CIEŃ

Chińskie cienie rodzaj przedstawienia kukiełkowego, w którym widzowie widzą tylko cienie poruszających się lalek na przejrzystym ekranie.

Cień osła zob. Osioł (Spór o cień osła). Cień wielkiego imienia, łac. magni nominis umbra, cień dawnej świetności; z Lukana (Pharsalia, 1, 135) o Pompejuszu.

Dni...

Cień

Wiersz Cień z tomu Sól (1962) to kolejny przykład wykorzystania zjawiska codziennego, zwyczajnego, powszechnie znanego i nie zwra­cającego uwagi, do wyrażenia treści wyjątkowo subtelnych, wywołu­jących wzruszenie i patos. Dzięki temu zabiegowi autorka unika egzal­tacji, nadmiaru efektów emocjonalnych...

Cień

Z jednej strony przeciwieństwo światła; pod tym względem np. aspekt zasady in ( yin i jang); z drugiej — rodzaj odbicia (podobizny) każdego zjawiska fizycznego i tak też cień często jest interpretowany jako określona istotna forma ziemskich postaci; często, np. W Afryce, uchodzi za drugą, pokrewną...

Cień ONZ

W lutym 1991 roku jałtański porządek świata ciągle jeszcze wydawał się stabilny: Związek Radziecki trwa nadal, Jugosławia jest spokojna, pokonani iraccy Kurdowie uciekają na północ w poszukiwaniu ochrony. I w takich właśnie warunkach zrodziła się organizacja, którą międzynarodowa prasa nazwała...

Kultura wczesnego średniowiecza w cieniu klasztorów

 

W Vivarium, na południowym cyplu Półwyspu Apenińskiego, Kasjodor utworzył u schyłku swego długiego życia zespół mnichów, mający na celu ratowanie zabytków literatury z powodzi nieszczęść i upadku kultury w VI w. Z tą chwilą praca intelektualna i dydaktyczna, a zwłaszcza kopiowanie...

Europa Zachodnia w cieniu zimnej wojny (1945 - 1955) - Dwie alternatywy dla Europy

 

W realiach narzuconych Europie przez realia ładu jałtańsko-poczdamskie(| ukształtowały się dwie drogi rozwojowe. Jedna z nich, oparta na tradycyjnym liberalnym i demokratycznym systemie wartości i na gospodarce prywatni (z elementami nacjonalizacji, jak poprzednio wspomniano), czerpiąca wie z...

Europa Zachodnia w cieniu zimnej wojny (1945 - 1955) - Wielka Brytania

 

Niełatwe były też lata powojenne w Europie Zachodniej. Szczególnie trudna była sytuacja materialna ludności pokonanych Niemiec, gdzie dopiero po refor­mie walutowej 1948r. rozpoczęło się ożywienie gospodarcze, a w latach 50-tych stopa życiowa i przewyższała przedwojenną. W Wielkiej Brytanii jeszcze...

Europa Zachodnia w cieniu zimnej wojny (1945 - 1955) - Francja

 

We Francji władzę sprawował od 1944 r. Rząd Tymczasowy (przekształcony w Rząd Jedności Narodowej) z gen. Charlesem de Gaulle' m na czele. Od samego początku de Gaulle natrafił na poważne opory na lewicy (zdominowanej wów­czas przez silną Francuską Partię Komunistyczną, kierowaną przez...

Europa Zachodnia w cieniu zimnej wojny (1945 - 1955) - Beneluks i Szwajcaria

 

Nieco odmiennie ukształtował się układ sił w krajach Beneluksu. Pozycja komunistów nie była tak silna, jak we Włoszech czy Francji, zniszczenia wojenne (poza Holandią) mniejsze. Ośrodkiem życia politycznego stały się partie katolic­kie, socjalistyczne bądź liberalne, kształtujące demokratyczne...

Europa Zachodnia w cieniu zimnej wojny (1945 - 1955) - Austria

 

Austria, uznana w 1943 r. decyzją konferencji moskiewskiej ministrów spraw ' zagranicznych za kraj ujarzmiony przez Niemcy, została okupowana w kwietniu . 1945 r. przez wojska alianckie. Wkroczeniu wojsk radzieckich do Wiednia towarzyszyły zwykłe gwałty i grabieże. 27 kwietnia powstał rząd na czele z...

