Cięcie (proces technologiczny)

Czytaj Dalej

Zasady procesów technologicznych

Procesy technologiczne

- Proces ciągły

Proces fizykochemiczny polegający na tym, że do reaktorów doprowadza się surowce, w których w niezmiennych warunkach nieprzerwanie przebiega reakcja chemiczna, a produkty reakcji są odprowadzane na zewnątrz. np. produkcja kwasu siarkowego(VI), produkcja amoniaku...

Proces technologiczny przygotowania potraw oraz HACCP w gastronomii na podstawie restauracji Filmowa Beverly Hills w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu

WSTĘP Światowe dane statystyczne są zatrważające ? główne ogniska zatruć pokarmowych to zakłady gastronomiczne. Na pewno każdy z nas zna osobę, która zatruła się właśnie w restauracji, więc ten problem dotyczy nas wszystkich. Niewłaściwa obróbka cieplna, zbyt długi okres schładzania produktów, przechowywanie produktów w temperaturze pokojowej, wadliwie prowadzone procesy technologiczne, wykorzystanie do produkcji zanieczyszczonych surowców, maszyn i urządzeń,

Żywność i żywienie w ujęciu historycznym- zmiany w narzędziach i procesach technologicznych wykorzystywanych w sferze żywności i ich uwarunkowania

Celem poniższej pracy jest uzmysłowienie czytelnikowi, a przede wszystkim sobie samemu jak ogromne zmiany w narzędziach i procesach technologicznych dokonały się w sferze żywności i żywienia w toku historii. Jak odbywała się ewolucja narzędzi do wytwarzania i przetwarzania żywności oraz procesów jej utrwalania, aby jak najdłużej zachowywała swoje walory użytkowe. Dość ważnym i podsumowującym elementem pracy będzie także uświadomienie, jakie były uwarunkowania tych ...

PROCES TECHNOLOGICZNY

PROCES TECHNOLOGICZNY — część procesuprodukcyjnego związana zc zmianą kształtu,wymiarów, wyglądu (polerowanie, malowanie),położenia (montaż) i właściwości obrabianegoprzedmiotu (obróbka cieplna); proces technologicznyskłada się z -*opcracji.

Skrócony opis procesów technologicznych otrzymywania cukru z buraków

Korzenie buraczane kierowane bezpośrednio do przerobu są składowanew specjalnych składowiskach fabrycznych wyposażonych w spławiaki.Splawiaki są tak zbudowane (rys. 4.85), że zapewniają możliwość wyładunku i transportu hydraulicznego buraków. Transportem wodnymkorzenie buraczane są kierowane do...

Skrócony opis procesów technologicznych produkcji syropu skrobiowego metodą ciągłej hydrolizy kwasowej

Mleczko skrobiowe (rys. 4.89) o stężeniu około 36% wprowadza siędo kadzi kwaszącej (2), do której wprowadza się odpowiednią ilośćroztworu kwasu solnego ze zbiornika (1) dla zakwaszenia mleczka dopH = 1,7. Zakwaszone mleczko pompa nurnikowa wtłacza przezogrzewacz przeponowy (3) do rurowego konwertora (4)...

Skrócony opis procesów technologicznych otrzymywania syropów skrobiowych metodą hydrolizy enzymatycznej

Mleczko skrobiowe (rys. 4.90) o stężeniu około 35% s.s. ze zbiornika(1) jest wprowadzane do reaktora (2) wyposażonego w nagrzewnicęi mieszadło. W reaktorze (2) mleczko spotyka się z preparatema-amylazy dozowanej regulatorem (4) ze zbiornika (3). W reaktorzemleczko ogrzewa się do temp. około 40*C i jest...

Udoskonalanie i unowocześnianie procesów technologicznych

Tradycyjne technologie wytwarzania produktów żywnościowychrozwinęły się na podstawach empirycznych i były doskonalone metodą prób i błędów. Nowe zaś technologie oraz udoskonalenia tradycyjnychtechnologii w coraz większym stopniu opierają się na wynikach badańmechanizmów zjawisk zachodzących w...

Proces technologiczny i proces produkcyjny

Procesem technologicznym nazywa się ciąg operacji i procesów jednostkowych, następujących w określonej sekwencji czasowej, począwszy od chwili odbioru surowca do chwili otrzymania gotowego produktu (rys. 1.3).

Proces produkcj i określa się najogólniej jako działalność ludzką przystosowującą zasoby i...

