Cięcie

Czytaj Dalej

Układ Słoneczny - Małe ciała Układu Słonecznego

Cechami charakterystycznymi ciał tej grupy są: zależność składu chemicznego od odległości od Słońca (dalsze ciała zawierają więcej lotnych substancji), ich nieregularny kształt silnie odbiegający od kształtu kuli, a także brak oznak aktywności wulkanicznej, tektonicznej oraz dyferencjacji...

Mowa ciala

Do ubioru i otoczenia zalicza się fryzurę. makijaż, biżuterię, rodzaj używanych przedmiotów i sposób kreowania swojego otoczenia. Jakość głosu ma trzy składniki: głośność, tempo i wysokość. Wszystkie one zależą od sposobu oddychania, a to świadczy o stanie emocji oraz o napięciu przepony. W kontekście mowy ciała trzeba powiedzieć także o kongruencji, czyli o zgodności tego co się mówi z tym co robi ciało. Pojawiająca się sprzeczność zwykle podważa wartość ...

"PRAWIDŁOWA POSTAWA CIAŁA"

Według S. Bąka, W. Degi, M. Kutzner-Kozińskiej, K. Milanowskiej, D. Tylmana i innych autorów, postawą ciała nazywamy sposób trzymania się człowieka w swobodnej pozycji stojącej, albo swobodny układ ciała w tej pozycji, uwarunkowany podłożem morfologicznym i funkcjonalnym oraz odpowiednim nawykiem...

Cięcie plazmowe

Cięcie plazmowe Wykorzystanie łuku plazmowego pozwalającego na cięcie wszystkich materiałów przewodzących prąd elektryczny znalazło zastosowanie w przemyśle w latach 50-tych ubiegłego wieku. Rozwój technologii cięcia oraz specjalistycznych urządzeń pozwolił na rozszerzenie zakresu zastosowań cięcia plazmowego ? z wcześniej rozwiniętego cięcia stali austenitycznych i stopów lekkich ? o stale niskostopowe. Olbrzymi rozwój tej technologii spowodował, że w pewnych ...

PRZYCZYNY ZABURZEŃ STATYKI CIAŁA

Przyczyny zaburzeń statyki ciała mogą być różne. Sporą rotę w tym względzie przypisuje się działaniu rozmaitych czynników zewnętrznych, które przeważnie nie stanowi bezpośredniej przyczyny wady, lecz może mieć wpływ na kształtowanie i utrwalanie się nawyku nieprawidłowej postawy, a nawet - w...

Rozwój wrodzonych wzorców ruchowych, tworzenie ich w schemacie ciała

Każdy człowiek ma wrodzony, genetycznie uwarunkowany program dla zabezpieczenia właściwego ułożenia ciała, utrzymania postawy, pionizacji i celowego poruszania się do przodu.

Pod pojęciem lokomocji rozumie się skoordynowaną, automatyczną czynność ruchową, służącą do przemieszczania ciała w...

Właściwości ciał stałych i cieczy

CIAŁO STAŁE- ciało wyróżniające się uporząd-kowanym układem atomów (cząsteczek), które tworzą trwałą strukturę, zwaną siecią krystaliczną; uporządkowanie polega na periodycznym powtarzaniu się w trzech kierunkach układu współrzędnych podstawowego mo-delu przestrzennego, zw. komórką...

STATYKA CIAŁA W UJĘCIU ROZWOJOWYM

Jedną z podstawowych cech postawy jest jej zmienność. Chodzi tu jednak nie tylko o pewne odchylenia od osobniczego wzorca (oscylowanie wokół tego wzorca), obserwowane w stosunkowo krótkich wycinkach czasu (np. w ciągu dnia), lecz przede wszystkim o istotne zmiany zachodzące w trakcie filo- i ontogenezy...

Sposoby i osobliwości pokrycia ciała strunowców - Ptaki (Aves)

Charakterystyczną cechą ptaków dostrzegalną już na pierwszy rzut oka i wyraźnie podkreśla-jącą ich odrębność w zespole innych kręgowców jest pokrycie ciała piórami czyli upierzenie. Ta cecha znalazła też swój wyraz w trafnym przysłowiu ludowym: "poznać ptaka po piórach".

Upierzenie -...

