucji komunistycznej na ziemiach włączonych w orbitę ZSRR .

Praska wiosna i interwencja w Czechosłowacji

Przewrót z 1948 spowodował w Czechosłowacji przejęcie pełni władzy przez komunistów. Po śmierci Klementa Gottwalda na czele partii i państwa stał Antonim Nowotny. System monopartyjny, centralne planowanie, nacjonalizacja przemysłu, kolektywizacja rolnictwa, represje wobec opozycji. Nazwa zmieniona...

Rozpad Czechosłowacji - Czesi i Słowacy

Czechosłowacja, która powstała w roku 1918 jako państwo dwóch narodów, rozdzierana była wewnętrznymi napięciami. Nawet radość po uwolnieniu się kraju spod dominacji faszystowskiejy a później komunistycznej, nie zapobiegła w roku 1993 rozpadowi państwa.

Do roku 1918 większa część Europy...

CZECHOSŁOWACJA - okupacja 1939 r.

Republika zamieszkała w 1938 r. przez ponad 14 min ludzi (10 min Czechów i Słowaków, 3 min Niem­ców oraz inne mniejszości: Węgrzy, Ukraińcy, Polacy), znalazła się w tymże roku wśród państw, wobec których Niemcy zgłaszały roszcze­nia terytorialne. 21 kwietnia 1938 r. Adolf Hitler wydał szefowi...

Europa Środkowa i Wschodnia w stalinowskim imperium (1945 - 1955) - Czechosłowacja

 

Czechosłowacja reprezentowana była w czasie wojny, jak wspomniano, przez emigracyjny rząd Benesa. Rząd ten - dzięki wkładowi zbrojnemu emigracji czechosłowackiej do obrony Wielkiej Brytanii - uzyskał poparcie alianckie. Już w 1944 roku Benes wiedział, że alianci nie będą oponowali przeciwko...

INWAZJA ZSRR NA CZECHOSŁOWACJĘ 1968.

Na początku 1968 słowacki przywódca Aleksander Dubczek (1921-1992) został pierwszym sekretarzem Komunistycznej Partii Czechosłowacji. Na­stąpił krótki okres liberalizacji, zwany Pra­ską Wiosną. Dubczek usiłował wprowadzić bardziej demokratyczne rządy; zniósł cen­zurę prasy, nawiązał bliższe...

Implozja autorytaryzmu (Czechosłowacja, NRD)

Implozja (słownik języka polskiego)-gwałtowne zgniecenie naczynia próżniowego spowodowane ciśnieniem powietrza z zewnątrz

W tym znaczeniu jeden z rodzajów tranzycji w państwach Europy śr-wsch. Polegająca na przekazaniu władzy przez elity komunistyczne siłom opozycji lub jak w przypadku NRD innemu...

Od destalinizacji do praskiej wiosny. Wschód, Zachód - Interwencja Układu Warszawskiego w Czechosłowacji

 

Nad ranem 20 VIII 1968 r. komandosi radzieccy opanowali lotnisko w Pradze. Lądowały na nim oddziały desantowe. Aresztowano i wywieziono do Moskwy Dubceka, Cernika i ich współpracowników. Wojska ZSRR, Polski, Węgier, Bułgarii i NRD wkroczyły na teren Czechosłowacji, rozbrajając jej armię. Niek­tóre...

CZECHOSŁOWACJA - działania wojenne 1944-45

Wyzwalanie Czechosłowacji spod okupacji niemieckiej rozpoczęły w październiku 1944 r. wojska 4 Frontu Ukraińskiego dowodzone przez gen. Iwana Piętrowa, wsparte później przez wojska 2 Frontu Ukra­ińskiego, walczące do tego czasu w Rumunii i na Węgrzech. Walki były długotrwałe i jeszcze na wio­snę 1945...

Wschód i Zachód od układów wschodnich do drugiej zimnej wojny (1970 - 1979) - Czechosłowacja w czasach Husaka

 

Przygnębiający był okres Czechosłowacji. Po wielkich czystkach 1969-1970 roku kraj pozbawiony został żywiołów reformatorskich, partia zredukowana wyłącznie do ludzi oportunistyczne nastawionych. Gospodarka stała w miejscu, mimo dość wysokiej w stosunku do innych „bratnich krajów" stopy życiowej...

CZECHOSŁOWACJA, Czechosłowacka Republika Socjalistyczna, Československa socialistická republika - KOŚCIÓŁ PRAWOSŁAWNY

Zwolennicy panslawizmu, którymi byli politycy czes. K. Sladkovský (1823-80), F.A. Brauner (1810-80), F.L. Rieger (1818-1903) i E. Gregor (zm. 1907) założyli 1863 w Pradze przy kościele św. Mikołaja wspólnotę prawosł., która była zależna od parafii prawosł. w Wiedniu, a od 1883 należała do metropolii w...

CZECHOSŁOWACJA, Czechosłowacka Republika Socjalistyczna, Československa socialistická republika

Państwo w Europie Środk., powstałe 1918 w wyniku rozpadu monarchii austrowęg.; od 1 I 1969 republika złożona z Czes. Republiki Socjalistycznej i Słowac. Republiki Socjalistycznej; ma 127 870 km2 i liczy 14,8 min mieszk. (1976).

CZECHOSŁOWACJA, Czechosłowacka Republika Socjalistyczna, Československa socialistická republika - KOŚCIÓŁ KATOLICKI

W proklamowanej 28 X 1918 republice czechosł., w skład której włączono Czechy, Morawy i Śląsk, Słowację i Ruś Zakarpacką z 13,6 min mieszk. (50% Czechów, 24% Niemców, 18% Słowaków, a 8% Polaków, Węgrów, Ukraińców i Żydów), Kościół stanął wobec trudności.

1. Okres międzywojenny (1919-38) —...

CZECHOSŁOWACJA, Czechosłowacka Republika Socjalistyczna, Československa socialistická republika - KOŚCIÓŁ UNICKI

Po I wojnie świat., kiedy po upadku Austrii włączono Ruś Zakarpacką do Republiki Czechosłowackiej, Czesi popierając prawosławnych skłócili unitów w Słowacji. Sytuacja unitów uległa poprawie dzięki synodowi unickiemu w Użhorodzie z 1921 oraz licznym protestom w rządzie, ostatecznie zaś po 1928 w...

CZECHOSŁOWACJA, Czechosłowacka Republika Socjalistyczna, Československa socialistická republika - KOŚCIOŁY PROTESTANCKIE

O niewielkiej liczbie wyznawców w Cz. dość liczne z uwagi na przywiązanie do rei. tradycji lokalnych mieszkańców ziem czes., które po I wojnie świat, wróciły do macierzy.

Słowacki Kościół Ewang.augsb. (Slovenská Evanjelická Církev Augsburského Vyznania v ČSSR) dzieli się na dystrykt zach. (Słowacja...

CZECHOSŁOWACJA, Czechosłowacka Republika Socjalistyczna, Československa socialistická republika - STATYSTYKA

Kościół w Cz. ma metropolię w Pradze z sufraganiami Czeskie Budziejowice, Hradec Králové i Litomie-rzyce, metropolię Ołomuniec z sufragania Brno, metropolię Trnawa z sufraganiami Bańska Bystrzyca, Koszyce, Nitra, Rožňava i Spisz, a także unicką diecezję Preszów.

W 1921 były 2 metropolie, 11...