Kultura common law

Nazwa common law, dosłownie prawo powszechne, oznacza prawo jednolite, zunifikowane w skali kraju. Różni się ono zarówno od prawa zwyczajowego, jak i prawa stanowionego. Z nazwą common law związała się bardzo ściśle nazwa equity- słuszność, a zasadnicze różnice między common law a pozostałymi...

COMMON PRAYER BOOK, Book of Common Prayer and Administration of the Sacraments and Other Rites and Ceremonies of the Church, according to the Use of the Church of England

Księga liturgiczna Kościoła anglikańskiego (I, III, IV), zawierająca przepisy i ceremonie kultu pubi, oraz modlitwy prywatne.

Pierwszą księgą liturg. w Kościele anglik, była Order for Communion z 1547, ułożona głównie dla rytu udzielania komunii. Na mocy Act of Uniformity skasowano 1549 ryt rzym. i...

Common stereotypes of Polish people

TEMAT: Common stereotypes of Polish people - truth or exaggeration? By the word "stereotype" we understand generalizations about a person, group of people, nation etc. We develop stereotypes when we are unable or unwilling to obtain all of the information we would need to make fair judgments about people or situations. We don't know many things, so we create our own image - often inadequate and unfair. Our nation, is often seen in that way. Americans laugh at so called 'Polish jokes' which ...

CGI (Common Gateway Interface)

CGI (Common Gateway Interface) - prosty język programowania (język skryptowy), stanowiący pomost między przeglądarką a serwerem, umożliwiający programom bądź współuczestniczącym stronom komunikację z serwerami WWW. Działanie programu wymaga specjalnego skryptu lub pliku wykonywalnego, do którego...

CIF (Common Intermediate Format)

CIF (Common Intermediate Format) - jeden ze standardów określających format obrazu, stosowany w przekazach wideofonicznych (ISDN), również telewizyjnych. Format CIF (228 linii x 352 punkty w linii) jest silnie związany ze standardem kompresji H.261 stosowanym w przekazach multimedialnych.

CIFS (Common Internet File System)

CIFS (Common Internet File System) - system rozproszonych plików i urządzeń drukujących używany przez sieci firmowe (Microsoft), w szczególności przez sieci pracujące pod systemem operacyjnym Windows NT i korzystające z protokołu TCP/IP. Zapewnia obsługę przez Internet pełnego zbioru funkcji...

CIM (Common Information Model)

CIM (Common Information Model) - spójny sposób zarządzania siecią korporacyjną, wykorzystujący technikę webową i opisujący zasady pracy aplikacji opartych na modelu obiektowym. Specyfikacja aplikacyjna CIM operuje w kilku warstwach, pozwala opisywać zdarzenia w sieci i udostępniać je na konsoli...

CMIP (Common Management Information Protocol)

CMIP (Common Management Information Protocol) - wspólny protokół zarządzania siecią oparty na modelu ISO/OSI, szczególnie przydatny do współpracy z publiczną, komutowaną siecią telefoniczną. Służy przede wszystkim do zarządzania siecią publiczną PSTN dla właściwego formatowania przesyłanych...

COBOL (Common Business Oriented Language)

COBOL (Common Business Oriented Language) - język programowania wysokiego poziomu z początku lat sześćdziesiątych, używany głównie do przetwarzania danych środowiska ekonomicznego i różnorodnych baz danych, prowadzonych na dużych komputerach mainframe.

CORBA (Common Object Reąuest Broker Architecture)

CORBA (Common Object Reąuest Broker Architecture) - uniwersalna specyfikacja zarządzania, definiująca zbiór usług zapewniających obiektom usługi transakcyjne w środowisku heterogenicznym, infrastrukturę do zdalnej komunikacji między komponentami sieci i narzędzia do opisu interfejsu udostępnianego...

Sygnalizacja SS7 (Common Channel Signalling 7)

Sygnalizacja SS7 (Common Channel Signalling 7) - wspólnokanałowy, scentralizowany system sygnalizacji numer 7, stosowany w sieciach cyfrowych ISDN, a także używany przy in. telekomunikacyjnych przekazach cyfrowych.

Może funkcjonować w dwóch trybach sygnalizacji: w trybie skojarzonym (sygnalizacja między...