Civitan International

Civitan International

Czytaj Dalej

International Commercial Terms

 

International Commercial Terms – międzynarodowe Formuły Handlowe. Jest to zbiór formuł handlowych opracowanych przez Międzynarodową Izbę Handlową z siedzibą w Paryżu.

Pierwsza wersja Incoterms pochodzi z 1953r, kolejne z lat: 1967, 1976, 1980, 1990 i 2000.

Formuły Incoterms maja charakter...

BADACZE PISMA ŚWIĘTEGO, International Bible Students Association

Russelici, ruch rel. nawiązujący do teol. tradycji antytrynitaryzmu w chrześcijaństwie, przyjmujący niewidzialne przyjście Chrystusa na ziemię i konieczność podporządkowania się jego rządom.

I. DZIEJE — Ruch B.P.Ś. wywodzi się od zorganizowanego 1872 przez Ch.T. Russella koła biblistów dla badania...

CENTRE INTERNATIONAL de PUBLICATIONS OECUMÉNIQUES des LITURGIES (CIPOL)

Międzynar. towarzystwonauk. o profilu ekum., zał. 1971 w Paryżu.

Zajmuje się inwentaryzacją, katalogowaniem i mikrofilmowaniemliturg. rpsów, ksiąg i przedmiotów kultu oraz in. dokumentówliturg. całego chrześcijaństwa, a także związanychz tą problematyką nie publikowanych rozpraw doktorskich;

stanowi...

FEDERACJA WIOSEK DZIECIĘCYCH SOS [societas socialis], Kinderdorf International SOS

Międzynar. zrzeszenieWiosek Dziecięcych SOS, skupiające krajowe stow. PrzyjaciółWiosek Dziecięcych, zał. 1960 z siedzibą w Wiedniujako nadrzędny organ koordynujący rozwój i funkcjonowaniewiosek dziecięcych SOS w całym świecie. F.W.D. liczyła1984 ponad 100 lokalnych stowarzyszeń wiosek dziecięcychz...

HUMAN LIFE INTERNATIONAL (HLI), Międzynarodowa Obrona Życia

Organizacja walcząca w obronie dziecinienarodzonych, zat. 1981 w Stanach Zjedn., posiadająca filiew 30 krajach, m.in. w Polsce.

Ruch obrony życia nienarodzonych wobec współcz. zagrożeńzainicjował Paul Marx OSB, socjolog amer., który od1959 odwiedził ok. 80 krajów świata (m.in. 1987 Polskę)...

IAHR, The International Association for the History of Religions, Międzynarodowe Stow. Historii Religii

(w nazwietermin historia religii utożsamia się z religioznawstwem), popierająceakademickie studia religioznawcze i organizującewspółpracę uczonych zajmujących się badaniem religii.

W 1950 w Amsterdamie na VII Międzynar. Kongresie Religioznawczym(kongresy organizowane były od 1900) powstałoThe...

International Business

Let’s suppose that Illinois economy is block from the rest of the world. And people that are working in Illinois are corn farmers or oil producers. Also, let’s suppose there are two hundred labor hours. And lastly, there is only labor and it takes one hour to produce a barrel of oil or a bushel of corn. If people in Illinois will take all two hundred hours to produce oil, they will have only two hundred barrels of oil and zero bushels of corn. And if they will switch their goods’ ...

Międzynarodowa Organizacja Pracy (International Labour Organization)

Międzynarodowa Organizacja Pracy została powołana w roku 1919 na mocy postanowień Wersalskiej Konferencji Pokojowej, która zebrała się dla zakończenia I wojny światowej. Wśród państw założycielskich tej organizacji znajduje się Polska. Początkowo Międzynarodowa Organizacja Pracy była częścią składową Ligi Narodów, a po drugiej wojnie światowej uległa przekształceniu w wyspecjalizowaną agendę Organizacji Narodów Zjednoczonych. Tendencje do umiędzynarodowienia ...