Europa Zachodnia w cieniu zimnej wojny (1945 - 1955) - Niemcy po 1949 roku

 

Sytuacja obydwu państw niemieckich była od początku bardzo skomplikowa­na. Ogromne trudności gospodarcze, brak suwerenności, ciężar obcej okupacji, zniszczenia wojenne, wszystko to pesymistycznie nastawiało współczesnych do perspektyw odbudowy Niemiec. Rozdarcie kraju wzdłuż linii, będącej symbolem...

Europa Zachodnia w cieniu zimnej wojny (1945 - 1955) - RFN w dobie Adenauera

 

Główny przedmiot troski rządu Konrada Adenauera, powołanego we wrześniu 1949 r. w powstającej Republice Federalnej stanowiło jak najszybsze odzyskanie suwerenności państwowej i - zapisane jako konstytucyjny obowiązek w ustawie zasadniczej - zjednoczenie Niemiec.

Demokratyczna konstytucja niemiecka...

Europa Zachodnia w cieniu zimnej wojny (1945 - 1955) - Pakt brukselski. NATO

 

Zimna wojna odegrała decydującą rolę w powrocie RFN do wspólnoty międzynarodowej. W 1946 roku - w obliczu rosnącej presji radzieckiej - w sto­licach europejskich mówić poczęto o stworzeniu sojuszu mogącego stawić czoło zagrożenia ze Wschodu. Już w 1947 r. W.Brytania i Francja podpisały pakt z...

Europa Zachodnia w cieniu zimnej wojny (1945 - 1955) - Niemiecka Republika Demokratyczna

 

Istotnym czynnikiem, określającym losy obu części Niemiec pozostał także w szczytowym okresie zimnej wojny Związek Radziecki. Reżim z Pankow (dzielnicy Berlina Wschodniego, w której rezydowała „nomenklatura" nowego, i „demokratycznego" państwa niemieckiego) nie został uznany przez olbrzymią...

Europa Zachodnia w cieniu zimnej wojny (1945 - 1955) - Ku Europejskiej Wspólnocie Obronnej

 

W ciągu 1951 - 1952 r. trwała wymiana oświadczeń w sprawie traktatu pokojowego z Niemcami. Kraje zachodnie żądały przeprowadzenia w NRD wol­nych wyborów. Równocześnie kanclerz Adenauer kwestionował przynależność Ziem Zachodnich do Polski. Sytuację Niemiec komplikowało także dążenie Francji do...

Europa Zachodnia w cieniu zimnej wojny (1945 - 1955) - Traktaty paryskie

 

We wrześniu-paździemiku 1954 r. spotkali się w Londynie ministrowie spraw zagranicznych 9 krajów zachodnich. Zdecydowano o zakończeniu obowiązywa­nia statutu okupacyjnego RFN, zaproszeniu RFN i Włoch do udziału w Unii Zachodniej (przemianowanej odtąd na Unię Zachodnioeuropejską), a RFN także do...

Europa Zachodnia w cieniu zimnej wojny (1945 - 1955) - Układ Warszawski

 

Reakcją Związku Radzieckiego było anulowanie 7 maja 1955 r. sojuszy z W. Brytanią i Francją, pozostających od dawna martwą literą. W dniach 11-14 ma­ja 1955 r. konferencja ministrów spraw zagranicznych krajów socjalistycznych Europy uchwaliła stworzenie Układu Warszawskiego, paktu militarnego...

Europa Zachodnia w cieniu zimnej wojny (1945 - 1955) - „Finlandyzacja" Finlandii

 

Sytuacja krajów skandynawskich po wojnie była mocno zróżnicowana z uwa­gi na odmienność ich losów w okresie H wojny światowej. Najcięższa była sytuacja Finlandii. Kraj ten poniósł spore straty ludzkie (86 tyś. zabitych na niewiele ponad 3 min mieszkańców).

Po porozumieniu rozejmowym z ZSRR, W wyniku...

Europa Zachodnia w cieniu zimnej wojny (1945 - 1955) - Kraje skandynawskie

 

Duże straty wojenne poniosła tez Norwegia. Głównym zadaniem rządu soc­jaldemokratycznego Einara Gerhardsena, który powrócił w maju 1945 r. do Otło stała się - obok odbudowy - defaszyzacja kraju. Skazano na kolaborację 50 tyś. ludzi, zapadło 45 wyroków śmierci. Powieszono osławionego Vidkuna...