Ciężar dowodu

Czytaj Dalej

Ciężar dowodu

Na powodzie ciężar dowodu spoczywał w odniesieniu do tych okoliczności faktycznych, na których opierał swoje żądanie („na powodzie spoczywa ciężar dowodzenia”), pozwany zaś musiał udowodnić te fakty , z których wywodził zarzut procesowy („pozwany w ekscepcji jest powodem”).

Czy literatura sredniowieczna jest dowodem zacofania epoki

W odpowiedzi na pytanie postawione na poczatku: "Czy literatura sredniowieczna jest dowodem zacofania epoki" z cala stanowczoscia odpowiadam NIE    

Pięć dowodów na istnienie Boga św. Tomasza z Akwinu.

Pierwsza i bardziej przejrzysta wychodzi ze zjawiska ruchu, którego istnienie stwierdzamy na tym świecie przy pomocy zmysłów. Ale wszystko co się porusza, zostało pobudzone do ruchu przez coś innego, gdyż jest w możności do tego ku czemu jest poruszane. Ale poruszać może tylko to, co istnieje w...

Dowody i postępowanie dowodowe

Oprócz dokumentów prywatnych, w jurysdykcyjnym postępowaniu podatkowym dowodami mogą być również dokumenty urzędowe, które stanowią dokumenty pochodzące od organów państwowych oraz samorządu terytorialnego, instytucji i organizacji, które wydają je w określone formie w ramach swych kompetencji prawnej, dla uzewnętrznienia swej woli.

Podaj dowód na istnienie Boga według Anzelma z Aosty

Dowód istnienia Boga:

1. Jeżeli coś ma cechę względną, to musi istnieć i to, ze względu na co ta cecha mu przysługuje. Są ludzie dobrzy - więc jest i Bóg najlepszy. 

Ontologiczny dowód istnienia Boga:

2. Musi istnieć naprawdę Bóg, jeżeli jest pojmowany jako najdoskonalszy, bo gdyby nie istniał...

Dowody na istnienie Boga w ujęciu Tomasza z Akwinu

Dla Tomasza z Akwinu tylko Bóg jest czystą formą i samoistnym, koniecznym,

od niczego niezależnym aktem. Św. Tomasz z Akwinu podkreślał, że dla Boga, który dysponuje wszechwiedzą, nic nie jest przypadkowe, również zdarzenia przyszłe.

Tomasz z Akwinu odrzucił dowód Św. Anzelma na istnienie Boga i...

Darwinowska rewolucja w pojęciu czasu - Darwin i dowód z celowości

Do zrezygnowania z dowodu z celowości potrzebne było bardziej satysfakcjonujące wyjście. Sam Darwin był przeciwnikiem dowodu z celowości.

Dowody i postępowanie wyjaśniające

fikcja doręczenia pisma- domniemanie prawne) Uprawdopodobnienie – środek zastępczy dowodu w znaczeniu ścisłym.

Dowody i postępowanie wyjaśniające - Klasyfikacja środków dowodowych

Ze względu na kryterium zetknięcia się organu orzekającego z faktem będącym przedmiotem dowodu: - Bezpośrednie- organ orzekający może bezpośrednio spostrzegać i stwierdzać prawdziwość określonego faktu (oględziny); - Pośrednie- organ stwierdza pośrednio istnienie określonego faktu na podstawie spostrzegania innego faktu (zeznania świadków).

Dowody i postępowanie wyjaśniające - System środków dowodowych: Dowód z dokumentów

Domniemanie to może być obalone przez przeprowadzenie dowodu przeciwko treści dokumentu.

Dowody i postępowanie wyjaśniające - System środków dowodowych: Zeznania świadków

Świadek- osoba fizyczna, która w postępowaniu ma wiadomości o określonych faktach, mających znaczenie dla ustalenia stanu faktycznego w danej sprawie administracyjnej. W tym celu składa ona zeznania.

Pozycja świadka jest ograniczona przepisami kpa i op., co wynika z 2 przesłanek (art. 82):

Przesłanki...

Dowody i postępowanie wyjaśniające - System środków dowodowych: Opinie biegłych

Biegły- osoba fizyczna powołana do udziału w postępowaniu dotyczącym innego podmiotu w celu wydania opinii w danej sprawie ze względu na posiadaną wiedzę fachową w tej dziedzinie.

Przesłanki zdolności do występowania w postępowaniu w charakterze biegłego:

- Przesłanki pozytywne- posiadanie...

Dowody i postępowanie wyjaśniające - System środków dowodowych: Oględziny

Jest to bezpośrednie zbadanie jakiegoś przedmiotu przez organ orzekający w celu dokonania spostrzeżeń za pomocą określonego zmysłu (np. wzroku, słuchu), co do właściwości tego przedmiotu. Jest to środek dowodowy bezpośredni, tj. taki, który pozwala na bezpośrednie zetknięcie się organu...

Dowody i postępowanie wyjaśniające - System środków dowodowych: Przesłuchanie stron a oświadczenie stron

Jeżeli oświadczenie nie budzi w ocenie organu wątpliwości, co do zgodności z rzeczywistym stanem rzeczy, to te okoliczności faktyczne lub prawne nie wymagają dowodu

Dowody i postępowanie wyjaśniające - ŚRODKI DOWODOWE W ORDYNACJI PODATKOWEJ

W postępowaniu podatkowym strona może żądać przeprowadzenia dowodu, a organ podatkowy uwzględni to, jeżeli przedmiotem dowodu są okoliczności mające znaczenie dla sprawy, chyba, że okoliczności te stwierdzone są wystarczająco innym dowodem.

Dowody i postępowanie wyjaśniające - Postępowanie wyjaśniające gabinetowe

Ma zastosowanie wtedy, gdy nie zajdą przesłanki z art. 89 o przeprowadzeniu rozprawy (tj. przyspieszenie to lub uproszczenie postępowania, zapewnienie osiągnięcia celu wychowawczego, lub wymaga tego przepis prawa). Np. w sprawie jest tylko 1 strona lub kilka stron, ale nie mają sprzecznych interesów...

Pojęcie dowodu, środka i źródła dowodowego oraz rodzaje środków dowodowych

Dowody dzielimy na: osobowe-zeznania świadków, opinie biegłych, składane przez nich oświadczenia, rzeczowe-zaliczamy tu dowody z oględzin i dokumentów.

Pedagogika osób odmiennych somatycznie - Zakłócenia ciężaru ciała

Na przestrzeni wieków zmieniały się poglądy na to, co zdrowe i piękne. Jednak odchylenia w ciężarze ciała, jako dość powszechne, mogą powodo­wać skutki nie tylko biologiczne, ale i psychologiczne. Najczęstszą postacią za­burzeń ciężaru ciała jest otyłość, która w polskiej populacji dzieci i...

Dowody pośrednie i bezpośrednie ewolucji z anatomii i morfologii

DOWODY POŚREDNIE EWOLUCJI Z EMBRIOLOGII.

Dowody w procesie kognicyjnym

Udzielane odpowiedzi polegały ocenie sędziego jak inne dowody.