Ciepła

Ciepła

Czytaj Dalej

Wymienniki ciepła

Wymiennikami ciepła nazywa się aparaty służące do ogrzewania lubchłodzenia ciał stałych i płynów przy użyciu płynów o temperaturzeodpowiednio wyższej lub niższej. Wymienniki ciepła pod względemsposobu działania, przeznaczenia i konstrukcji dzielimy na:— wymienniki bezprzeponowe,— wymienniki...

Całościowe ujęcie przeponowej wymiany ciepła

W występujących w technologii żywności warunkach ogrzewania lub chłodzenia przeponowego, tj. za pośrednictwem przegrody w postaci płaszcza parowego, wężownicy lub ścian puszki, ma się do czynienia ze skojarzonym występowaniem przewodzenia, konwekcji i w pewnym stopniu promieniowania.

Rozważając...

Na czym polega regulacja temperatury ciała człowieka. Opisz mechanizmy regulacji i produkcji ciepła.

Temperatura wnętrza ciała (część rdzenna) jest utrzymywana na stałym poziomie 370C niezależnie od temperatury otoczenia. Podstawę stanowi utrzymanie przez odpowiedni układ regulacyjny równowagi pomiędzy wytwarzaniem a oddawaniem ciepła przez organizm. Zależnie od różnic temperatury między organizmem a jego środowiskiem zachodzić może wymiana ciepła w jednym lub w drugim kierunku. Organizm może pobierać je lub tracić. Na proces wymiany ciepła między częścią rdzenną ...

Źródła ciepła

Źródłem ciepła stosowanego w technologii żywności mogą być paliwa stałe (węgiel kamienny, węgiel brunatny, koks, drewno), paliwa ciekłe (ropa naftowa, olej opałowy), paliwa gazowe (gaz ziemny, koksowniczy) oraz energia elektryczna pochodząca z paliw stałych, ciekłych i gazowych, reakcji jądrowych...

Wyznaczanie ciepła właściwego aluminium

Opis przyrządów:

1. Kalorymetr wodny z wyposażeniem składającym się z mieszadła i termometru oraz piecyka do podgrzewania badanego ciała wraz z układem zasilającym, służy do pomiaru ilości ciepła pobranego lub oddawanego przez ciało albo układ ciał; służy m.in. do wyznaczania ciepła...

Wyznaczanie ciepła topnienia lodu za pomocą kalorymetru

Wyznaczanie ciepła topnienia lodu

Opis przyrządu:

Kalorymetr służy do pomiarów ilości ciepła. Składa się on z dwóch naczyń aluminiowych, większego i mniejszego. Na dnie naczynia większego, zwanego płaszczem kalorymetru, spoczywa drewniany krzyżak, na którym jest ustawione naczynie mniejsze –...

Przemieszczanie ciepła

Przechodzenie energii cieplnej z ciała o wyższej temperaturze do ciała o niższej temperaturze nazywamy przechodzeniem ciepła przez przewodzenie. Stąd ważną dla termoterapii cechą różnych ciał jest przewodność cieplna. Określa ona, ile ciepła przejdzie przez 1 cm2 powierzchni i 1 cm grubości danej...

Konwekcja albo przenoszenie ciepła

Gęstość wszystkich substancji zmienia się wraz ze zmianą temperatury. W ciałach stałych siły wiążące występujące między cząsteczkami są wystarczające do utrzymania ich we względnie stałej pozycji. Jednak w płynach (w cieczach, parach, gazach), jakakolwiek różnica gęstości wywołana różnicą...

Rozkład ciepła w ustroju człowieka

Rozkład temperatury człowieka dzieli organizm na:

- część wewnętrzną, tzw. jądro cieplne,

-część zewnętrzną, tzw. płaszcz cieplny.

Część wewnętrzna, czyli jądro cieplne, ma cechy stałocieplności. W jego obrębie temperatura u zdrowego człowieka wynosi około 37°C, wahając się o 0,5°C...

Ciepło. Wymiana ciepła: przewodzenie, przenoszenie, promieniowanie

To leczenie ciepłem, które polega na dostarczeniu do ustroju energii cieplnej, głównie drogą przewodzenia i przenoszenia Ciepło- energia bezładnego ruchu cząstek oraz energia wzajemnego oddziaływania atomów i cząstek. Jednostką jest kaloria. Wymiana ciepła- przenoszenie energii cieplnej z jednego ciała na drugie. Przewodzenie- polega na wyrównaniu energii kinetycznej cząstek w wyniku ich bezpośredniego zderzenia. Jest najbardziej charakterystyczne dla ciał stałych.

Nagrzewanie plastycznymi nośnikami ciepła

Do takich zabiegów używa się materiałów plastycznych, które można dostosować do kształtu ciała. Powinny one ponadto źle przewodzić ciepło i mieć dużą pojemność cieplną. Nadają się do tego celu parafiny, woski lub worki zawierające wodę lub inne substancje dobrze akumulujące lub wytwarzające...

Niedokrwistości hemolityczne z „ciepłymi” przeciwciałami

Niedokrwistości tego typu mogą występować w każdym wieku. Większość przypadków zaczyna się przewlekle, niepostrzeżenie, niekiedy jednak, zwłaszcza po chorobach zakaźnych, początek bywa nagły.

Poza ogólnymi objawami niedokrwistości hemolitycznej i charakterystycznymi dla au-toimmunologicznego...

Promieniowanie ciepła

Jest to proces przenoszenia ciepła polegający na emisji i absorpcjienergii promienistej jaką jedno ciało przekazuje drugiemu przez warstwyprzepuszczalne lub próżnię. Promieniowanie cieplne pod względemfizycznym jest częścią promieniowania elektromagnetycznego w zakresipodczerwieni. Przyczyną...

Wydzielanie się ciepła na granicy dwóch tkanek

Należy przede wszystkim pamiętać o tym, że podczas nadźwiękawiania ciepło powstaje głównie na styku dwóch różnych tkanek przedzielonych przestrzenią. Obszary graniczne, w których najczęściej dochodzi do powstawania ciepła, to strefy przyokostnowe występujące pomiędzy twardą powierzchnią kości i...

Zanieczyszczenia w wyniku powstawania ciepła

Wszystkie grzejniki i piece spalające jakieś pali­wo wytwarzają sadzę oraz zwykle trujące gazy spa­linowe. Spaliny odprowadzane są z pieca poprzez komin. Jednak wciąż jeszcze odprowadzenie spa­lin wytwarzanych przez niewielkie pokojowe grzej­niki na gaz lub olej bazuje wyłącznie na dobrej wentylacji w...

Gleba ciepła

G. łatwo nagrzewająca się iszybko wysychająca, a więc przepuszczalna,przewiewna i niezbyt wilgotna; są to g. suche,porowate, o małej pojemności cieplnej.

Temperatura, czyli potencjał ciepła

Zgodnie z drugą zasadą termodynamiki ciepło może wykonać pracę i przechodzić z jednego ciała do drugiego tylko przy różnicy temperatur. Temperatura jest najbardziej dostępna^ i najważniejszą miarą energii cieplnej. Najczęściej używaną międzynarodową skalą jest skala Celsjusza (°C), w której 0°C...

Zastosowanie suchego ciepła

Do tego celu najbardziej nadaje się termofor gumowy. Napełnia się go gorącą wodą do połowy. Górną część uciska się ostrożnie ręką w celu usunięcia powietrza, a następnie zamyka nakrętką. Termofora nigdy nie należy stosować bez pokrowca lub ręcznika ani bez dodatkowej kontroli temperatury. Łuk...