Pięcioczynnikowy Model Osobowości (NEOAC) (Costa i McCrae)

Wymienili 5 podstawowych wymiarów osobowości (ekstrawersja/introwersja, neurotyczność, otwartość na doświadczenia, ugodowość, sumienność)

Kwestionariusz Osobowości NEO (NEO-PI)

Wymienili następujące dowody na poparcie swojej tezy o istnieniu pięciu podstawowych wymiarów...

SUWERENNOŚĆ W ORZECZNICTWIE TRYBUNAŁU - Sprawa Flaminio Costa

Dodano nowy element czasowego wymiaru funkcjonowania Wspólnoty. Ponieważ utworzono ją na czas nieograniczony, to transfer suwerennych praw państwowych spowodował ich „trwałe ograniczenie, które nie może być cofnięte przez późniejsze działania jednostronne”. Podtrzymano tezę, iż Wspólnota...

COSTA ISAAC da

ur. 14 I 1798 w Amsterdamie, zm. 28IV 1860 tamże, Pisarz.

Pochodził z portug. rodziny żyd.; od wczesnych lat był pod wpływem W. Bilderdijka, za którym 1817 udał się do Lejdy, gdzie studiował prawo. Ze współcz. mu pisarzy znaczny wpływ wywarli na niego — A. de Lamartine i G.G. Byron, z klasycznych — Homer...

AKOSTA (uriel da costa) (1585 - 1640)

Romantyczna śmierć filozofa

Filozof żydowski z rodziny portugalskich marranów. Od 1615 działał wAmsterdamie. Jego rodzina była przymusowo nawrócona na katolicyzm, on sam zaśpowrócił do judaizmu, który następnie odrzucił. Jego światopogląd bliski byłdeizmowi.

Religię i prawo Mojżeszowe uważał za...