Amnesty International

Co o Amnesty wiedzieć trzeba AI jest ogólnoświatowym ruchem ludzi działających na rzecz praw człowieka. Jej członkowie dobrowolnie poświęcają swój czas i energię, solidaryzując się z ofiarami przypadków naruszeń praw człowieka. Podstawową formą działalności AI jest prowadzenie kampanii. AI bada, dokumentuje i publikuje raporty o przypadkach naruszeń praw człowieka, ale na tym jej praca się nie kończy. Członkowie AI podejmują praktyczne i skuteczne kroki w celu ...

IDEA (International Data Encryption Algorithm)

IDEA (International Data Encryption Algorithm) - symetryczny, międzynarodowy algorytm kryptograficzny (lata 90.), zastępujący algorytm DES, stosowany współcześnie bez żadnych ograniczeń patentowych w szybkich sieciach teleinformatycznych. Stanowi dwukrotne rozszerzenie dotychczasowego klucza algorytmu DES...

IEC (International Electrotechnical Commission)

IEC (International Electrotechnical Commission) - międzynarodowy komitet elektrotechniczny wydzielony z ISO, wyspecjalizowany w dziedzinach elektryki, elektroniki i telekomunikacji. Koordynuje prace wielu organizacji normalizujących, głównie związanych z działalnością ISO, ITU-T oraz ITU-R.

IMEI (International Mobile Station Equipment Identity)

IMEI (International Mobile Station Equipment Identity) - międzynarodowy niepowtarzalny numer seryjny terminalu ruchomego, zapewniający jego identyfikację w sieci GSM. Numer nadawany nieodwracalnie przez producenta zawiera informację o producencie oraz typie aparatu ruchomego.

Znajomość numeru IMEI pozwala...

IMSI (International Mobile Subscriber Identity)

IMSI (International Mobile Subscriber Identity) - międzynarodowy indywidualny numer identyfikacyjny abonenta sieci komórkowej GSM. Kod IMSI składa się z 15 cyfr i zawiera: kod kraju, kod sieci oraz unikatowy indywidualny numer abonenta w sieci, przydzielany przez centralę operatora komórkowego. Numer IMSI jest...

IMT-2000 (International Mobile Telecommunications 2000)

IMT-2000 (International Mobile Telecommunications 2000) - podstawowy składnik globalnego systemu przyszłościowej komunikacji osobistej trzeciej generacji, zastępujący dotychczasową koncepcję ogólnoświatowej łączności ruchomej i stacjonarnej typu FPLMTS. Dla IMT 2000 przeznaczono dwa podzakresy...

ISO (International Standard Organization)

ISO (International Standard Organization) - międzynarodowa organizacja standaryzacyjna (od 1946 r.), zrzeszająca krajowe organizacje normalizacyjne (72 państwa członkowskie i 17 członków korespondentów). Zajmuje się normalizacją wszystkich dziedzin techniki, z wyjątkiem elektryki, elektroniki i...

ITU (International Telecommunication Union)

ITU (International Telecommunication Union) - najstarszy i o najszerszym terytorialnie zasięgu działania Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (wyspecjalizowana agenda ONZ) - stanowiący organizację międzyrządową, powołaną w celu wspólnego ustalania procedurtele- komunikacyjnych, przydziału...

PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association)

PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) - niekomercyjne stowarzyszenie producentów kart pamięciowych dla komputerów PC, utworzone w 1989 r. w celu ujednolicenia standardów adapterów interfejsowych o rozmiarach karty kredytowej - wstawianych do komputerów przenośnych.

Zdefiniowano 3...

IFOAM (ang. International Federation of Organic Agriculture Movments – Międzynarodowa Federacja Rolnictwa Ekologicznego)

Federacja, będąca światowym forum stowarzyszeńi osób, które łączy ekol. wizja rolnictwa,założona w 1972 r. Zrzesza ok. 500 organizacjii ugrupowań agroekologicznych z ok. 100 krajów świata. Formacje te, mające różnorodneprogramy i stawiające sobie różnorodnezadania szczegółowe, łączy wspólny cel:...