Ciężary procesowe

Czytaj Dalej

Doręczenia pism procesowych i wezwania

Nieprawidłowe doręczone pismo procesowe nie może powodować dla stron powstania ujemnych skutków. Do zwykłych sposobów zalicza się doręczanie pism procesowych za pokwitowaniem przez pocztę, swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby np.

Zdolność sadowa i procesowa w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Zdolność procesowa- zdolność do czynności w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

KONCEPCJA (KONSTRUKCJA) LEGITYMACJI PROCESOWEJ

Legitymacja do złożenia skargi Uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, RPO oraz organizacja społeczna, w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób. jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym...

KONCEPCJA (KONSTRUKCJA) LEGITYMACJI PROCESOWEJ - Legitymacja oparta na ochronie interesu prawnego

Interesem prawnym – jest tylko ten interes indywidualny (jednostki), który wynika z prawa np. legitymację do zaskarżenia decyzji o pozwoleniu na budowę wyznacza przepis ustawy –Prawo budowlane.

Legitymację do złożenia skargi mają:

os. Fizyczne;

os. Prawne;

jednostki organizacyjne;...

KONCEPCJA (KONSTRUKCJA) LEGITYMACJI PROCESOWEJ - Legitymacja oparta na ochronie interesu publicznego

W oparciu o ochronę interesu publicznego legitymację do złożenia skargi do sądu administracyjnego ma:

prokurator – wnosi on skargę ze względu na potrzebę ochrony porządku prawnego, więc powinien wskazać naruszenie prawa;

organ nadzoru nad organem j.s.t.

organ nadzoru nad samorządem...

KONCEPCJA (KONSTRUKCJA) LEGITYMACJI PROCESOWEJ - Legitymacja oparta na ochronie interesu społecznego

Do podmiotów, których legitymacja do złożenia skargi jest oparta na ochronie interesu społecznego należy zaliczyć:

organizację społeczną- może ona w postępowaniu sądowym występować, broniąc własnego interesu prawnego oraz w zakresie jej statutowej działalności w sprawach dotyczących...

Wymogi formalne pism procesowych

Jeżeli pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania.

Pełnomocnictwo procesowe w post. sądowo-adm.

W takim przypadku pełnomocnik procesowy działa aż do czasu zawieszenia postępowania. Jeżeli termin upłynął bezskutecznie, sąd pominie czynności  procesowe tej osoby.

Pedagogika osób odmiennych somatycznie - Zakłócenia ciężaru ciała

Na przestrzeni wieków zmieniały się poglądy na to, co zdrowe i piękne. Jednak odchylenia w ciężarze ciała, jako dość powszechne, mogą powodo­wać skutki nie tylko biologiczne, ale i psychologiczne. Najczęstszą postacią za­burzeń ciężaru ciała jest otyłość, która w polskiej populacji dzieci i...

Dziecko przed wymiarem sprawiedliwości - prawa procesowe dziecka

Zasada dobra dziecka wymaga respektowania podmiotowości dziecka w działalności organów władzy publicznej oraz w postępowaniu sądowym poprzez, m.in.:

•  obowiązek wysłuchania i w miarę możliwości uwzględnienia zdania dziecka przez organa władzy publicznej,

•  przestrzeganie prawa dziecka do wyrażania...

Dziecko przed wymiarem sprawiedliwości - prawa procesowe dziecka - Status pokrzywdzonego

Dziecko, ofiara przemocy może brać udział w procesie karnym. Nabywa ono  status pokrzywdzonego. Zgodnie z art. 51 § 2 kpk, jeżeli pokrzywdzonym jest małoletni (osoba, która nie ukończyła lat 18 i nie posiada pełni praw ze względu na wiek) lub ubezwłasnowolniony częściowo, prawa jego wykonuje...

Dziecko przed wymiarem sprawiedliwości - prawa procesowe dziecka - Dziecko jako świadek w postępowaniu karnym

Gdy jednak oboje tego odmówią, a narusza to w istotny sposób dobro dziecka, taką zgodę może wyrazić Sąd Opiekuńczy (Wydział Rodzinny i Nieletnich) na wniosek zainteresowanego procesowego podmiotu - konkretnie  prokuratora.

Dziecko przed wymiarem sprawiedliwości - prawa procesowe dziecka - Prawo do odmowy zeznań

Zadanie odpowiedniego dotarcia do psychiki dziecka spoczywa tu  na organie procesowym oraz ewentualnie biegłym psychologu.

Dziecko przed wymiarem sprawiedliwości - prawa procesowe dziecka - Przesłuchanie „jeden raz”

Zgodnie z nowym rozwiązaniem przyjętym w art. 185a kpk  w sprawach o przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (rozdz. XXV kk) pokrzywdzonego, który  w chwili czynu nie skończył 15 lat, powinno się przesłuchiwać tylko raz, chyba że wyjdą na jaw istotne okoliczności, których wyjaśnienie...

Dziecko przed wymiarem sprawiedliwości - prawa procesowe dziecka - Wiarygodność zeznań dziecka

Przeprowadzony w ten sposób dowód z przesłuchania dziecka czyni zadość wymogom procesowym.

Dziecko przed wymiarem sprawiedliwości - prawa procesowe dziecka - Gwarancje respektowania praw i godności dziecka w postępowaniu sądowym (wg. Konwencji )

-  Domniemanie niewinności do chwili udowodnienia winy zgodnie z prawem; -  Poinformowanie o stawianych mu zarzutach; -  Zapewnienie prawnej i innej pomocy w przygotowaniu i prezentowaniu swojej obrony; -  Rozpatrzenie sprawy bez zbędnej zwłoki przez organ sądowy w uczciwym procesie, przeprowadzonym zgodnie z prawem; -  Zapewnienie obecności rodziców lub opiekuna prawnego; -  Nie stosowanie przymusu podczas składania zeznań i w celu przyznania ...

Exceptia procesowa - pojęcie i rodzaje

Exceptio czyli zarzut procesowy była to klauzula stworzona w interesie pozwanego.

Strony procesowe – pojęcie zdolności sądowej, zdolności procesowej i legitymacji procesowej

Legitymacja procesowa – możliwość wystąpienia w danym, ściśle określonym procesie w roli powoda (czynna legitymacja procesowa) bądź w roli pozwanego (bierna legitymacja procesowa).

Jurysdykcja sporna (procesowa) i niesporna (nieprocesowa)

Władza rozstrzygania sporów nazywała się władzą jurysdykcyjną. Można wyróżnić dwa jej rodzaje:

sporna (iurisdictio contentiosa) – była wykonywana , gdy strony były w sporze. Polegała na tym, że spór rozstrzygano drogą sądową. Przysługiwała ona magistraturom rzymskim. Udzielały one...