Ciółkowo Nowe

Czytaj Dalej

J.W.GOETHE - „FAUST” - Nowe motywy romantyczne

1.  dwa światy: racjonalny i irracjonalny

2.  nie interesowanie się nauką książkową

3.  zainteresowanie przyrodą

4.  brak prawdopodobieństwa

5.  przedstawianie uczuć

6.  tragizm

7.  człowiek jest zagubiony w świecie i jest marionetką w rękach potężnych sił natury; zawodzą go własne zmysły...

Europejczycy zakładają nowe państwa w Azji i za oceanem

Papież — był to jeden z ostatnich czynów Rzymu jako władcy  świata — podzielił nowy kontynent między tych dwóch współzawodników, oddając Portugalii Brazylię i wszystko, co położone na wschód od linii biegnącej 1780 km na zachód od wysp Zielonego Przylądka, a Hiszpanii resztę (1494). Wyznaczono Kozakom nowe ziemie w Azji.

Nowe imperia zamorskie

Kanada, jak zaznaczyliśmy, pierwsza z posiadłości brytyjskich sprostała nowym możliwościom ekonomicznym, które przed nią otwarły nowe środki komunikacji.

Specyficzne (nowe) formy obrotu międzynarodowego

Zaliczamy do nich:

a) leasing – Specyficzna umowa finansowa , zapewniająca inwestorowi możliwość użytkowania dóbr inwestycyjnych bez konieczności ich zakupu. Przez umowę leasingu leasingodawca (finansujący) przekazuje drugiej stronie, czyli leasingobiorcy (korzystającemu), wskazane rzeczy do używania...

Strategie wejścia na nowe rynki

 

1. Strategia wypukła

Przedsiębiorstwo od razu wchodzi na wszystkie segmenty z pełnym zakresem działania, ponosząc duże nakłady w celu szybkiego przyrostu sprzedaży i zysków

(właściwa w sytuacji dysponowania odpowiednimi zasobami i / lub nie występowania dużego ryzyka).

 

 

2. Strategia...

Nowe paradygmaty rozwoju w kontekście globalizacji

To, co może się wydawać nieracjonalne, wyjaśnić można brakiem informacji, wyso­kimi kosztami wejścia na dany rynek (koszty transakcji), trudnościami w otrzymaniu kredytu, kosztami ubezpieczenia, problemami opanowania nowych technik, brakiem umiejętności marketingowych, brakiem czasu i dostępu do rynków itd.

NOWE FORMY ZATRUDNIENIA I PRACY

  Rozwój nowych form zatrudnienia i pracy rozumiany jest wieloznacznie, ponieważ praca po nowemu może polegać na odchodzeniu od stałego zatrudnienia i przechodzenia na czas ściśle określony.

Nowe orientacje antyimportowej polityki gospodarczej

Ekonomia rozwoju – nierównomierność rozwoju jest następstwem doktryny wolnego handlu, która faworyzowała kraje ekon zaawansowane

Ekonomia dobrobytu – sprawiedliwy podział dochodów, stawia na pozaekonom korzyści – pełne zatrudnienie, edukacja, awans cywilizacyjny, zapewnienie politycznej samodzielności...

Nowe ruchy polityczne – cechy i metody działania

Nowe ruchy polityczne: Ekologiczne Nacjonalistyczne Równościowe Broniące praw człowieka Nowe ruchy społeczne są ponad podziałami klasowymi, zajmują się problemami innych , walczą o prawa innych.

Późna dorosłość: szanse rozwoju - Integralność – nowe wyzwanie rozwojowe

Zatem jedna ze stron kryzysu późnej dorosłości to dążenie do osiągnięcia integralności – a więc poczucia, iż własne życie miało sens, jako coś, co się stać musiało, jest to zarazem utwierdzeniem się w naturalnej skłonności do odszukiwania porządku i sensu w tym, co się dzieje (Erikson, 1997...

