Cięciwa (matematyka)

Czytaj Dalej

Kant zaczął od analizy zmysłowości, aby wytłumaczyć naukowość matematyki

zmysły otrzymują wrażenia (treści, informacje pochodzące z zewnątrz), które są ujmowane przez nie w formy czasu i przestrzeni.

według Kanta czas i przestrzeń nie mają charakteru empirycznego, lecz są apriorycznymi formami zmysłowości, tzn. z góry przed doświadczeniem ustalonym...

Jak są możliwe sądy syntetyczne a priori, czyli stwierdzenia jednocześnie konieczne, powszechne i przedmiotowo ważne w matematyce?

Kant dzieli matematykę na arytmetykę i geometrię, chce pokazać że przedmiotem geometrii jest przestrzeń.

Pytanie: Jaka przestrzeń jest przedmiotem geometrii?

czy przestrzeń realna znana z doświadczenia – empiryczna?

Czy przestrzeń idealna – aprioryczna forma rzeczywistości?

Gdyby...

MATEMATYKA W STAROŻYTNYM EGIPCIE

Każdy chyba pamięta powieść "Faraon". W niej przebiegli Kapłanowi dzięki znajomości między innymi matematyki sprawowali niepodzielną władzę. Co dzisiaj wiemy o matematyce w Starożytnym Egipcie??? Czasy są to przecież zamierzchłe... Mimo to naukowcom udało się zagłębić w tajnikach egipskich...

Starożytna Grecja - Matematyka

TALES Z MILETU (ok. 620-ok. 540), gr. filozof i matematyk; prawdopodobnie pierwszy uczony i filozof europejski; jeden z twórców jońskiej filozofii przyrody; uznając wodę za początek wszystkiego, zapoczątkował filoz. poszukiwanie pierwszej zasady, z której powstała wszelka natura (gr. physis); podczas...

Słówka - Matematyka (Maths vocabulary)

MATHEMATICS

BASIC WORDS

algebra - algebra

arytmetyka - arithmetic

geometria - geometry

trygonometria - trygonometry

linia - line

linia prosta - straight line

linia prostopadła - perpendicular line

linie równoległe - parallel lines

odcinek - sector, segment

punkt - point

czworokąt -...

FILOZOFIA MATEMATYKI

 

FILOZOFIA MATEMATYKI ang. philo­sophy of mathematics; nm. Philosophie der Mathematik

Rozważania dotyczące natury i sposobu istnienia przedmiotów matematycznych (zbiory, liczby itp.), będące uszczegóło­wieniem filozoficznej kwestii istnienia obiektów abstrakcyjnych; także dotyczące natury poznania...

MATEMATYKA

 

MATEMATYKA (gr. [sc. episteme]> = wiedza matematyczna, od mathema = nauka, wiedza, poznanie; wiedza matematyczna) łc. mathematica [sc. ars], mathesis; ang. mathematics; fr. la {les) mathematique{s); nm. Mathematik, Grofienlehre

Dawniej — nauka o liczbach i figu­rach geometrycznych. W starożytnej Gre­cji...

Sciaga z matematyki:macierze ,pochodne,calki,ekstremum

MACIERZ-tablica mxn liczb zapisanych w m wierszach i n kolumnach ograniczona nawiasami kwadratowymi.Jesli m(liczba wierszy) jest rozna od n(liczby kolumn) to nazywamy m.prostokatna.Podmacierz- to macierz która powstaje z danej macierzy przez wykreślenie pewnej liczby wierszy lub kolumn.M.transponowaną macierzy A o elementach Aij (i=1,2,…m;j=1,2,..n) nazywamy macierz B o elementach bij (i=1,2,…n;j=1,2,…m) gdzie bij=aij i oznaczamy ja przez A’lub A do potęgi T.Macierze ...

Edyta Gruszczyk – Kolczyńska "Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki"

Książka ta jest adresowana przez autorkę do wszystkich, którzy są zainteresowani losem dzieci, które nie potrafią sprostać wymaganiom stawianym na lekcjach matematyki. Pani Gruszczyk –Kolczyńska już na wstępie rozróżnia dwa rodzaje trudności w uczeniu się matematyki: pierwsze to takie trudności, które wynikają w sposób naturalny a drugie to trudności specyficzne, z którymi dziecko poradzić sobie nie może i one są przyczyną dziecięcych dramatów. Dzieło to ...

Trudności w uczeniu się matematyki dzieci w wieku wczesnoszkolnym

I. TEMAT Tematem mojej pracy są trudności w uczeniu się matematyki dzieci w młodszym wieku szkolnym. Chciałbym odpowiedzieć na pytania dotyczące przyczyn powstawania niepowodzeń w uczeniu się matematyki dzieci na poziomie I-III klasy szkoły podstawowej, z czego wynikają te trudności oraz jak można im zaradzić, jak pomóc dzieciom w przezwyciężaniu problemów związanych z tym właśnie przedmiotem. II. IDENTYFIKACJA PROBLEMU Na początku chciałabym wyjaśnić, co ...

GRECJA KLASYCZNA WIEKU IV p.n.e. - Matematyka, Astronomia, Medycyna, Poezja, Architektura, Rzeźba, Malarstwo

Matematyka, astronomia, medycyna

W dziedzinie nauk przyrodniczych Arystoteles i założona przez niego szkoła perypatetycka otwierają nową epokę, której rozkwit przypadnie na okres hellenistyczny. W dziedzinie matematyki położyła ogromne zasługi Akademia Platońska, Platon bowiem przypisywał wielką...

GRECJA - EPOKA HELLENISTYCZNA - Matematyka, Geografia, Astronomia, Technika, Medycyna, Powstanie filologii, Wymowa hellenistyczna, Historiografia, Poezja

Matematyka

W dziedzinie matematyki działał za Ptolemeusza I w Aleksandrii słynny Euklides, autor dzieła pt. Elementy geometrii, które doczekało się dotychczas około 1700 wydań i które przez całe stulecia było obowiązującym podręcznikiem geometrii. Wielkość tego dzieła, które opierało się na...