Blaski I Cienie Polskiej Polityki Zagranicznej

Polska polityka zagraniczna po 1989 roku należy do dużych osiągnięć naszego kraju.Cechowała ją stabilność w długim przedziale czasu.Nie ulegała zmianom wraz z częstymi zmianami rządów i premierów.Osiągnięta została obecność Polski w głównych procesach integracyjnych.Mamy dziś dobre stosunki z...

Papiestwo w Średniowieczu -Blaski i Cienie

Papiestwo to instytucja najwyższej władzy w Kościele rzymskokatolickim, sprawowanej przez biskupa Rzymu, zw. papieżem. Tytuł ten używany jest od VI w.; od XI w. papież wybierany jest przez kolegium kardynałów, zw. konklawe. Ojciec Święty posiada najwyższą władzę prawodawczą i sądowniczą w Kościele, dysponuje atrybutem nieomylności w sprawach wiary i moralności, ustanawia także normy prawa kościelnego, mianuje i odwołuje biskupów. Zewnętrzną oznaką godności jest ...

Blaski i cienie realizacji praw dziecka w rodzinie.

W historii XX stulecia troska o dobro dziecka, pragnienie zapewnienia mu opieki i możliwości wszechstronnego rozwoju wielokrotnie zajmowały ważne miejsca w programach działania różnych organizacji społecznych i politycznych, były też przedmiotem zainteresowania najpoważniejszych gremiów międzynarodowych. Dramatyczne doświadczenia ubiegłego wieku, wojny oraz inne formy przemocy (ze strony państwa i jego organów) wzmagały starania o zagwarantowanie praw i wolności człowieka,

Baski i cienie promieniotwórczości

Co to jest promieniotwórczość jądrowa? Pod koniec XIX wieku niemiecki fizyk Wilhelm Roentgen odkrył promieniowanie przenikliwe, nazwanym przez niego promieniowaniem X. Obecnie nazwę tę stosuje się zamiennie z terminem promieniowanie Roentgena. Badania nas właściwościami tego promieniowania prowadziło wielu naukowców, m.in. Henri Becquerel, który przypadkowo odkrył w roku 1896 nowy rodzaj promieniowania, obecnie nazwanego promieniowaniem jądrowym. Podejrzewał on, że na ...

Cienie renesansu

Innego rodzaju cieniem, dostrzeganym w sztuce renesansowej, jest pesymizm, którego symbolem stały się dzieła Tycjanaz końcowego okresu życia, jak wymienione już Cierniem koronowanie i autoportrety artysty.