Cofnięcie

Czytaj Dalej

Cofnięcie powództwa

Cofnięcie powództwa wiąże się ściśle z zagadnieniem odwołalności czynności procesowych. Cofnięcie powództwa następuje przez tak zwane procesowe oświadczenie powoda, że cofa powództwo. Cofnięcie powództwa w formie oświadczenia może przybrać formę ustną bądź formę pisma procesowego.

KPC...

Prawo pomocy - Cofnięcie i wygaśnięcie prawa pomocy

Cofnięcie prawa pomocy.

Przyznane prawo pomocy może być cofnięte w całości lub w części, jeżeli się okaże, że okoliczności na których podstawie je przyznano nie istniały lub przestały istnieć. O cofnięciu przyznania prawa pomocy orzeka właściwy wojewódzki sąd administracyjny na posiedzeniu...

Cofnięcie odwołania

Strona może cofnąć odwołanie od decyzji przed wydaniem decyzji przez organ II instancji. Organ II instancji nie może uwzględnić cofnięcia odwołania od decyzji, która narusza prawo lub interes społeczny.

Cofnięcie i odmowa wydania paszportu

Odmawia się wydania paszportu w kraju na wniosek:

Sądu prowadzącego przeciw osobie ubiegającej się o paszport postępowanie w sprawie karnej, skarbowej lub cywilnej, .

Prokuratora Generalnego, w sprawie osoby ubiegającej się o paszport, co, do której podjęto czynności związane z przejęciem...