Funkcja czaszki

Dostosowanie do siebie tych wszystkich przestrzeni powoduje, że poszczególne cegiełki budowy muszą spełniać często kilka zupełnie różnych czynności i wskutek tego mają skomplikowaną budowę, uwarunkowaną filogenetycznym i ontogenetycznym rozwojem całej czaszki.

Szwy czaszki

Na części twarzowej czaszki  znajduje się poprzeczny szew u nasady nosa i jego przedłużenie, szew czołowo-nosowy (sutura frontonasalis) i szew czoło-wo-szczękowy (sutura frontomaxillaris). Znaczna większość kości czaszki połączona jest szwami piłowatymi (suturae serratae).

Czaszka łącznotkankowa

Na podłożu tym, jak wiemy, powstają łącznotkankowe kości okładzinowe, które tworzą wysokie sklepienie czaszki ludzkiej.

Skład ciany górnej czaszki

Najbardziej do przodu wysunięty punkt sklepienia czaszki (glabella) leży na wyniosłości tej samej nazwy (glabella = gładzizna, nieowłosione miejsce między brwiami), położonej między obu przyśrodkowymi końcami łuków brwiowych.

Jama części mózgowej czaszki

Odróżniamy sklepienie czaszki (calvaria) oraz jej podstawę (basis); granicę między nimi tworzy umowna płaszczyzna pozioma, biegnąca przez gładziznę i przez kresy karkowe górne.

Powierzchnia wewnętrzna podstawy czaszki

Tylny brzeg skrzydeł mniejszych i przedni brzeg bruzdy skrzyżowania wzrokowego kości klinowej oddzielają dół przedni czaszki od dołu środkowego, ten zaś od dołu tylnego czaszki odgraniczają górne brzegi części skalistej kości skroniowej i brzeg grzbietu siodła tureckiego (ryc.

Budowa funkcjonalna czaszki

Działanie innych mięśni poruszających głowę i działanie masy głowy mają mniejsze znaczenie Poznaliśmy poprzednio wzmocnione pasma podstawy czaszki; zapoznamy się obecnie w ogólnych zarysach z archi tektoniką czaszki na podstawie przebiegu beleczek kostnych istoty gąbczastej oraz linii rozszczepienia istoty zbitej, które jako linie napięcia mówią nam o kierunku działania największego ciśnienia i rozciągania.

Jak postępujemy w wypadku urazu czaszki?

O urazie czaszki informują różne objawy, na przyk­ład pojawienie się wgłębienia, krwawienia z ucha lub wydzieliny płynącej z nosa. Podobnie postę­pujemy w wypadku krwawienia z czaszki.

Czaszka. Ogólna budowa

Część trzewną czaszki tworzą: kości nosowe, łzowe, małżowiny nosowe dolne, szczęki i kości jarzmowe (wszystkie parzyste) oraz lemiesz i żuchwa. Kości czaszki za wyjątkiem żuchwy połączone są szwami należącymi do połączeń ścisłych.

Ściana dolna (podstawna) czaszki

W otworze tym przebiegają nerwy czaszkowe IX, X, XI, żyła szyjna wewnętrzna, zatoka skalista dolna, oraz tętnica oponowa tylna.

Tył czaszki

Widoczne tu kości stanowią części tylne obu kości ciemieniowych, łuskę potyliczną (sąuama occipitalis) i część sutkową kości skroniowej wraz z jej wyrostkiem sutkowatym, występującym w dolnym rogu po obu stronach czaszki.

Chrząstkozrosty czaszki

Na czaszce młodej występuje poza tym kilka niestałych, przejściowych, szklistych chrząstkozrostów, a więc 3) chrząstkozrost klinów o-potyliczny (synchondrosis sphenooccipitalis) między trzonem kości klinowej a częścią podstawrną kości potylicznej, który kostnieje, przekształcając się w kościozrost (synostosis) po 20 roku życia, oraz 4) cztery chrząstkozrosty między czterema częściami kości potylicznej, które kostnieją mniej więcej ...

ZŁOTA CZASZKA, nie ukończony dramat prozą J. Słowackiego

ZŁOTA CZASZKA, nie ukończony dramat prozą J.

Połączenia kości czaszki

Na bocznej ścianie czaszki leżą parzyste ciemiączka przednio-boczne czyli klinowe oraz tylno-boczne czyli sutkowe.

Badanie radiologiczne czaszki i kręgosłupa

Odma czaszkowa (z nakłucia lędźwiowego lub podpotylicznego) polega na wprowadzeniu powietrza w miejscu niewielkiej ilości upuszczonego płynu, co pozwala na uwidocznienie systemu komorowego i przestrzeni podpajęczynówkowych.

Podział czaszki

TRZEWIO CZASZKA: szczękowa, żuchwa, jarzmowa, nosowa.

Powierzchnia wewnętrzna sklepienia czaszki

Powierzchnia wewnętrzna sklepienia jest wklęsła i ma różnego rodzaju wgłębienia i wyniosłości: 1) wyciski palczaste (impressiones digitatae) i łęki mózgowe (juga cerebralia*), wywołane przez zakręty i bruzdy mózgowe; występują tu one również, choć mniej silnie niż na powierzchni wewnętrznej podstawy czaszki; 2) liczne, stosunkowo głębokie i wąskie bruzdy tętnicze (sulci arteriosi), mieszczące rozgałęzienia tętnic oponowych; 3) ...

Ściana boczna czaszki

Szczelina oczodołowa górna łączy oczodół ze środkowym dołem czaszki .

CZASZKA

Trupia czaszka i skrzyżowane piszczele-symbol śmierci pochodź, ze średniowiecza, nie znany w starożytności; znak sygnalizujący śmiertelne niebezpieczeństwo, zwł.