Ciężkość gleby w uprawie

Czytaj Dalej

Ciężkość gleby w uprawie

glebycharakteryzująca wielkość oporów na jakienapotykają narzędzia i maszyny uprawowe. od uziarnienia gleby. Napodstawie tej cechy gleby dzieli się na: lekkie,średnie, ciężkie i minutowe.

Gleby astrefowe

De­cydują one o powstawaniu określonych typów gleb, niezależnie od strefy klimatycznej. Gleby bagienne są mało żyzne nawet po osusze­niu. Jest bardzo żyzną glebą, lecz trudną w uprawie.

SKUTKI DZIAŁANIA "KWAŚNYCH DESZCZY" - Zakwaszenie gleby

Gleba bogata w wapń posiada właściwości buforowe , czyli zdolności do samoczynnego niwelowania zakwaszenia . Wietrzenie minerałów bogatych w wapń to gwarant wysokiego pH gleby , mimo kwaśnych opadów .

Gleby w Polsce

Na terenie Polski możemy wyróżnić następujące typy gleb; gleby początkowe bielicowe 25% brunatne ( i płowe) 52% i 5% Czarnoziemy 1% Czarne ziemy 2% Bagienne 9% Mady 5% Rędziny 1% Aby określić wartość użytkową gleb, wprowadzono w Polsce podział na 6 klas bonitacyjnych.

Zróżnicowanie przestrzenne upraw i hodowli zwierząt w Polsce

- uprawa buraka cukrowego; największe koncentracje upraw występują w rejonach; zamojskim, lubelskim, dolnośląskim, wielkopolskim, kujawskim, żuławskim, szczecińskim.

Rośliny BULWIASTE i KORZENIOWE o największym znaczeniu - największe obszary upraw

Ma on skromne wymagania glebowe i klimatyczne, a umiejętnie uprawiany daje wysokie plony. Lokalnie na obszarze Afryki Równikowej uprawia się jam i taro.

Rośliny OLEISTE - największa powierzchnia upraw i wykorzystanie

Najwięcej soi uprawia się w Stanach Zjednoczonych (ok. Uprawa rzepaku najbardziej się rozpowszechniła w Chinach, Indiach i Kanadzie; liczącymi się producentami są Francja i Niemcy.

Charakterystyka rolnictwa Egiptu - Rozmieszczenie upraw

Ze względy na rodzaj gleb rolnictwo w Egipcie skupione jest w delcie i dorzeczu Nilu. Uprawia się między innymi ryż, pszenicę, kukurydzę, trzcinę cukrową(w dolinie Nilu powyżej Asuanu), sezam, orzeszki ziemne, jęczmień, rośliny strączkowe, bawełnę.

Gleby kuli ziemskiej

INICJALNE I SŁABO WYKSZTAŁCONE GLEBY, gleby bezwęglanowe w początkowym stadium rozwoju, w których proces glebotwórczy ledwie zaznaczył cechy gleby i nie wykształcił określonego profilu glebowego; zbliżone cechy do gleb inicjalnych mają gleby słabo wykształcone, o mało zróżnicowanym profilu; na właściwości g.

Gleby na świecie i ich związek z roślinnością

Gleb pobagiennych - powstałych w wyniku obniżenia poziomu wód gruntowych i przerwania procesu glejowego) - gleby słone (głównie w strefie pustyń i półpustyń) Gleby astrefowe wykształciły się zazwyczaj pod wpływem specyficznych warunków podłoża.

Gleby Polski

- czarnoziemy - około 1% - powstałe na lessach - Nizina Wielkopolska, Wyżyna Sandomierska, okolice Krakowa Pozostałe grupy gleb zajmują małe powierzchnie: - gleby bagienne (około 9%) - gleby słabe, złe, nieurodzajne, powstałe w wyniku nagromadzenia szczątków roślinności bagiennej w warunkach beztlenowych - tereny bagien nad Notecią, Warmią, Wieprzem - mady (około 5%) - powstały na mułach rzecznych, występują w dolinach rzek, na ...

Maroko - Gleby

Uprawę utrudniają jednak często występujące w tirsach zbite poziomy węglanowe. Żyznymi są też niektóre rodzaje gleb brunatnych (kambisoli), przede wszystkim hamri - czerwonobrązowe gleby powstałe ze zwietrzeliny czerwonych wapieni.

Pedosfera - GLEBY STREFOWE

(południowo0wschodnia Australia, Ukraina, pampa argentyńska, prerie Ameryki Północnej) -Gleby kasztanowe- to gleby obszarów ciepłych i suchych, typowe dla stepów, o zawartości próchnicy 3-4%.

Pedosfera - GLEBY ASTREFOWE

Są bardzo żyzne, ale trudne do uprawy. -Gleby górskie- występują na obszarach wszystkich gór świata, nie posiadają wykształconego profilu glebowego, są płytkie i mało żyzne.

Rozmieszczenie głównych upraw w Polsce

ZYTO uprawia sie na malo zyznych glebach Polski centralnej i wschodniej, a takze na Poj. Najwiecej burakow uprawia sie na Wielkopolsce, Kujawach, Zulawach, Wyz.

Rozmieszczenie upraw kukurydzy na świecie

Uprawy skupiają się: - Europa - kraje basenu Morza Śródziemnomorskiego - Włochy, Hiszpania, Portugalia, Grecja, była Jugosławia, a także Francja - USA - pasmo Corn Belt, Nizina Centralna - Chiny - Mandżuria, nad rzeka Żółtą - Brazylia - południowa część kraju Główni producenci kukurydzy - USA, Chiny, Brazylia, Meksyk

Rozmieszczenie upraw pszenicy na świecie

Pszenica wymaga dobrych gleb, starannej uprawy i obfitego nawożenia mineralnego. Najważniejsze rejony upraw pszenicy: - Europa - Nizina Francuska, Wyżyna starej Kastylii w Hiszpanii, Nizina Padańska, Nizina Węgierska, Nizina Rumuńska, Wyżyna Bawarska, Nizina Śląska, Ukraina, Południowo-zachodnia Rosja.

Rozmieszczenie upraw ryżu na świecie

Uprawa ryżu wymaga dużo wilgoci i ciepła, dlatego często uprawiany jest na terenach sztucznie nawadnianych.

Zanieczyszczenie i ochrona wody, powietrza i gleby w Polsce

zmianą własności fizycznych i chemicznych gleby Dewastacja i degradacja gleb jest powodowana przez: - górnictwo - przemysł (energetyka, hutnictwo ) - przemysł chemiczny - transport - chemizację - intensyfikację rolnictwa - gospodarkę komunalną - wycieki produktów ropopochodnych podczas ich produkcji, transportu i magazynowania Szczególne zanieczyszczenie gleby i wód podziemnych produktami ropopochodnymi ...

ZANIECZYSZCZANIE I OCHRONA GLEBY

: ¨ niewłaściwa gospodarka rolna i leśna, polegająca na przenawożeniu gleby; ¨ erozja gleby, czyli wymywanie lub wywiewanie warstwy urodzajnej gleby; ¨ zanieczyszczenie gleby przez jej nadmierną chemizację, np.