Czas wojny

Czas wojny

Czytaj Dalej

Totalitaryzm czasów wojny i okupacji.

Totalitaryzm wojenny, stalinizm to czasy błędów i wypaczeń, które spowodowały, że zburzone zostały dotychczasowe systemy wartości. W czasie II wojny światowej był oddelegowany do różnych miejsc Europy, był w Grecji, Czechach, na Ukrainie, na Zakaukaziu i w Polsce.

Działania morskie w czasie Wojny Krymskiej - ZNACZENIE WOJNY KRYMSKIEJ W HISTORII ROZWOJU FLOTY

Potyczki w czasie wojny krymskiej są więc bardzo ważnym epizodem w historii wojen morskich oraz rozwoju wojennej myśli technicznej, a także taktyki prowadzenia działań wojennych na morzu.

Działania morskie w czasie Wojny Krymskiej - OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OKRESU

Podczas tej wojny użyto po raz pierwszy w walce okrętów wojennych o napędzie parowym. Okręty parowe w owym czasie stanowiły głównie fregaty i korwety, a w końcowym okresie wojny rów-nież okręty liniowe zaopatrzone w ten rewolucyjny napęd.

Działania morskie w czasie Wojny Krymskiej - OPISY NAJWAŻNIEJSZYCH BITEW MORSKICH WOJNY KRYMSKIEJ NA MORZU CZARNYM

Trwająca 349 dni obrona Sewastopola pokazała, że dobrze zorgani-zowana baza może się przez długi czas bronić przed przeważającymi siłami nieprzyjaciela.

Działania morskie w czasie Wojny Krymskiej - Początkowy okres wojny i działania floty angielskiej

Napier przeszedł teraz do realizacji planu, czyli sparali-żowania żeglugi rosyjskiej na Bałtyku i, w późniejszym okresie, zajęcia Wysp Alandzkich, które Anglicy zamierzali przekazać Szwecji jako pewnego rodzaju zachętę do włączenia się do wojny.

Sposoby przedstawiania świata i człowieka w czasie wojny na podstawie utworu K.K. Baczyńskiego

Szukamy serca - bierzemy w rękę, nasłuchujemy: wygaśnie męka, ale zostanie kamień - tak - głaz" W tych słowach zamyka się dramat młodego pokolenia, którego dojrzewanie splotło się ze strasznym czasem wojny.

ŚPIEW WOJNY, konspiracyjna antologia poezji czasu wojny

ŚPIEW WOJNY, konspiracyjna antologia poezji czasu wojny, wyd.

DZIEWCZĘ Z SĄCZA. Rzecz mieszczańska z czasu wojny szwedzkiej roku 1655 wierszem

Rzecz mieszczańska z czasu wojny szwedzkiej roku 1655 wierszem, poemat M.

PIEŚŃ NIEPODLEGŁA. Poezja polska czasu wojny

Poezja polska czasu wojny, konspiracyjna antologia, wyd.

Działania morskie w czasie Wojny Krymskiej - Bitwa o Sveaborg

Po kolejnej porażce flota sprzymierzonych nie przejawiała już znacznej aktywności na Bałtyku i do końca wojny ograniczała się do blokady wybrzeża.

DYNASTIA SASKA - Najazd szwedzki w czasie wojny północnej

Rzeczpospolita formalnie nie uczestniczyła w wojnie północnej, ale grupy zwolenników Augusta II i Stanisława Leszczyńskiego sprzymierzyły się z wrogimi sobie władcami, carem Rosji i królem Szwecji.

Działania morskie w czasie Wojny Krymskiej - Wypad floty angielsko - francuskiej pod Kronsztad

W pierwszych dniach czerwca 1854 r. na Bałtyk przybyła eskadra francu-ska w składzie 9 okrętów liniowych (w tym 1 parowy), 7 fregat (1 parowa) i 4 uzbrojonych statków parowych z pędnikami kołowymi. Dnia 12 czerwca zespół francuski, liczący w sumie 20 okrętów, połączył się z eskadrą angielską w...

Działania morskie w czasie Wojny Krymskiej - Atak na Bomersund

Dnia 9 października flota angielska otrzymała rozkaz powrotu do Anglii i w ten sposób zakończyły się działania wojenne na Bałtyku w roku 1854.

Działania morskie w czasie Wojny Krymskiej - Drugi wypad floty sprzymierzonych pod Kronsztad

Działania w roku 1854 nie przyniosły żadnych znaczących sukcesów dla żadnego z sojuszników. Dlatego w roku następnym Admiralicja Brytyjska wy-ciągnęła wnioski z ubiegłorocznych działań i swą flotę pod dowództwem admi-rała Dundasa wyposażyła w 36 małych kanonierek i okrętów moździerzowych, które...

Działania morskie w czasie Wojny Krymskiej - Desant angielsko - francuski pod Wyborgiem

W połowie czerwca sojusznicza flota weszła na wody Zatoki Wyborskiej. Trzon floty zatrzymał się w zewnętrznej części zatoki, a w stronę portu wysłano tylko kanonierki z desantem. Po dopłynięciu na dostateczną odległość spuściły one na wodę małe łodzie, na których znajdowali się...

Antysemityzm to tylko wytwór systemów totalitarnych w czasie II wojny światowej?

Nie można więc powiedzieć, że cały naród polski pałał nienawiścią do Żydów, tak samo jak i nie można stwierdzić, że antysemityzm zrodził się dopiero w czasie II wojny światowej.

Muzyka polska w czasie II wojny światowej i w pierwszych latach po wojnie

Utwory polskich kompozytorów wykonywano w czasie wojny na taj­nych koncertach w domach prywatnych i kawiarniach, a jawnie — na koncertach publicznych dozwolonych przez władze Generalnego Guber­natorstwa oraz na koncertach organizowanych przez Radę Główną Opie­kuńczą. Wiele utworów napisanych w czasie wojny zaginęło.

Czy antysemityzm to tylko wytwór systemów totalitarnych w czasie II wojny światowej?

Nie można więc powiedzieć, że cały naród polski pałał nienawiścią do Żydów, tak samo jak i nie można stwierdzić, że antysemityzm zrodził się dopiero w czasie II wojny światowej.

Losy młodego pokolenia w czasie II wojny światowej i ich poetycki wyraz w wierszach Krzysztofa K. Baczyńskiego

Określenie „czas wielkiej rzeźby” odnieść można do czasu kształtowania (rzeźbienia) osobowości oraz do rzezi wojennej.

USA i Wielka Brytania wobec sprawy polskiej w czasie II wojny światowej

Churchill podpisali Kartę Atlantycką - deklarację wojny przeciw faszyzmowi (Stany Zjednoczone nie brały jeszcze udziału w wojnie) z określeniem jej celów: odbudowy niepodległości państw okupowanych przez kraje osi, prawa wszystkich państw do wyboru odpowiadającej im formy rządów, nieprzeprowadzania zmian terytorialnych bez zgody państw zainteresowanych, pokojowej współpracy gospodarczej po wojnie.