Ciśnienie tętnicze

Ciśnienie tętnicze

Czytaj Dalej

Nadciśnienie tętnicze - żywienie

NADCIŚNIENIE TĘTNICZE Co to jest nadciśnienie tętnicze? Nadciśnienie tętnicze jest chorobą układu krążenia, w której w naczyniach tętniczych panuje zwiększone ciśnienie krwi. Nadciśnienie tętnicze jest chorobą przewlekłą, która podlega długotrwałemu leczeniu. O nadciśnieniu tętniczym mówimy wówczas gdy podczas kilkakrotnych pomiarów, dokonywanych w spoczynku, ciśnienie przekracza wartości graniczne uznane za prawidłowe. Za wartość graniczną uznaje się ...

Nadciśnienie tętnicze

Częstość występowania pierwotnego nadciśnienia tętniczego u osób starszych szacuje się na około 70% w populacji powyżej 70. rż. Kryteria rozpoznawania nadciśnienia u osób starszych nie odbiegają od przyjętych dla młodszych osób dorosłych. Według WHO nadciśnienie tętnicze rozpoznajemy przy...

Nadciśnienie tętnicze

NADCIŚNIENIE TĘTNICZE Mając na uwadze dobro pacjenta, a także społeczny wymiar choroby, jej solidne podstawy naukowe i epidemiologiczne na wniosek Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego Minister Zdrowia podjął decyzję o wprowadzeniu odrębnej specjalizacji ? hipertensjologii. ?Jest to interdyscyplinarna i zarazem szczegółowa dziedzina medycyny, która zajmuje się nie tylko wykrywaniem nadciśnienia tętniczego, ale skuteczniejszym niż dotąd jego leczeniem, główną ...

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych chorób układu krążenia. Dane epidemiologiczne wskazują, że w Polsce, podobnie jak w wielu krajach rozwiniętych, nadciśnienie tętnicze występuje u 10—20% dorosłej populacji. Niekorzystny wpływ podwyższonego ciśnienia na ustrój wyraża...

Pomiar ciśnienia tętniczego u dzieci

Pomiaru ciśnienia tętniczego krwi dokonuje się zwykle metodą pośrednią, przy użyciu aparatu do mierzenia ciśnienia (sfigmomanometru) sprężynowego lub rtęciowego. Przed pomiarem dziecku należy wyjaśnić, że to badanie nie jest bolesne. Istotne jest, aby dziecko było spokojne, bo w przeciwnym razie...

Żywienie w nadciśnieniu tętniczym

Przez nadciśnienie tętnicze rozumie się utrwalone podwyższenie ciśnienia tętniczego (zarówno skurczowego, jak rozkurczowego) powyżej normy określanej obecnie, zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), jako 139 mm Hg dla ciśnienia tętniczego skurczowego ("górnego") oraz 89 mm Hg dla ciśnienia tętniczego rozkurczowego ("dolnego"). Nadciśnienie rozpoznaje się po uzyskaniu wyników wielokrotnych pomiarów, wykonywanych najczęściej powszechnie znaną metodą ...

Nadciśnienie tętnicze

(hypertonia artenalis, arteria! hypertension); stan rozpoznawany wówczas, gdy ciśnienie tętnicze przekracza graniczne wartości określone przez WHO i ISH (International Society of Hypertension) jako 18,5/11,9 kPa (139/89 mmHg), a więc gdy ciśnienie skurczowe wynosi co najmniej 18,7 (140 mmHg), a rozkurczowe...

Nadciśnienie tętnicze u kobiet

Może być ono skutkiem: 1) zwiększenia oporu obwodowego, związanego ze stanem drobnych naczyń włosowatych, 2) zmniejszenia elastyczności naczyń tętniczych, 3) zwiększenia pracy serca.

Ciśnienie tętnicze u kobiety w wieku 20—40 lat wynosi średnio 16,0/10,7 kPa (120/80 mm Hg). Ciśnienie krwi z wiekiem...

Nadciśnienie tętnicze

nadciśnienie tętnicze; objaw towarzy­szący niektórym schorzeniom nerek, guzom nadnerczy, niektórym posta­ciom miażdżycy, nadczynności tarczy­cy i innych. Jednak u około 80% chorych nie znajduje się jego przy­czyny i wtedy określa się je jako samodzielną jednostkę chorobową o nazwie: pierwotne lub...

Wysokie ciśnienie tętnicze krwi

Wysokie ciśnienie tętnicze krwi jest istotnym czynnikiem ryzyka choroby niedokrwiennej serca i chorób układu mózgowo-naczyniowcgo. w tym choroby nadciśnieniowej. W porównaniach międzynarodowych wysokie ciśnienie krwi jest rozpoznawane na podstawie ciśnieniu skurczowego (powyżej 115 mniHg), pomimo że...

