Ciężkie czasy (film)

Czytaj Dalej

Czasy Saskie, rewolucja we Francji, powstanie USA

Przez cały czas panowania Augusta III na terenie Polski obce mocarstwa utrzymywały swoje wojska. Czasy saskie są uważane za dno upadku Rzeczypospolitej.

Czasy

 

THE PRESENT SIMPLE TENSE:

Używa się, gdy w zdaniach są wyrazy: always; after; sometimes; seldom; never; regulary; usually; hardly ever; at all; every (week).

Przykładowe zdania:

Co zwykle robisz po szkole? - What usually do you do after school?

Jak często ona chodzi do fryzjera? - How often does she go...

Władza – zaszczyt, zobowiązanie, siła niszcząca. Do jakich refleksji na ten temat skłania cię literatura i film?

Poeta swoje zaszczyty i stanowiska zawdzięcza królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu i do czasów rozbiorów należał do najbliższego otoczenia króla, pochwalał jego działalność kulturalną, oświatową i sprawowanie mecenatu nad artystami oraz uczonymi.

Antysemityzm to tylko wytwór systemów totalitarnych w czasie II wojny światowej?

Ten stereotyp najlepiej charakteryzuje sam Edelman, opowiadając o wydarzeniu z czasów okupacji, którego był świadkiem.

Biografie wybitnych ludzi źródłem inspiracji dla twórców literatury i filmu.Omów na wybranych przykładach.

Biografie wybitnych ludzi źródłem inspiracji dla twórców literatury i filmu.

Omów na wybranych przykładach.

Literatura podmiotu:

 

Christie Agatha : Autobiografia tom I , Warszawa , Hachette w porozumieniu z Prószyński i S-ka , 2004 , ISBN 83-7184-398-4

Christie Agatha : Autobiografia tom II...

,,Ideał mężczyzny w średniowieczu i w czasach nowożytnych’’

,,Ideał mężczyzny w średniowieczu i w czasach nowożytnych’’   I.

Zaprezentowanie motywu wampirycznego w literaturze i filmie.

Jest optymistyczna, pełna humory, ale zawsze pozostanie czas na wątki budzące grozę, strach i napięcie u czytelnika.

Władza – zaszczyt, zobowiązanie, siła niszcząca. Do jakich refleksji na ten temat skłania cię literatura i film?

Poeta swoje zaszczyty i stanowiska zawdzięcza królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu i do czasów rozbiorów należał do najbliższego otoczenia króla, pochwalał jego działalność kulturalną, oświatową i sprawowanie mecenatu nad artystami oraz uczonymi.

TEATR, FILM, RADIO, TELEWIZJA - Związek teatru, filmu, radia i telewizji z literaturą

Związek teatru, filmu, radia i telewizji z literaturą

 

Teatr, film, radio i telewizja stanowią ważne ogniwa systemu oświa-towo-wychowawczego, a równocześnie integralne składniki kultury współczesnej.

Przedstawienie teatralne opiera się na tekście literackim, toteż związek teatru z literaturą jest...

Historia Filmu

Film umożliwił też kondensację czasu.

Historia Filmu - Warstwa wizualna (obrazowa) filmu

Od strony estetycznej montaż zapewnia dziełu filmowemu ciągłość (akcji lub wywodu), płynność (kompozycji plastycznej), rytmiczność (układów czasowych).

Historia Filmu - Warstwa dźwiękowa w filmie

Warstwa dźwiękowa w filmie

W filmach słowa mogą występować w trojakiej formie: dialogu, komentarza oraz napisów, aczkolwiek w filmie dźwiękowym jest to forma rzadko stosowana. Słowo w filmie — zwłaszcza w dialogu — musi być zgodne z indywidualnym charakterem osoby mówiącej, musi też być ^zbieżne z...

Historia Filmu - Rodzaje i gatunki filmu

Rodzaje i gatunki filmu

Aczkolwiek film przejął z piśmiennictwa podział na rodzaje, to w obrębie poszczególnych rodzajów tworzy nowe, sobie tylko właściwe gatunki.

Do rodzaju fabularnego należą utwory filmowe, które odpowiadają powieści i noweli w literaturze, a także dramatom, tragediom, komediom...

Historia Filmu - Metody analizy dzieła filmowego

Należy więc ustalić miejsce i czas akcji, określić materiał, jaki składa się na artystyczną kompozycję oraz jej rodzaj i cel w zamyśle autora.

BROWNING M1919A4 - ciężki karabin maszynowy

W czasie II wojny światowej wrazz dostawami *Lend-Lease Brownin­gi dotarły do państw alianckich.

BROWNING WZ. 1930 - ciężki karabin maszynowy

Produkowany w Polsce, był zmo­dyfikowaną odmianą ciężkiego ka - I rabinu maszynowego Browning ] wz. 1917. Broń tę dostosowano do I amunicji kal. 7,92 mm oraz wpro- I wadzono wiele innych zmian, 1 m.in. wydłużono lufę, zmieniono ] chłodnicę, zamontowano wspornik I do celownika przeciwlotniczego. 1 W 1930...

GORIUNOW - ciężki karabin maszynowy

Jego wielką zaletą była moż­liwość szybkiej wymiany lufy chło­dzonej powietrzem, co pozwalało prowadzić ogień ciągły przez dłuż­szy czas.

VICKERS - ciężki karabin maszynowy

W czasie II wojny światowej była powszechnieużywana przez wojska brytyjskie nawszystkich frontach.

CHARAKTERYSTYKA CZASÓW BAROKU - SYTUACJA POLITYCZNA I KULTURALNA NA ZACHODZIE EUROPY

−  czas kontrreformacji −  tolerancja religijna zanikała −  we Francji rozwijała się kultura −  zapanowała moda na wszystko co francuskie