Civilization II: Conflicts in Civilization Scenarios

Czytaj Dalej

Jan Paweł II “Bywa nieraz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów” – słowa Jana Pawła II-ego czy literatura XX w. potwierdzają tę myśl. Przykłady literatury wojny i okupacji.

Broni się przed utratą człowieczeństwa, pomagając innym, a potem skazuje się na dobrowolne męczeństwo, wsuwając co trzy dni rękę w ogień. Także epizody z “Innego świata” są wstrząsające, szokują nawet mało wrażliwego człowieka.

Antysemityzm to tylko wytwór systemów totalitarnych w czasie II wojny światowej?

Inny rozdział książki „Dwojra Zielina” mówi o losach tytułowej bohaterki - Żydówki. Inny poeta Władysław Broniewski w „Balladach i romansach” opisuje tragiczne losy małej Żydówki, sieroty.

Różne postawy ludzi wobec okrucieństw II Wojny Światowej. Scharakteryzuj na przykładach wybranych z literatury.

Literatura przedmiotu: Kowalski Tadeusz, Obozy Hitlerowskie w Polsce Południowo - Wschodniej, Warszawa 1973 Zaworska Helena, Medaliony Zofii Nałkowskiej, Warszawa 1975 Zieniewicz Andrzej, Dziennik martwego miasta, Zapis o niejasne intencji, W: Zieniewicz Andrzej, Małe iluminacje, Warszawa 1989 III.

Literackie, plastyczne i filmowe obrazy II wojny światowej. Omów na wybranych przykładach.

in. Inaczej zachował się Szpilman, który w ciężkich momentach nie zwątpił w podstawowe normy moralne i nie przysparzał cierpienia towarzyszom niedoli.

KÓNIGSTIGER PzKpfw VI TIGER II (Sd. Kfz 182) - czołg

, a pewne opóźnienie wyni­kło z konieczności standaryzacji części używanych do wytwarzania innych czołgów (*Tiger I, *Panther i projektowanego Panther II) oraz zniszczeń w niemieckich zakładach przemysłowych, spowodowanych atakami lotnictwa alianckiego.

MARDER II (Sd Kfz131) - działo samobieżne

Niemieckie samobieżne działo prze­ciwpancerne skonstruowane w maju 1942 r. na podwoziu czołgu * PzKp­fw II, który ze względu na słabe uzbrojenie (1 działko kal. 20 mm i 1 karabin maszynowy) nie mógł jużsprostać wymogom pola bitwy.

Po­czątkowo zamierzano 50% podwozi przeznaczyć dla dział samobieżnych.W...

PZKPFW II (SdKfz121) - czołg

Niemiecki lekki czołg skonstruo­wany w 1935 r. przez zakładyMAN i Daimler-Benz na podsta­wie zamówienia Urzędu Uzbroje­nia Armii (Heereswaffenamt),który planował wyposażenie siłpancernych w czołgi o grubszympancerzu i silniej uzbrojonychniż * PzKpfw I. Do 1936 r. wypro­dukowano 100 czołgów w we­rsjach...

REGGIANE RE 2001 FALCO II - samolot

Z wielu innych prototypów, przygo­towanych później przez wytwórnię, najbardziej interesujący był Re 2001 bis, który dzięki zmianom linii ka­dłuba osiągnął w czasie lotu próbne­go w kwietniu 1941 r.

II TOM „POEZJI”

Zawiera między innymi następujące utwory: „Grażyna”, „Dziady” cz.

IDEAŁ PEŁNI SPOŁECZEŃSTWA W II CZ. „DZIADÓW”

Dzieci nigdy w życiu nie zaznały goryczy i proszą o nią, bo inaczej nie zaznają szczęścia w niebie, „Kto nie zaznał goryczy ni razu, Ten nie dozna słodyczy w niebie”.

Dynamika punktu materialnego II

Gdy dwa ciała są dociskane do siebie to występują między nimi  siły kontaktowe. Źródłem tych sił jest odpychanie pomiędzy atomami. Przy dostatecznie małej odległości występuje przekrywanie chmur elektronowych i ich odpychanie rosnące wraz z maleją-cą odległością. To jest siła elektromagnetyczna...

Zasada zachowania pędu II

Dotychczas zajmowaliśmy się układami o stałej masie. Obecnie zajmiemy się ukła-dami, których masa zmienia się podczas obserwacji.

Kinetyczna teoria gazów i termodynamika II

Średnia droga swobodna to inaczej  średnia odległość między miejscami kolejnych zderzeń. Inaczej mówiąc cząsteczka jest "tarczą" o powierzchni σ = πd2  

Czy antysemityzm to tylko wytwór systemów totalitarnych w czasie II wojny światowej?

Inny rozdział książki „Dwojra Zielina” mówi o losach tytułowej bohaterki - Żydówki. Inny poeta Władysław Broniewski w „Balladach i romansach” opisuje tragiczne losy małej Żydówki, sieroty.

„Człowiek nie może żyć bez miłości” – rozwiń myśl Jana Pawła II na podstawie literatury i własnych przemyśleń.

Jest więc wiele odmian miłości, a każda z nich jest inna, z czego innego się zrodziła i czemu innemu służy.   W okresie dwudziestolecia międzywojennego powstawało wiele utworów inspirowanych miłością.

Jan Paweł II “Bywa nie raz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów” – słowa Jana Pawła II-ego czy literatura XX w. potwierdzają tę myśl. Przykłady literatury wojny i okupacji.

Broni się przed utratą człowieczeństwa, pomagając innym, a potem skazuje się na dobrowolne męczeństwo, wsuwając co trzy dni rękę w ogień. Także epizody z “Innego świata” są wstrząsające, szokują nawet mało wrażliwego człowieka.

Obraz życia pod okupacją podczas II wojny światowej. Człowiek złagrowany i zlagrowany.

 "Inny świat" jest zarazem próbą ukazania sowieckiego obozu pracy, jak też wpływu łagrów na psychikę i kodeks etyczno-moralny osadzonych w nim więźniów. Życie ludzkie nie przedstawia tu żadnej wartości, każdego więźnia można zastąpić innym.

"Dziady II" - streszczenie

         Pełne człowieczeństwo może stać się udziałem tylko tego, kto nie unikał w życiu cierpienia, nie był okrutny, bezlitosny wobec innych ludzi, był zdolny do miłości.

Grupy Poetyckie Dwudziestolecia Międzywojennego - II AWANGARDA (LUBELSKA)

II AWANGARDA (LUBELSKA) - katastroficzna, oparta bardziej na swego rodzaju klimacie intelektualnym, niż na jakiś wspólnych programach. stosowali stopę metryczną, inni - nie.