Ogólne zasady farmakoterapii nadciśnienia tętniczego, nadciśnienie a choroby współistniejące, naddciśnienie w ciąży, nadciśnienie w podeszłym wieku

* OGÓLNE ZASADY FARMAKOTERAPII NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO* W monoterapii nadciśnienia zaleca się leki moczopędne, B(beta)-adrenolityki, antagonistów kanału Ca, inhibitory konwertazy angiotensynowej. W przypadku politerapii przeciwwskazane jest kojarzenie leków mających podobny mechanizm działania. Dawki leków należy stopniowo zwiększać począwszy od niskich dawek. Należy unikać nagłego odstawienia leków. * NADCIŚNIENIE A CHOROBY WSPÓŁISTNIEJĄCE* a) ...

Ciśnienie atmosferyczne

Rozkład temperatur na powierzchni Ziemi bezpośrednio wpływa na ciśnienie atmosferyczne, czyli siłę, z jaką słup powietrza naciska na jednostkę powierzchni w wyniku swego ciężaru. Ciepłe powietrze jest lekkie, stąd nad obszarami silnie nagrzanymi unosi się do góry, przez co zmniejsza się jego nacisk...

Rozkład ciśnienia na Ziemi

Dążność powietrza do wyrównywania różnic ciśnienia powoduje, że wyże baryczne słabną, niże natomiast wypełniają się. Mimo tego procesu w rozkładzie ciśnień na Ziemi można wyróżnić strefy obniżonego lub pod­wyższonego ciśnienia utrzymujące się na danym obszarze przez dłuższy okres czasu...

Zmiana temperatury i ciśnienia w głębi Ziemi

Przesuwając się od powierzchni Ziemi w kierunku jej jądra, notowane są wyraźne zmiany temperatury i ciśnienia.

Powierzchnia Ziemi nagrzewana jest przez Słońce, co decyduje o zróżni­cowaniu termicznym powierzchni w zależności od szerokości geograficz­nej. Dobowe zmiany temperatur wywołane tym...

Zespolenia tętniczo-żyln

W nerce znajdują się krótkie połączenia naczyniowe, tzw. zespolenia tętniczo-żylnc, które kierują krew z tętnicy bezpośrednio do żyły; są to urządzenia, które częściowo odciążają sieć tętniczą ciałek nerkowych. W nerce połączenia takie występują w trzech miejscach: i) w ścianie kielichów...

Naczynia tętnicze śledziony

Po wyjściu z beleczek do miazgi (średnica tętniczek wynosi wtedy przeciętnie około 'ZOOfi) wstępują one każda oddzielnie do grudek limfatycznych (kształtu czy to kulistego, czy częściej owalnego, lub nawet więcej wydłużonego) i przyjmują nazwę tętniczek środkowych.

Tętniczka środkowa...

ZESPOLENIA TĘTNICZO-ŻYLNE

Na ogół rozgałęzienia naczyń krwionośnych odbywają się według schematu: tętnica -> tętniczki -> naczynia przedwłosowate -> naczynia włosow ate —> naczynia za-^ losowa te żyłki żyła; krew przepływa przez naczynia włosowate przed dostaniemdo żył. Oprócz tych połączeń występują również...

UKŁAD NACZYŃ TĘTNICZYCH ROZWÓJ

Tempo wzrastania i różnicowania zarodka ludzkiego już w czwartym tygodniu jego życia jest bardzo szybkie. Wymaga to zorganizowania już w tym okresie układu krwionośnego celem dostarczania tkankom zarodka coraz większych ilości substancji odżywczych i tlenu czerpanych z krwi matki przez kosmówkę...

Łuki tętnicze

Wkrótce po utworzeniu się pierwszych łuków tętniczych, w łukach skrzclowych drugich (gnykowych) i trzecich powstają łuki tętnicze drugie i trzecie łączące rozszerzoną w worek aorto wy (saccus aorticus) —część końcową pnia tętniczegoz aortami zstępującymi. Wkrótce potem łuki tętnicze pierwsze ...

Więzadło tętnicze

Więzadło tętnicze (ligamentum arteriosum ) pozostałość płodowego przewodu tętniczego {ductus arterio sus) jest włóknistym pasmem łącznotkanko-wym 5—10 mm długim, 3—4 mm szerokim. Rozpoczyna się ono na górnej stronie podziału pnia płucnego, czy też częściej na początku t. płucnej lewej, biegnie...