„TRENY” - „FRASZKA CNOTA” CZYLI O KRYZYSIE ŚWIATOPOGLĄDOWYM

zasadniczego dla twórczości Kochanowskiego i renesansowego światopoglądu określenia cnoty, jako wartości nieprzemijającej i niezniszczalnej: Cnota skarb wieczny, cnota klenot drogi; Tegoć nie wydrze nieprzyjaciel srogi, Nie spali ogień, nie zabierze woda; Nad wszystkim inszym panuje przygoda.

Cnota jest wiedza; wiem, ze nic nie wiem. Czy te dwie maksymy Sokratesa są ze sobą zgodne, czy sprzeczne?

Tak więc zgadzam się, że nie tylko chcemy wiedzieć, czym jest cnota, ale także chcemy sami być cnotliwi, ale moim zdaniem, gdybyśmy rzeczywiście wiedzieli, czym ona jest, cnota wyniknęłaby samorzutnie.

CNOTA

Cztery najważniejsze spośród nabytych cnót moralnych: roztro­pność, sprawiedliwość, męstwo i umiar­kowanie, nazywa się cnotami kardy­nalnymi {virtutes cardinales, principales); wokół nich grupują się cnoty bardziej szczegółowe; cnoty teologalne {pirtutes theologicae, divinae) — wyłącznie wlane: wiara, nadzieja, miłość; mają one na celu bezpo­średnie zjednoczenie człowieka z Bogiem.

CNOTA

Cnota po majątku, łac. Cnota ugodowa, fr. Cnota w czerwieni chodzi, łac. Cnoty teologiczne: wiarę, nadzieję i miłość (a.

Stoicyzm: doskonałość moralna jest źródłem szczęścia - Natura szczęścia – czym jest cnota?

Zatem doskonałość moralna, czyli opanowanie cnoty rozumianej jako uniezależnienie się od zewnętrzności i doskonalenie własnego wnętrza /moralna doskonałość/ prowadzi według stoików do szczęścia.

Cnota Wiary w Świętej Rodzinie

Cnota wiary osiągnęła w Świętej Rodzinie najwyższy możliwy do osiągnięcia stopień doskonałości.

CNOTY KARDYNALNE

Tomasza z Akwinu roztropność (prudentia), cnota inte­lektualna i praktyczna zarazem obejmuje całość życia moralnego; sprawiedliwość (iustitia) dotyczy życia wspólnotowego; męstwo (fortitudó) obejmuje uczucia; umiarkowanie (temperantia) reguluje uczuciami pożądawczymi.

DIANOETYCZNE CNOTY

Pod­stawą podziału wszelkich —> cnót na cnoty etyczne (cnoty w ścisłym sen­sie tego słowa) i d. Cnoty etyczne nabywa się dzięki przyzwyczajeniu i nawykom (kształtowanym w procesie wychowania na podobieństwo innych umiejętności praktycznych).

Cnoty i Występki

Jednak przedstawienie walki jakby totalnej, wszystkich Cnót z wszystkimi Występkami, której najbardziej interesującym przykładem jest miniatura Herrady z Landsbergu, okazało się mniej wdzięcznym zadaniem niż przedstawienie walki pojedynczej Cnoty z określonym Występkiem, przy czym lubowano się w ukazywaniu chwili triumfu odzianej w pancerz Cnoty nad leżącym u jej stóp Występkiem.

Cnota Nadziei w Świętej Rodzinie.

Cnoty Nadziei i Miłości w Świętej Rodzinie Nadzieja jak pisze ks. Wyjątkowa podniosłość cnoty nadziei polega na tym, że wskazuje ona na Boga jako na nasze dobro ostateczne i najwyższe.

Poglądy Plotyna - Poznanie, sztuka i cnota

Drogę wzwyż dusza może przebyć różnymi drogami: przez wysiłek poznawczy, estetyczny lub moralny. Toteż teoria, poznanie i estetyka stanowiły równoległe człony systemu filozoficznego Plotyna.

CNOTA

Moralnie uporządkowana postawa do realizowania czynów dobrych w określonej dziedzinie ludzkiego działania, będąca komponentem osobowości człowieka.

I. DZIEJE POGLĄDÓW -> Aretologia.

II. DOKTRYNA — C. jest jednym z czynników doskonałości osobowej człowieka (c. naturalna, czyli porządku...

Cnota

Nawyk dobrego postępowania, która człowieka uzdalnia do postępowania w sposób właściwy łatwo, z przyjemnością i wytrwale. Przeciwieństwem jej jest wada albo stała skłonność do zła.

Zob. czystość, etyka, nawyk, personalizm, teologia moralna, wybór zasadniczy.

Cnoty kardynalne

(łac. “wrzeciądz”). Roztropność, umiarkowanie, odwaga i sprawiedliwość, które ra-zem wzięte wspierają całą strukturę życia moralnego.

Zob. roztropność, sprawiedliwość, teologia moralna, umiarkowanie.

Cnoty teologalne

Wiara, nadzieja i miłość, które są ukierunkowane bezpośrednio na Boga jak na Byt godny nieskończonego zaufania i miłości; któremu powinniśmy powierzyć całe nasze życie i całą naszą przyszłość (1 Kor 13,13; Ga 5,5-6; Kol 1,4-5; 1 Tes 1, 3; 5, 8; DH 1530-1531; ND 1933-1934; DV 5).

Zob. agape...

CNOTA

Dzielność, obyczajność, mo­ralna doskonałość, duchowa niezłomność. Pojęciowy odpowiednik gr. —> arete i łac. virtus (= dzielność, męstwo, obyczajność). [1] W etyce starożytnej Grecji i Rzymu: ideał fizycznej i duchowej tężyzny, przy­równywany zazwyczaj do męstwa bohaterów, szybkości konia i...

TUGENDBUND (Liga Cnoty), tajny związek antynapoleoński, założony wiosną 1808 w Królewcu

Jego celem było krzewienie ducha prus. patriotyzmu i przeciwdziałanie postanowieniom upokarzającego traktatu pokojowego z Tylży. Związkiem kierował Komitet Sześciu. Napoleon, dowiedziawszy się o istnieniu związku, wymusił na Fryderyku Wilhelmie III jego rozwiązanie. T. odrodził się wiosną 1813 i...