City of Manchester Stadium

City of Manchester Stadium

Czytaj Dalej

City of Kraków

During the Middle Ages, Krakow was a safe, rich, fortified city surrounded by walls with 55 towers (fragments of the city fortification have been preserved to this day).

BROOKE ALAN wicehrabia Alanbrooke of Brookeborough (1883-1963) - marszałek polny

Brytyjski oficer, jeden z najbardziej zasługujących na uwagę strategów II wojny światowej. Jego wojenna kariera rozpoczęła się w 1940 r., gdy jako dowódca II korpusu brytyj­skich sił ekspedycyjnych (zob. Bry­tyjski Korpus Ekspedycyjny) we Francji kierował obroną *Dunkierki. Odwołany do Londynu przed...

DUKE OF YORK - okręt

Trzeci pancernik typu *King Georg V służbę we Flocie Macierzy­stej *(Home Fleet) rozpoczął w listo­padzie 1941 r. W grudniu tego roku na jego pokładzie brytyjski premier Winston Churchill popłynął do Annapolis na konferencję z prezy­dentem Franklinem D. Rooseveltem. W 1942 r. Duke ofYork, skierowany na...

MANCHESTER, Avro - samolot

, po raj­dzie na Bremę, Manchestery wyco­fano ze służby bojowej.

MDI (Ministry of Defence) - organizacja

Brytyjska organizacja naukowa za­kamuflowana pod nazwą „Minister­stwo Obrony 1", powołana w 1939 r. pod kierownictwem mjr. Millisa Jefferisa w celu konstruowa­nia specjalnych rodzajów broni. W czasie wojny opracowała 26 ty­pów broni, w tym *PIAT-a oraz spe­cjalne wyposażenie używane przez brytyjską 79...

OSS - (Office of Strategie Services - Biuro Badań Strategicznych)

Amerykańska organizacja wywia­dowcza, powstała na mocy dekretu prezydenta z 13 czerwca 1942 r. z przekształcenia Biura Koordyna­cji Informacji (Office of the Coordi-nation of Information). Na czele organizacji stał płk William *Dono-van, któremu podlegali szefowie poszczególnych rejonów działania wywiadu:...

PRINCE OF WALES - okręt

Brytyjski pancernik, drugi z typu *King George V, tuż po zakończeniu budowy wyruszył w maju 1941 r. do walki z niemieckim pancernikiem ^Bismarck; mimo wielu awarii sy­stemu kierowania ogniem słabo wy­szkolona załoga trafiła dwukrotnie Bismarcka, powodując znaczne uszkodzenia zbiornika paliwa i jed­nej z...

Księgowa stopa zwrotu (Accounting Rate of Return - ARR)

Księgowa stopa zwrotu (zysku) jest to stosunek oczekiwanego rocznego zysku netto projektu (metoda nie uwzględnia wartości amortyzacji, która stanowi wraz z zyskiem wartość przepływów pieniężnych) do tzw. inwestycji przeciętnej, czyli wartości księgowej środka trwałego w środkowym momencie jego...

Przeciętna stopa zwrotu (ACCOUNTING RATE OF RETURN, AVERAGE RATE OF RETURN)

Jest to relacja przeciętnego rocznego zysku z danej inwestycji pomniejszonego o wartość inwestycji do nakładów inwestycyjnych. Przeciętna stopa zwrotu informuje jaką część nakładu zostanie pokryta średniorocznym zyskiem. Ujemna wartość ARR oznacza, jaką część nakładu pokryją zyski z jednego roku...

Stadia kontroli spraw podatkowych

  W postępowaniu ze skargą przed NSA można wyróżnić cztery zasadnicze stadia: przesłanie zaskarżonego aktu lub czynności organowi administracji w celu dokonania samokontroli, postępowanie wstępne, postępowanie rozpoznawcze i podjęcie orzeczenia.