Filogenetyczny rozwój postawy ciała

Filogenetyczny rozwój postawy ciała Kształtowanie się istot żywych następuje pod wpływem czynników środowiskowych i morfologiczno-fizjologicznych. Ewolucyjne zmiany gatunkowe dokonują się bardzo powoli, miliony lat są potrzebne na minimalne zmiany. Z początku u organizmów żywych jednym z zasadniczych cech wytworzonych podczas ewolucji jest zolność do poruszania się. Jest to możliwe poprzez pokonanie bezwładności ciał i siły ciążenia. Dzieje się to tak dzięki ...

Ciała obce nosa i nosogardła

Ciała obce w jamie nosa spotyka się najczęściej u dzieci i u osób chorych psychicznie. Zazwyczaj są to drobne przedmioty, takie jak: koraliki, pestki, ziarna roślin strączkowych, papier, plastelina, baterie do zegarka. Najczęściej ciało obce przenika do jamy nosa przez nozdrza przednie, rzadziej przez...

Pomiar masy ciała i wzrostu pacjentki

Dokładny pomiar masy ciała i wzrostu pacjentki jest kluczowy dla prawidłowego wyliczenia wskaźnika masy ciała (BMI = waga [kg]/wzrost2 [m2]). Część pacjentek odmawia ważenia, więc musimy im wyjaśnić, że pomiary masy ciała i wzrostu sąbezwzględnie konieczne (zob. niżej). Wyjaśniamy pacjentce, że...

Fizjologiczny spadek masy ciała

W pierwszych 3-5 dobach życia noworodka następuje ubytek jego masy ciała, który jest objawem fizjologicznym. Zjawisko występuje u wszystkich zdrowych noworodków. W warunkach prawidłowych utrata masy ciała nie przekracza 5-10% masy urodzeniowej ciała, np. noworodek, który ważył po porodzie 3400 g, może...

Wyjaśnij pojęcia: budowa ciała i postawa ciała

Budowa ciała i postawa ciała człowieka obrazują przestrzenne ułożenie ciała i są wyrazem aktualnego stanu aparatu ruchu, Budowa całego ciała czy poszczególnych jego części zależy przede wszystkim od struktury somatycznej, natomiast postawa ciała jest kategorią czynnościową (funkcjonalną).

Jest...

Wyznaczanie gęstości ciał stałych za pomocą piknometru

Opis przyrządu:

Piknometr – naczynie (zwykle szklane) przeznaczone do pomiaru gęstości cieczy i ciał stałych poprzez ważenie. Typowy piknometr ma postać małego naczynka o objętości 1 – 100 cm2 zamkniętego doszlifowanym korkiem z przenikającą go kapilarą, niekiedy zaopatrzonego w termometr. Ciała...

Barokowy kościół Bożego ciała

- SPIS TREŚCI - · Spis treści.......................................................................... str. 2 · Rys historyczny Kościoła Bożego Ciała........................... str. 3 · Ogólny zarys stylu barokowego........................................ str. 5 · Cechy barokowe oraz ornamenty Kościoła Bożego Ciała str. 7 · Bibliografia........................................................................ str.

Układ kostno-stawowy i jego rola dla statyki ciała

Układ kosino-stawowy pełni trojaką funkcję: podporową, ruchową i ochronną. Funkcji tych, zwłaszcza podporowej i mchowej, nie da się wprawdzie ściśle oddzielić od siebie, aczkolwiek można tu wskazać na jednoznaczną rolę czynności podporowych w statyce ciała. Odpowiednia budowa omawianego układu...

Ćwiczenia prawidłowej postawy ciała

Jeśli mamy do czynienia z wadami postawy ciała bez zmian strukturalnych, a jedynie wynikającymi z braku nawyku prawidłowej postawy ciała, a takie wady występują najczęściej u dzieci, szczególnego znaczenia nabierają ćwiczenia odruchu prawidłowej postawy ciała. Ćwiczenia te bazują na wykorzystaniu...

Określenie planu budowy ciała dziecka

W planie budowy człowieka występuje symetria ciała; płaszczyzna pośrod-kowa ciała, tzw. płaszczyzna symetrii, dzieli ustrój na dwie połowy (zwane antymerami (gr. anti - przeciw, meros - część), z których jedna jest zwykle lustrzanym odbiciem drugiej. W czasie ontogenezy ciało człowieka wykazuje jednak...

Noworodek z małą urodzeniową masą ciała

Zgodnie z ogólną definicją noworodek z małą masą ciała jest to dziecko urodzone z masą ciała poniżej 2500 g. Według ostatnich raportów GUS w Polsce rodzi się około 24 000 noworodków z masą ciała 500-2500 g, co stanowi 6,5% wszystkich urodzeń. Z bardzo małą masą ciała poniżej 1500 g rodzi...