Ciółkowo Rządowe

Ciółkowo Rządowe

Czytaj Dalej

Terenowe organy rządowej administracji ogólnej

 

Terenowymi organami administracji ogólnej są wojewodowie i podporządkowanie im organy. Zarządzają oni na terenie województwa tymi sprawami, które nie należą do kompetencji samorządu terytorialnego działającego w gminach i – w postaci sejmików – na szczeblu wojewódzkim oraz które nie zostały przekazane...

Organy rządowej administracji specjalnej w terenie

 

Terenowymi organami administracji specjalnej są organy terenowe podporządkowanie bezpośredni ministrom, a także niektóre inne jednostki i osoby realizujące zlecone im zadania administracyjne.

Organy administracji specjalnej zajmują się tylko oznaczonym działem spraw, podobnie jak to czyni minister na...

Pojecie i rodzaj organizacji międzynarodowych - Podział organizacji na rządowe i pozarządowe

Organizacja międzynarodowa-to zrzeszenie się państw bądź innych osób prawnych (najczęściej krajowych związków lub stowarzyszeń) lub osób fizycznych z różnych krajów powołane do życia dla realizowania zadań określonych w statucie

Podział organizacji międzynarodowych:

a)organizacje...

Pojecie i rodzaj organizacji międzynarodowych - Struktura międzynarodowych organizacji rządowych

Organizacje międzynarodowe są instytucjami powołanymi do życia przez umowy międzynarodowe, a jednocześnie są jedną z form stosunków międzynarodowych.

Najczęściej występują następujące struktury

a)zebranie przedstawicieli wszystkich państw członkowskich noszące nazwę np.

- Zgromadzenia Ogólnego...

Międzynarodowe Organizacje Rządowe - Rozwój historyczny

Pierwsze organizacje tej kategorii powstały od połowy XIX w , a buły nimi Międzynarodowy Związek Telegraficzny (1865), a później powstały Międzynarodowy Związek Pocztowy (1974) itd. Miały one stosunkowo wąski zakres działania i spełniały sciśle określone funkcje natury administracyjnej.

Międzynarodowe Organizacje Rządowe - Podmiotowość prawnomiędzynarodowa

Organizacje rządowe w swych stosunkach z państwami i innymi organizacjami rządowymi występują jako podmiot prawa międzynarodowego , zawierają umowy o charakterze międzynarodowym , występują jako strony przed sądami międzynarodowymi , uczestniczą w konferencjach międzynarodowych. Konwencja wiedeńska...

Międzynarodowe Organizacje Rządowe - Istota prawnopolityczna organizacji rządowych

Dwa poglądy dotyczące prawnopolitycznej istoty organizacji międzynarodowej:

a)pogląd internacjonalistów –działalność organizacji międzynarodowej nie może wykraczać poza granice zakreślone przez suwerenne państwa. Organizacje mn n powinny być „organami między państwami , a nie nad nimi”

b)pogląd...

Międzynarodowe Organizacje Rządowe - Funkcje organizacji międzynarodowych

Pierwsza klasyfikacja funkcji:

1)funkcja regulacyjna- ustanowienie norm i wzorców o charakterze moralnym , politycznym, lub prawnym.

2)funkcja kontrolna- kontrolowanie postępowania państw z ustalonymi wzorcami i normami

3)funkcja operacyjna- polegająca na świadczeniu usług na postawie własnych decyzji...

Międzynarodowe Organizacje Rządowe poza systemem ONZ - Organizacje współpracy politycznej i wojskowej

• NATO organizacja Paktu Północnoatlantyckiego utworzona 1949

Zadania:

ochrona wolności, wspólnego dziedzictwa i cywilizacji swych ludów opartego na zasadzie demokracji, wolności

połączenie wysiłków zbrojnej obrony oraz zachowania pokoju i bezpieczeństwa

udzielanie pomocy stronie lub...