STADIA INWESTOWANIA VENTURE CAPITAL

 

Analiza przedsiębiorstwa jako jednostki wytwarzającej określony wyrób wskazuje na występowanie w nim określonego cyklu rozwojowego. Cykl ten charakteryzuje istotne zmiany w zakresie stopnia dojrzałości technicznej i rynkowej wyrobu, ryzyka związanego z podjęciem i realizacją jego produkcji...

Określ cykl życia dań meksykańskich. Czy taco wydaje się być w innym stadium cyklu niż pizza meksykańska i burrito śniadaniowe?

Nowododane potrawy znajdują się w stadium wprowadzania produktu na rynek. Stadium to rozpoczyna się w momencie skierowania produktu do sprzedaży . Znajduje się w stadium dojrzałości.

Metodologiczny empiryzm F. Bacona - Bacon Francis, baron of Verulam (1561-1626)

Angielski filozof, prawnik i mąż stanu. Wielokrotny członek parlamentu, od 1618 lord kanclerz, 1621 wicehrabia Saint Albans - w tymże roku utracił urzędy oskarżony o łapownictwo; resztę życia spędził w odosobnieniu. Nawiązywał do myśli starożytnej, zwłaszcza Demokryta i empirycznych tradycji...

PR w kampanii wyborczej - Stadium analizy

Etap poprzedzający przygotowanie „strategii właściwej” to zdecydowanie największa bolączka lokalnych kampanii wyborczych. O ile w polskich kampaniach ogólnokrajowych jest to już faza zupełnie naturalna, bez której obejść się po prostu nie można, o tyle konstruowanie koncepcji rywalizacji samorządowej...

PR w kampanii wyborczej - Stadium „strategii właściwej”

Kiedy określone zostaną już: cel kampanii (nie zawsze musi nim być zdobycie mandatu, może to być np. popularyzacja osoby lokalnego działacza), kluczowe cechy lokalnego rynku, mocne i słabe strony kandydata oraz, o ile to możliwe, jego przeciwników, okres trwania kampanii i najważniejsze kwestie, na...

PR w kampanii wyborczej - Stadium wdrożenia planu i komunikacji

W fazie realizowania strategii największą rolę ma do odegrania sam kandydat. Nie ma już czasu na gruntowne modelowanie planów, a jedynie na wypełnianie ustalonych zadań i ewentualnie drobne, ulepszające bądź niezbędne modyfikacje (może to być np. zwiększenie liczby emisji spotów, zorganizowanie...

Tożsamość zawodowa psychologa - Stadia rozwoju moralnego a tożsamość zawodowa psychologa

Kolejne stadium to stadium konwencjonalne – pełna adaptacja w roli zawodowej (Kwaśnica, op. Dopiero stadium kolejne, czyli postkonwencjonalne jest fazą twórczego przekraczania roli zawodowej (Kwaśnica, op.

Psychoseksualne stadia rozwoju Freuda

, lęków i gratyfikacji związanych z tymi strefami stadium oralne(usta)-nadmiar frustracji w tym okresie prowadzi do wykształcenia osobowości oralnej 9osobowość narcystyczna najbardziej powiązana z tym stadium) stadium analne(odbyt, 2-3r.

Stadia rozwoju osobowości (charakterystyka) - Stadium oralne

(od urodzenia do 18 miesięcy). Aktywność skupiona jest wokół czynności związanych z przyjmowaniem pokarmów. Ustalają się relacje ufnej zależności od pielęgnującej i dającej wsparcie osoby.

Kształtujące się cechy charakteru:

zaufanie do innych i samego siebie

umiejętność...

Stadia rozwoju osobowości (charakterystyka) - Stadium analne

(od 1-3 r.ż.). Centralną czynnością tego okresu jest nabywanie zdolności kontroli nad zwieraczami. Celem jest uzyskanie równowagi pomiędzy nadmierną kontrolą, a jej brakiem.

Kształtujące się cechy charakteru:

Autonomia i niezależność przeżywana bez poczucia winy. Zdolność do samookreślenia...