Ciężkie zdarzenie niepożądane

Czytaj Dalej

BROWNING M1919A4 - ciężki karabin maszynowy

Zaprojektowany w pierwszych la­tach XX wieku przez jednego z naj­sławniejszych amerykańskich kon-stniktorów broni strzeleckiej Johna Mosesa Browninga. Prototyp po­wstał prawdopodobnie w 1910 r., ale konstruktorowi nie udało się zyskać zainteresowania armii. Do­piero przed przystąpieniem Stanów Zjednoczonych...

BROWNING WZ. 1930 - ciężki karabin maszynowy

Produkowany w Polsce, był zmo­dyfikowaną odmianą ciężkiego ka - I rabinu maszynowego Browning ] wz. 1917. Broń tę dostosowano do I amunicji kal. 7,92 mm oraz wpro- I wadzono wiele innych zmian, 1 m.in. wydłużono lufę, zmieniono ] chłodnicę, zamontowano wspornik I do celownika przeciwlotniczego. 1 W 1930...

GORIUNOW - ciężki karabin maszynowy

Skonstruowany przez Piotra Godu­nowa (1902-43) w 1941 r., zastąpił przestarzały i kosztowny w pro­dukcji ciężki karabin maszynowy Maxim z 1910 r. Wytwarzany znacz­nie łatwiej i taniej ciężki karabin maszynowy Goriunowa SG-43 oka­zał się trwały i niezawodny na polu walki. Jego wielką zaletą była...

VICKERS - ciężki karabin maszynowy

Standardowy karabin maszynowy wojsk brytyjskich, zbudowany w 1912 r. w zakładach Vickers, Son & Maxim w Crayford, po modyfika­cji karabinu maszynowego Maxim. 26 listopada 1912 r. pierwszą partię Mk I przekazano wojsku i ta wersja pozostała w użyciu do 24 kwietnia 1968 r. , gdy uznano ją za przestarza­łą...

Romeo i Julia – przebieg zdarzeń

Tragedia zasadza się na nieszczęśliwym zdarzeniu, wręcz błędzie technicznym, który niweczy przemyślaną w szczegółach intrygę i doprowadza do śmierci zakochanych.

Zdarzenia prawne

Zdarzenia prawne dzielimy na: - fakty - zdarzenia, które wywołują skutki prawne niezależnie od woli ludzkiej, np.

Zdarzenia prawne i ich podział

Zdarzenie prawne – każde zdarzenie pociągające za sobą skutki prawne (powstanie, zmianę lub rozwiązanie stosunku prawnego). Zdarzenia prawne dzielą się na zdarzenia sensu stricte (w ścisłym tego słowa znaczeniu) i na działania.

Wpływ zdarzeń gospodarczych na bilans

  Pierwszym teoretykiem, który sklasyfikował zdarzenia w 4 podstawowe grupy na przełomie XIX i XX w.

Elementy zdarzenia kwalifikujące wypadek przy pracy

Zdarzenie to nie musi jednak polegać tylko na jednorazowym, momentalnym wystąpieniu tego wypadku (np. Również skutki tak rozumianego nagłego zdarze­nia nie muszą wystąpić natychmiast (co w zasadzie najczęściej ma miejsce), lecz mogą wystąpić po pewnym czasie, co nie odbiera im charakteru skutków wypadku przy pracy.

Uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy

  Ażeby dane zdarzenie można było uznać za wypadek przy pracy musi ono pociągnąć za sobą szkodę na osobie pracownika w postaci choroby, kalectwa lub śmierci. Bez spowodowania takiej szkody zdarzenie takie jest tylko nieszczęśliwym wypadkiem.

Zdarzenia losowe

Ryzyko ubezpieczeniowe, czyli sytuacja, od której możemy się ubezpieczyć: choroba, macierzyństwo, niepełnosprawność, starość, wypadek przy pracy, choroba zawodowa, utrata żywiciela rodziny, bezrobocie.

Pojęcie i rodzaje zdarzeń prawnych

Zdarzenia prawne dzielą się na zdarzenia i na działania.

Świadczenia rodzinne, pomoc społeczna - Inne świadczenia na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej: Świadczenie na pokrycie skutków zdarzenia losowego

W sytuacjach niekorzystnych dla dziecka i rodziny zdarzeń losowych, np: wypadek, konieczność leczenia i rehabilitacji, pożar, powódź, kradzież – rodzina  zastępcza może ubiegać się o dodatkowe świadczenie. Każdorazowo ma on obowiązek ocenić skutki zdarzenia losowego, oszacować szkody i ich skutki dla dziecka i rodziny.

Zagrożenia wywołane przez metale ciężkie

Metale ciężkie zaliczane są do tych zanieczyszczeń żywności, które stanowią szczególne zagrożenie dla zdrowia człowieka. Są one tym bardziej groźne że skutki ich działania nie są natychmiastowe, ujawniają się po wielu latach, pokoleniach i nie są w pełni poznane. Zanieczyszczenie żywności...

Zagrożenia wywołane przez metale ciężkie - OŁÓW

Ołów jest metalem szeroko stosowanym w różnych gałęziach przemysłu. Jest obecny wszędzie - w powietrzu, glebie, organizmach roślinnych i zwierzęcych. Do atmosfery dostaje się poprzez emisje przemysłowe z różnych hut, cementowni oraz stalowni a także przez wzmożoną w ostatnich latach komunikację...

Zagrożenia wywołane przez metale ciężkie - KADM

Używany jest on do powlekania powierzchni metali zamiast cynku.

Jest także stosowany jako składnik lutów i stopów, do wyrobu lamp kadmowych, barwników. Do atmosfery dostaje się przez emisje przemysłowe. Kadm jest szeroko rozpowszechniony w przyrodzie oraz produktach codziennego spożycia. Jeden papieros...

Zagrożenia wywołane przez metale ciężkie - RTĘĆ

Przewlekłe zatrucia rtęcią zdarzają się w zakładach pracy, w których używana jest jej postać metaliczna lub sole.

Zagrożenia wywołane przez metale ciężkie - ARSEN

W znaczących ilościach występuje w zbożach oraz w tkankach zwierząt morskich. Ponadto źródłem arsenu są zanieczyszczenia kwasów organicznych i nieorganicznych, barwników i pestycydów. Organiczne związki arsenu wchodzą w skład niektórych lekarstw.

Skażenie żywności.

Przy skażeniach żywności...

Zagrożenia wywołane przez metale ciężkie - SUROWCE ROŚLINNE

Rośliny są istotnym ogniwem w przemieszczaniu metali z gleby do organizmów zwierząt i człowieka. Ze względu na ilość spożywanych surowców roślinnych, jest to bardzo istotne źródło metali ciężkich.

Zawartość metali ciężkich w warzywach, owocach, zbożach i roślinach oleistych.

Warzywa ze...

Zagrożenia wywołane przez metale ciężkie - SUROWCE ZWIERZĘCE

Zawartość metali Ciężkich w mięsie, mleku, jajach, rybach i innych.

Analizując żywność pochodzenia zwierzęcego należy pamiętać, że zwierzęta stanowią końcowe ogniwo łańcucha żywieniowego a niektóre tkanki wykazują zdolność do wybiórczego kumulowania toksycznych związków. Stężenia...