Cittadella (Werona)

Czytaj Dalej

LIRYKA UCZUĆ NORWIDA - „W WERONIE”

Wierz zawiera aluzję do tragedii Romea i Julii i opisuje co po nich pozostało: gruzy domów, „rozwalone bramy” i groby pod strażą cyprysów. Ponad nimi niebo „spłukane deszczem, poruszone gromem”, księżyc - „łagodne oko błękitu” i spadająca gwiazda. Takie zestawienie przedmiotów i zjawisk skłania do...

W Weronie

Wiersz Norwida W Weronie należy do najbardziej znanych liryków. Omawiany na lekcjach w szkole podstawowej i średniej sta­lowi przykład a1uzji 1iterackiej do słynnej tragedii W. Szekspira Romeo i Julia. Zachowały się cztery różne autografy tego stworu. Jako ostateczną przyjmuje się wersję powstałą...

Relacje między jednostką a zbiorowością w wierszach C. K. Norwida (W Weronie, Fortepian Szopena, Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie, Do obywatela Johna Brown pamięci żałobny – rapsod, Klaskaniem mając obrzękłe prawice)

Pisze Norwid o pracy, o jej znaczeniu w kształtowaniu współczesnego świata. W inny sposób także pojmuje rolę artysty, który prace swoją musi traktować jako źródło utrzymania, a dzieła sprzedawać, ma więc poczucie rozdźwięku między wzniosłością sztuki a jej wartością towarową. Inaczej niż...

WERONA

Verona, miasto nad Adygą, na granicy Niziny Lombardzkiej i przedgórza Alp, w Wenecji Euganejskiej, w płn.-wsch. Włoszech, najbogatsze w kraju (po Rzymie) w monumenty antyczne, z pięknymi zabytkami śrdw. i Renesansu, miasto niegdyś etruskie, potem galijskie, kolonia rz. od 89 pne., szybko rozkwitło za...

Święty Zenon z Werony

gr. imię teofaniczne związane z osoba Zeusa.Św. Zenon z Werony, biskup (+ 371?). Urodził się w Cezarei Mauretańskiej (teren dzisiejszego Maroka).Studiował w znanych ówcześnie ośrodkach kultury i nauki Afryki Północnej w Cyrcie i Madaurze. W350 r. wyświęcono go na kapłana w Weronie. Dwanaście lat...

CALDIERO, m. w płn. Włoszech, na wsch. od Werony

Gdzie 30 X 1805 Massena zadał poważne straty austr. armii arcyks. Karola. Arcyks., dysponujący 50 tys. żoł. i broniący płn. Italii przed 37-tys. armią Masseny, zdecydował się wycofać w dolinę Dunaju, by tam połączyć się z głównymi siłami austr. Aby zapewnić sobie odwrót we względnym...

RIVOLI, osada w płn. Włoszech, nad rz. Adygą, w okolicach Werony

Gdzie 14 I 1797 Bonaparte odniósł świetne zwycięstwo nad armią austr. gen. Alvinzy’ego.

Armia austr. wyruszyła z płd. Tyrolu, by odblokować obleganą przez Francuzów Mantuę. Alvinzy miał 28 tys. żoł., maszerujących pięcioma kolumnami wzdłuż doliny Adygi. Dwie dalsze kolumny (Bayalicia i Provery)...