Międzynarodowe Organizacje Rządowe poza systemem ONZ - Europejskie Organizacje Regionalne - Unia Europejska

Początek tej organizacji sięgają czasów 1951r. gdy na postawie traktatu paryskiego powstała Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS) , którą założyły Belgia, Holandia, Luksemburg, Francja, Włochy, RFN.

Był to początek działań integracyjnych w sferze gospodarczej Europy Zachodniej.

W 1957 r...

Klasa polityczna czy elity polityczne w Polsce - KSZTAŁTOWANIE SIĘ ELIT RZĄDOWYCH W POLSCE PO 1989 ROKU

Istotne konstytucyjne ograniczenie w rekrutacji do elity rządowej polega na tym, iż posłowie – stanowiący elitę swoich partii, co wynika z istoty parlamentaryzmu, nie mogą pełnić w administracji rządowej innych stanowiskach niż stanowiska ministrów lub sekretarzu stanu.

- Konsekwencją podziału...

INDEKS RYWALIZACJI RZĄDOWEJ

występuje w dwóch postaciach:

Indeks partycypacji rządowej – zostaje skalkulowany według dwóch kryteriów: liczby gabinetów sformowanych w badanym okresie oraz sumy udziałów w nich konkretnej partii politycznej

I   - to indeks partycypacji rządowej partii

P – liczba wskazująca w ilu gabinetach...

Struktura administracji rządowej w RP

1) Do podstawowych kryteriów klasyfikacji należy zaliczyć:

=> sposób powoływania.

=> miejsce w strukturze organizacyjnej administracji publicznej.

=> terytorialny zasięg działania.

2) W strukturze administracji rządowej RP najwyżej znajdują się naczelne organy AP. Są to te spośród organów AP, które...

Podstawowe kryteria podziału kompetencji administracji rządowej i administracji samorządowej

Katalog spraw poszerzonych i rozstrzyganych zwłaszcza przez organy samorządowe w drodze decyzji administracyjnych powinien być następujący:

Sprawa nie może przekraczać zakresu gminnego (powiatowego, wojewódzkiego, terytorialnego, merytorycznego, organizacyjnego, funkcjonalnego); trzeba też...

OBSZARY WSPARCIA DZIECKA I RODZINY: RZĄDOWE INSTYTUCJE I FORMY WSPARCIA, KIERUNKI

Główne kierunki pomocy:

profilaktyka wychowawcza – ujawnianie zarówno uwarunkowań negatywnych zaburzających rozwój, jak też tych elementów środowiska, które obecnie nie wywołują zagrożenia, ale mogą w przyszłości;

kompensacja – wyrównywanie braków środowiskowych i organicznych;

ratownictwo –...

Terytorialna rządowa administracja zespolona w II RP

Stojący na czele każdego województwa Wojewoda pochodził z mianowania prezydenta RP. Wojewoda był przedstawicielem rządu centralnego w województwie, był ponadto szefem administracji ogólnej zespolonej w województwie. Do zakresu jego działania należały: administracja spraw wewnętrznych, sprawy przemysłu i...

Rządowe Centrum Studiów Strategicznych i jego rola w zarządzaniu gospodarką narodową

Część zadań których nie sprawują ministrowie należy do urzędów centralnych , które nie mają statutu urzędu ministra ale najczęściej są przez ministrów kierowane. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych zostało powołane w miejsce byłego Centralnego Urzędu Planowania (ustawa z 8.08.96) – ma status...

Wymień znane ci agencje rządowe

Agencje rządowe – jednostki organizacyjne wyłączone z tradycyjnych struktur ministerialnych , chociaż często pod nadzorem ministrów. Różnią się sposobem powstawania, organizacji, finansowani, nadzoru i kontroli a tkże zadaniami i sposobami ich wypełniania. Z pkt widzenia powstawania wyróżniamy: agencje...

Terenowa administracja rządowa

Zadania administracji rządowej w terenie wykonują (wg ustawy z 5.06.98n o adm rządowej w województwie):

wojewoda sprawujący władze administracji ogólnej (w zakresie gospodarki najważniejsze jego zadania łączą się z reprezentowaniem Skarbu Państwa i wykonywaniem obowiązków organu...