Procesy termodynamiczne

 

Pierwsza zasada termodynamiki: zmiana energii wewnętrznej ΔU układu jest równa sumie ciepła, które układ wymienia z otoczeniem, oraz pracy wykonanej nad tym układem: ΔU = Q + W.

Przemiany termodynamiczne: przemiana izobaryczna; przemiana izotermiczna; przemiana izochoryczna; przemiana adiabatyczna;...

Podstawy prawne oraz proces tworzenia jednostek gospodarczych

Spółki osobowe: (tylko osoby fizyczne min. 2 pracują na rzecz spółki, nie ma minimum kapitałowego) przykłady spółek:cywilna, jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna.

Spółki kapitałowe : ( osoby fizyczne i/lub prawne minimum 1 osoba która nie musi pracować na spółkę. Minimum kapitałowe jest...

Słówka - części ciała

 

das Ohr - ucho

das Gesicht - twarz

das Auge - oko

der Hals - szyja, gardło

der Mund - usta

der Arm - ręka

die Faust - pięść

die Brust - pierś

der Bauch - brzuch

das Bein - noga

die Schulter - bark, ramię

der Finger - palec

das Haar - włosy

die Hand - ręka, dłoń

die Nase - nos

der Fuß -...

Życie, podobnie jak proces, można wygrać lub przegrać.

Życie, podobnie jak proces, można wygrać lub przegrać.

Życie, podobnie jak proces, można wygrać lub przegrać. Każdy z nas jest panem swojego losu i to właśnie od każdego z nas zależy to, w jaki sposób przejdzie przez swoje życie. W literaturze dominuje obraz bohatera, który mimo wszystkich prób...

Choroby RP szlacheckiej oraz proces moralnego odradzania się narodu w literaturze XVII i XVIII w.

Choroby RP szlacheckiej oraz proces moralnego odradzania się narodu w literaturze XVII i XVIII w.

Życie szlachcica na wsi jako temat poezji - to symptomy nowych czasów. Poezja średniowieczna i średniowieczne pismiennictwo gloryfikowały czyn świętego i czyn rycerza. Tak przedstawiał się też ówczesny...

PROCES HISTORYCZNO - LITERACKI

Proces historyczno - literacki—przeobrażenia, jakim podlega literatura w czasie historycznym. Jego najważniejsze aspekty to:

ilościowy przyrost dokonań pisarskich — nieustanne przybywaniedzieł nowych;

przemiany w sposobach odbierania dzieł już istniejących — ichciągłe reinterpretacje i...

PROCES HISTORYCZNO - LITERACKI - Tradycja literacka

Tradycja literacka — całokształt doświadczeń literackich przeszłości stanowiących w danym czasie i środowisku układ odniesienia dla twórczości i zarazem decydujących o upodobaniach i oczekiwaniach publiczności literackiej. Tradycja sumuje, porządkuje i hierarchizuje owe doświadczenia, czyniąc z...

PROCES HISTORYCZNO - LITERACKI - Konwencja literacka

Konwencja literacka — to jeden ze składników tradycji: zespół norm określających właściwości (tematyczne, kompozycyjne, stylistyczne) u-tworów danego typu, zaświadczony odpowiednio bogatą praktyką pisarską i odpowiadający gustom jakiejś grupy czy warstwy publiczności literackiej. Konwencji odpowiada...

PROCES HISTORYCZNO - LITERACKI - Okres literacki

Okres literacki (inaczej: epoka literacka) — to faza procesu historycz-noliterackiego zawarta w dających się określić ramach chronologicznych. Ramy takie wyznaczają niekiedy daty wydarzeń istotnych w dziejach danej zbiorowości (np. powstanie styczniowe jako granica między romantyzmem a pozytywizmem), kiedy...

PROCES HISTORYCZNO - LITERACKI - Prąd literacki

Prąd literacki — to zespół tendencji literackich (ideowo-artystycz-nych) utrwalony w wielu znaczących dziełach powstałych w czasowej bliskości, w miarę spójny i wewnętrznie zhierarchizowany, żywotny w u-chwytnych granicach historycznych. W ramach jednego okresu współ-występuje zwykle parę prądów; np. w...

Proces komunikowania się ludzi

Proces komunikowania się ludzi

Terminem „komunikacja" socjolodzy określają zazwyczaj proces porozumiewania się ze sobą dwóch lub więcej osób.

Spróbujemy określić bliższe znaczenie terminów „komunikacja", „informacja", „nadawca komunikatu", „odbiorca".

Wyobraźmy sobie, że jeden człowiek (lub grupa...