Credo Pawła VI

W dziesięciu referatachujęto najważniejsze zagadnienia teologiczne, występujące w Credo: Pismo Święte i Tradycja, MagisteriumKościoła, eklezjologia i ekumenizm, grzech pierworodny, eschatologia, Eucharystia, mariologia,teologia rzeczywistości ziemskiej.

CREDO, QUIA ABSURDUM

CREDO, QUIA ABSURDUM (łac. credo, quia absurdum = wierzę, ponieważ jest to absurdalne) Maksy­ma przypisywana Tertulianowi, czo­łowemu przedstawicielowi apologetyki chrześcijańskiej.

CREDO, UT INTELLIGAM

CREDO, UT INTELLIGAM (łac. credo, ut intelligam = wierzę, aby zrozumieć) Zasada sformułowana przez Aureliusza Augustyna, nakazująca najpierw uwierzyć, aby móc poz­nać Boga, choć poznanie Boga leży w zasięgu rozumu.

CREDO, Wierzę

Capelle, Le Credo, Cours et conférences de semaines liturgiques 6 (1927) 171-184; tenże, Le symbole de ta messe est-il celui de Nicée-Constantinople?

CREDO ut INTELLIGAM

„Neque enim quaero intelli-gere ut credam, sed cu. , nam et hoc credo — quia nisi credidero, non intelligam" (Proslogion).

John Dewey - „Moje pedagogiczne credo”

Deweya to: Moje pedagogiczne credo(1897), Jak myślimy(1910), Demokracja i wychowanie(1916) .

CREDO POETYCKIE

(sformułowanie zasad, poglądów). Norwid był zdecydowanie młodszy od Mickiewicza i Słowackiego. To wpłynęło na kształt jego twórczości. Nie przeżył tragedii powstania listopadowego tak jak oni. Inaczej spostrzegał otaczającą go rzeczywistość, wydarzenia wokół których obracała się ówczesna...

CREDO

W chrystianizmie - wyznanie wiary, skład a. symbol wiary, Skład apostolski; część mszy bezpośrednio po Ewangelii, tzw. symbol nicejsko - konstantynopolitański zawierający sformułowania ustalone na soborze nicejskim w 325; zatwierdzone na konstantynopolitańskim w 381; przen. czyjeś poglądy, przekonania;...

Credo - synteza w oparciu KKK punkty od 185 do 278

W każdej religii spotykamy symbole, które streszczają zasady wyznawanej wary. Symbol jest umownym znakiem, oznaczającym coś lub kogoś. Symbol to równocześnie zjawisko przedstawione w dziele literackim,które jest znakiem dla treści bezpośrednio nieujawnionych. W chrześcijaństwie posługujemy się symbolami, które oznaczają nasze zbawienie. Słowo symbol wywodzi się greckiego słowa symbolom, które oznacza połowę przełamanego przedmiotu( np. pieczęci). Symbol wiary jest,