Cud mniemany

Czytaj Dalej

CUD MNIEMANY , czyli Krakowiacy i Górale, Cud, czyli...

CUD MNIEMANY , czyli Krakowiacy i Górale, Cud, czyli.

CUD

Cud mniemany zob. Cud w Kanie Galilejskiej przemiana wody w wino; zob. Ósmy cud świata zob. Siedem cudów świata zob.

CUD

Zjawisko nadzwyczajne o charakterze religijnym (-> religia), będące -> znakiem Boga (transcendencja), skierowanym do człowieka (immanencja); oznacza konkretne działanie Boże, przez które w sposób szczególny Bóg realizuje -* historię zbawienia i oznajmia swą zbawczą wolę człowiekowi, tworzącemu historię...

CUD - W RELIGIACH POZACHRZEŚCIJAŃSKICH

w kategoriach objawienia ST (->• cud II), podkreśla się przede wszystkim jego rei.

CUD - W STARYM TESTAMENCIE

wiąże się w ST także z okresem przyszłego odnowienia, a za okres pełni cudownej działalności Boga w świecie i narodzie uważa się czasy Mojżesza; odnowienie to ma przywrócić całej naturze stan sprzed upadku człowieka (Iz 11,6-9; Am 9,13-15; Oz 2,23-24; Za 14,6-11); choć Mesjasza nie przedstawiono bezpośrednio w ST i judaizmie jako cudotwórcy, to jednak wierzono, że będzie on realizował zapowiadane c, będące znakami nadejścia Nowego ...

CUD - W NOWYM TESTAMENCIE

Zehrer); zalicza się do nich cudowne uzdrowienia w szabat (Mt 12,9-14; Łk 13,10-17; 14,1-6; J 5,1-18), dotknięcie ręką i oczyszczenie trędowatego (Mt 8,1-4) oraz dotknięcie zwłok lub mar (Mk 5,41 ; Łk 7,14), co było surowo wzbronione, gdyż powodowało rytualną nieczystość u człowieka ( -» czystość kultyczna).

CUD - W TEOLOGII

tworzy osoba cudotwórcy, przez którego działa Bóg, oraz osoba odbiorcy c; dlatego za cudotwórcę można uważać tylko tego, kto jest godnym narzędziem Boga, odznaczającym się kwalifikacjami etycznymi i świętością osobistą; na ten ogólny postulat wskazał wyraźnie NT, ostrzegając przed fałszywymi cudotwórcami (Mt 24,24; 2 Tes 2,9).

CUD

  CUD gr. W tym ostatnim znacze­niu cud jest zasadniczo przedmiotem wia­ry religijnej.

Cud

Cuda są wyda-rzeniami nie mającymi nic wspólnego ze zdumiewającymi czynami, są one bowiem zbawczymi i obja-wiającymi znakami pochodzącymi od Boga (J 2, 11, 18, 23; 12, 18, 37). Zazwyczaj wymaga się cudów do beatyfikacji i kanonizacji sług Bożych (zob.

CUD

Zjawisko bądź wydarzenie, obserwowane i doświadczane za pomocą zmysłów,powodujące zmiany w stanie materialnym rzeczy i zjawisk, stwierdzonenaukowymi metodami, ale będące wyłącznym skutkiem ingerencji boskiej. Patrz -> FAITH HEALING.