Ciężar samolotu

Czytaj Dalej

AICHI B7A RYUSEI („Grace") - samolot

Dwumiejscowe samoloty torpedo­we, przekazane do uzbrojenia japoń­skiej marynarki w 1944 r.

AICHI D3A („Val") - samolot

Samolot nie osiągał dużej prędkości, ale był zwrotny. wy­produkowano 816 tych samolotów.

AICHI E13A („Jake") - samolot

Wodnosamoloty rozpoznawcze roz­poczęły karierę bojową od lotu nad*Pearl Harbor tuż przed głównymatakiem sił japońskich. Do końcawojny brały udział we wszystkichwiększych bitwach japońskiej mary­narki. Produkcja seryjna rozpoczęłasię w 1938 r. i do końca wojny wy­produkowano 1418 sztuk...

AICHI M6A SEIRAN - samolot

Okręty1-400,1-401, które mogły zabrać potrzy złożone samoloty Seiran oraz1-13 i 1-14 z dwoma samolotamikażdy, były gotowe w maju 1945 r.

AIRCOBRA P-39, Bell - samolot

RAF używał samolotów Aircohra przez krótki okres jako samolotów szturmowych, ale wobec wysokich strat, spowodowanych, zdaniem je­go dowództwa, złą konstrukcją sa­molotu, odmówił odebrania następ­nej partii.

ALBACORE Fairey - samolot

Brytyjski trzymiejscowy dwupła­towy samolot torpedowy, miałzastąpić wysłużone *Swordfish.

ARADO AR 196 - samolot

Były standar­dowymi samolotami pokładowymi ciężkich okrętów (pancernik zabie­rał na pokład do 4 samolotów). i dotego czasu zakłady wypuściły łącz­nie 435 samolotów w wersji A-2ńoA-5.

ARADO AR 234 BLITZ - samolot

gdy samolot pi­lotowany przez por. Łączniewyprodukowano 238 egzemplarzy(w tym 32 prototypy) w latach1944-45, ale tylko 38 samolotów wzięło udział w walkach.

AVENGER TBF, Grumman - samolot

Z 6 samolotów z dywi­zjonu VT-8 ocalał tylko jeden, cięż­ko uszkodzony.

B-1 7 FLYING FORTRESS Boeing („Latająca forteca") - samolot

Na podstawie konstrukcji B-17 po­wstało wiele samolotów specjalnego przeznaczenia. Sterowa­ny radiowo bezpilotowy samolot naładowany materiałem wybucho­wym BQ-17 używany był m.

B-25 MITCHELL, North American - samolot

przez gru­pę 16 samolotów, które wystartowa­ły z pokładu lotniskowca *Hornet, z odległości ok.

B-26 MARAUDER, Martin - samolot

Prędkość lądowania była tak duża, że niewielu pilotów mogłoopanować samolot; ciągle dochodzi­ło do wypadków, a do niefortunne­go bombowca przylgnęło określenie „producent wdów". zakłady Martin wyprodukowały 5157 samolotów, które powszechnie używano w Euro­pie i na Dalekim Wschodzie.

B-29 SUPERFORTRESS, Boeing („Superforteca") - samolot

z lotniska we wschodnich Indiach wystartowało 98 samolotów z zadaniem ataku na japońskie obiekty w Bangkoku. 5 samolotów rozbiło się przy lądowaniu, a 42 z braku pali­wa nie dotarły do bazy i musiały lą­dować na przygodnych lotniskach.

BARRACUDA, Fairey - samolot

wyprodukowano 2500 samolotów Barracuda I z silnikiem Merlin 30, Barracuda Hz silnikiem Merlin 32, Barracuda III (podobny do poprzedniej wersji, ale wyposa­żony w radar ASV) oraz Barracu­da V z silnikiem Rolls-Royce Grif-fon VII napędzającym czterołopato-we śmigło, o większej powierzchni skrzydeł oraz stateczników (pierw­szy lot w czerwcu 1945 r.

BATTLE, Fairey - samolot

z 36 samo­lotów Niemcy zestrzelili 13, 12 ma­ja z 5 samolotów 12 dywizjonu RAF, atakujących przeprawy na Kanale Alberta, zestrzelono wszyst­kie, 14 maja z 62 Battle atakują­cych mosty pontonowe zniszczono 32, w tym wszystkie z 218 dywi­zjonu RAF.

BEAUFIGHTER,Bristol - samolot

Brytyjski samolot myśliwski dale­kiego zasięgu opracowany przez za­kłady Bristol Aeroplane Company. Do końca wojny wy­produkowano w Wielkiej Brytanii i Australii 5560 tych samolotów.

BEAUFORT, Bristol - samolot

Brytyjskie zakłady Bristol Aeropla-ne Company rozpoczęły prace nad skonstruowaniem nowego samolotu na podstawie dwóch zamówień Ministerstwa Lotnictwa: na samolot torpedowo-bombowy i rozpoznaw-czo-bombowy.

BLACK WIDÓW P-61, Northrop - samolot

Do końca wojny wyprodukowano 691 samolotów, używanych w Eu­ropie i na Pacyfiku. samolot ropozna-nia fotograficznego F-15A Repor­ter, ale do końca wojny wyproduko­wano tylko 36 jego egzemplarzy.

BLENHEIM, Bristol - samolot

Brytyjski samolot bombowy, po­wstały dzięki zamówieniu szybkie­go samolotu pasażerskiego, złożo­nemu w połowie lat trzydziestych zakładom Bristol Aeroplane Com­pany przez lorda Rothermere^, wła­ściciela gazety „Daily Mail".

BLOCH 151-157 - samoloty

Z chwilą zakończenia działań wojennych we Francji pozo­stało 482 samolotów MB-152, 1 MB-153 (z nowym silnikiem Pratt& Whitney) i 9 samolotów w wersji MB-155, niewiele różniących się od152.