Zmierzch czy też „nowe rozdanie” w historii Europy wg Jose Ortegi y Gasseta

„Najważniejszym faktem współczesnego życia publicznego w Europie jest osiągnięcie przez masy pełni władzy społecznej”. Masa to jego zdaniem mentalność stworzona przez „podniesienie dziejów”. Za czasów Ortegi – podobnie jak za naszych – świat przeżył szok wielkiego wypełnienia. Piękna druga połowa...

Nowe Zarządzanie Publiczne NPM - geneza, rozwój

W ramach Nowego Zarzadzania Publicznego podejmuje sie m. W przypadku Polski wybrane koncepcje Nowego Zarządzania Publicznego powinny byc realizowane przede wszystkim na poziomie jednostek samorządowych.

Nowe Zarządzanie Publiczne NPM - Różnice wzgledem sektora prywatnego

Jonathan Boston, jeden z pierwszych teoretyków NPM wyróżnił kilka aspektów, w których instytucje publiczne różnią się od sektora prywatnego:

- stopien otwarcia na rynek -- zalezność od przyznawanych funduszy

- ograniczenia prawne i formalne – sądy, ciała ustawodawcze, hierarchia

- wymuszanie (?) –...

Nowe Zarządzanie Publiczne NPM - Aktualny stan badań

Niektórzy z badaczy definiuja NPM jako próbe „rozdzielania” ogromnych, biurokratycznych struktur na mniejsze, jako konkurencje pomiedzy róznymi instytucjami publicznymi oraz rywalizacje z sektorem prywatnym, a także zachęta do działań prorynkowych. Zdefiniowana w ten sposób NPM była główną ideą zarzadzania...

Nowe Zarządzanie Publiczne NPM - Kontrowersje

Działaniom sektora publicznego, zgodnym z NPM brakuje przejrzystosci – istnieje potrzeba wiekszego nadzoru. Ponadto, teoria ta błednie odczytuje opinię publiczną, gdyż obywatele nie zawsze przedkładają wydajność nad poszukiwanie politycznego rozwiązania problemu oraz kompromisu.

Niektórzy z badaczy...

Unia Gospodarcza i Walutowa - Nowe państwa członkowskie a Europejska Unia Monetarna

Wszyscy nowi członkowie UE przyjmą euro, pod warunkiem, że spełnią wymagane kryteria.

Pedagogika specjalna jako teoria i praktyka - Tożsamość pojęciowo - naukowa i nowe paradygmaty

Refleksja naukowa i niekiedy wiedza potoczna obejmująca przedmiot, zadania i metody nowatorskich nurtów pedagogiki specjalnej odwołują się nie tylko do różnych orientacji, metod i technik ogólnopedagogicznych, ale także do nowych teorii i praktyk medycznych, psychologicznych i socjo­logicznych.

Współczesne cele rozwoju pedagogiki specjalnej i strategie reform w edukacji - Nowe typy i kategorie racjonalności założeń teorii i praktyki edukacyjnej

Poszukiwanie nowej tożsamości nauk o edukacji wymaga stawiania nowych pytań badawczych, pytań o sens i cel istnienia specjalnego systemu opieki, kształcenia i wychowania osób niepełnosprawnych, o to, na czym może polegać ich rozwój, w jaki sposób można go optymalnie wspomagać, aby dokonując niezbędnych ingerencji i interwencji, zachować jednakże zasadę elastyczności i podmiotowości podejmowanych działań.

Stare i nowe orientacje programowo - badawcze pedagogiki specjalnej wynikające z jej społecznego zaangażowania

c) W zakresie nowych tendencji rozwoju naukowego pedagogiki spec­jalnej: pedagogika specjalna jako nauka przyjmuje, że jej nowe i najnowsze teorie, idee, tendencje i orientacje mieszczą się w opcjach humanistycz­nych, w których niezbędne są wszelkie alternatywne poszukiwaniamożliwości, szans rozwoju autonomii osób niepełnosprawnych, z na­dzieją na ich sukces oraz twórczą samorealizację; współczesna pedagogika ...