Właściwości ciał stałych i cieczy

Ciecz różni się od gazów głównie tym, że jej cząsteczki (drobiny) silnie oddziałują wzajemnie na siebie za pośrednictwem sił - Van der Waalsa; wskutek tego przeprowadzenie dowolnej cząsteczki z wnętrza cieczy na jej powierzchnię (zwiększenie powierzchni) wymaga wykonania pracy, czego wyrazem jest napięcie po-wierzchniowe cieczy.

Wyznaczanie gęstości cieczy za pomocą piknometru

Napełnić suchy piknometr badaną cieczą i wyznaczyć masę mpiknometr ciecz piknometru napełnionego cieczą: 5. an) / n piknometr woda piknometr metanol piknometr aceton piknometr gliceryna mśr = 147,09 g mśr = 124,68 g mśr = 123,84 g mśr = 172,25 g Obliczanie błędu maksymalnego mpiknometr ciecz Woda 1.

Ciecz bordorska

Prawidłowosporządzona ciecz bordoską powinna mieć odczynsłabo zasadowy; należy to sprawdzić czerwonympapierkiem lakmusowym (powinien siać sięniebieski), a zanurzony w cieczy czysty nóż żelaznynie powinien pokryć się nalotem miedzi.

Wyznaczanie gęstości cieczy za pomocą wagi Mohra

Wyniki pomiarów: Dane: l1 = 10 l11 = 8 l2 = 1 l21 = 8 l3 = 0 l31 = 5 Inne: niepewność pomiarowa wagi ą 0,01 g gęstość wody - d = 1 g / cm3 Obliczenia: dx = ( 0,876 ą 0,002) g / cm3 Np = 0,22 % Odp: Gęstość badanej cieczy (denaturatu) wynosi około 0,876 g / cm3

Napór cieczy na ścianki płaskie i zakrzywione oraz zasada Archimedesa

środek masy obszaru ograniczonego powierzchnią ‘S’, gdyby wypełniono go jednorodną cieczą Napór cieczy na ścianki płaskie- napór cieczy na płaską figurę dowolnie zorientowaną równa się ciśnieniu całkowitemu w środku figury, pomnożonemu przez pole powierzchni tej figury N=γzs*F gdzie γzs – ciśnienie całkowite.

Przewodnictwo elektryczne gazów i cieczy - ELEKTROLIZA

W elektrolicie więc nosicielami ujemnych ładunków są jony ujemne kierujące się ku anodzie – ich przemieszczanie się stanowi prąd elektryczny płynący w tej cieczy. Dlatego właśnie w cieczach mamy do czynienia z tzw.

Przewodnictwo elektryczne gazów i cieczy

Dalsze badania przepływu prądu w cieczach doprowadziły go do odkrycia praw rządzących tym przepływem i do wyjaśnienia, na czym właściwie polega wspomniany rozkład.

Przewodnictwo elektryczne gazów i cieczy - Praktyczne zastosowanie przewodnictwa elektrycznego cieczy

Jednym z praktycznych zastosowań przewodnictwa elektrycznego cieczy jest wykorzystanie przewodzenia prądu przez kwas w ogniwach elektrycznych, np.

Płynięcie cieczy

Odkształcenie w cieczach nazwano płynięciem. Gradient prędkości oznacza przyrost prędkości cieczy na jednostkę długości wzdłuż drogi o kierunku, w którym ten przyrost jest największy.

Stany skupienia wody - Stan cieczy - woda

Ma ona takie same właściwości jak inne ciecze. Ludzie niestety nie potrafią docenić tej wspaniałej cieczy i wrzucają do wody chemikalia, odpady radioaktywne itp.

Czy można odwodnić żywność zatopio­ną w cieczy?

Okazuje się, że odwodnić można żywność zatopio­ną w cieczy.

Metody pomiaru reologicznych właściwości cieczy

Temat: Metody pomiaru reologicznych właściwości cieczy (testy statyczne i dynamiczne, techniki pomiarowe).

Ciecz robocza, ciecz użytkowa

C. w postaci roztworu, emulsji lub zawiesiny, zawierająca chem. środek ochrony roślin, służąca do opryskiwania roślin.

Ciecz bordoska

Fungicyd pochodzenia nieorg.,otrzymywany w wyniku reakcji siarczanumiedzi z wodorotlenkiem wapnia. Najczęściej przygotowuje się ją w drewnianej beczce, gasząc0,5 kg wapna palonego i rozcieńczając zwodą do 50 l.

W oddzielnym niemetalowympojemniku rozpuszcza się 1 kg rozdrobnionegokrystalicznego siarczanu...