Ciąża wysokiego ryzyka

Czytaj Dalej

Ciąża wysokiego ryzyka

Trzeba zaznaczyć, że czynniki, o których mowa, niekoniecznie oznaczają chorobę; chodzi o okoliczności towarzyszące ciąży, które chociaż same chorobą nie są, to jednak przy ich istnieniu ryzyko dla ciąży i dla płodu jest wysokie.

Ciąża wysokiego ryzyka

umożliwia wczesne objęcie tej grupy ciężarnych odpowiednią opieką medyczną i zapobiegnięcie odległym następstwom niekorzystnego ich oddziaływania (—> ciąża wysokiego ryzyka, postępowanie).

BADANIA NAD DIALEKTYCZNĄ TERAPIĄ BEHAWIORALNĄ PROWADZONĄ Z NASTOLATKAMI NARAŻONYMI NA WYSOKIE RYZYKO ZACHOWAŃ SAMOBÓJCZYCH

Ponieważ dialektyczna terapia behawioralna okazała się skuteczna w zmniejszaniu liczby zachowań samobójczych u dorosłych z diagnozą zaburzenia osobowości z pogranicza, wielu specjalistów klinicznych zaczęło stosować ją w leczeniu nastolatków, które były narażone na wysokie ryzyko takich zachowań.

Ciąża, cos o rozmnażaniu

Spermatogeneza – wytwarzanie i dojrzewanie plemników plemników niewyspecjalizowanych komórek macierzystych zwanych spermatogoniami. Zachodzi w kanalikach nasiennych jąder.

Oogeneza – to proces powstawania komórek jajowych w jajnikach u kobiet. Komórki jajowe powstają z prapłciowych komórek diploidalnych...

POJĘCIE RYZYKA BANKOWEGO, RODZAJE

Ryzyko instytucji finansowej to zagrożenie, wynikami działań odmiennymi od zamierzonych celów. W książce: „Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej” prof. Jachowicz wskazuje jako główne źródło ryzyka brak możliwości doskonałej antycypacji stanów przyszłych oraz wskazuje możliwość wystąpienia stanów...

PRZYCZYNY WPŁYWAJĄCE NA WZROST RYZYKA

Ryzyka nie można uniknąć, jest bowiem wiele różnych czynników powodujących ryzyko: czynniki zewnętrzne wobec banku:   ogólnogospodarcze, wynikające z polityki gospodarczej państwa i stanu gospodarki (wzrost lub regres gospodarczy, zmiany poziomu inflacji, istotne zmiany w polityce banku centralnego, deficyt budżetowy), polityczne, polegające na zmianie układów i orientacji działalności gospodarczej państwa,

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM BANKOWYM

Wyróżniamy strategie: KONSERWATYWNĄ – związana z tym, że bank udziela tylko kredytów podmiotom, które mają dobrą sytuację finansową – wysoki stopień gwarancji, że zostaną spłacone kredyty.

RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ

Ryzyko stopy procentowej można określić jako zagrożenie wynikające z niekorzystnego wpływu zmiany rynkowych stóp procentowych przy posiadanej przez Bank strukturze aktywów i pasywów.

Ryzyko związane ze zmienną stopą procentową definiuje się jako niebezpieczeństwo, że różnica między kwotą...

OPERACJE FRA ZABEZPIECZAJĄCE RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ

Oczekiwania partnerów co do wysokości stopy procentowej są przeciwstawne.

OPERACJE FUTURES ZABEZPIECZAJĄCE RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ

FUTURES – zobowiązanie uczestnika operacji do kupienia lub sprzedaży w określonym terminie towaru czy papieru wartościowego o określonej jakości i ilości według aktualnej ceny giełdowej. Wystawiający kontrakt futures przyjmuje krótką pozycję (short position) i zobowiązuje się do dostarczenia...

KONTRAKTY OPCYJNE ZABEZPIECZAJĄCE RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ

Opcja jest to umowa między nabywcą (posiadaczem) a sprzedawcą (wystawcą) dająca nabywcy prawo do kupna (opcja kupna) lub sprzedaży (opcja sprzedaży) instrumentu bazowego przed lub w ustalonym dniu w przyszłości po określonej cenie w zamian za opłatę. Pod koniec okresu na jaki wystawiono opcję prawo...

RYZYKO WALUTOWE

Ryzyko walutowe bywa nazywane mianem ryzyka dewizowego, ryzyka kursowego bądź ryzyka kursowego w obrocie zagranicznym i występuje w związku z transakcjami dokonywanymi w walutach obcych. Należności i zobowiązania banku wyrażone w walutach obcych są przeliczane na walutę krajową według kursu...

INSTYTUCJONALNE FORMY ZABEZPIECZENIA RYZYKA WALUTOWEGO

Ustalone normy są wyrażone wskaźnikiem procentowym ich wysokości zrelacjonowanej do funduszy własnych (kapitałów) banku w następujących wysokościach:   15% dla pozycji netto długiej lub krótkiej 30% dla pozycji globalnej 40% dla pozycji maksymalnej.

Wybór waluty kontraktu jako forma zabezpieczenia ryzyka walutowego

Wybór waluty kontraktu jest najważniejszym sposobem uniknięcia ryzyka walutowego przy czym jest on trudny do realizacji. Zależy on od wpływu na wybór transakcji, zależy on od siły przetargowej banku i oceny przyszłych zmian kursu walutowego. Jeśli przyjmujemy depozyt to w słabej walucie a jeśli lokujemy...

Instrumenty kompensujące ryzyko walutowe

Przyspieszające i opóźniające płatności.

Mają na celu korygowanie terminów wpływów i płatności. Przyspieszenie i opóźnienie płatności można wykorzystać w wewnętrznych transakcjach przedsiębiorstw, a nie w obrocie z innymi partnerami. Umożliwiają one zarządzanie pozycją gotówkową i...

Transakcje zabezpieczające ryzyko walutowe FUTURES

Zabezpieczenie się przed ryzykiem walutowym za pomocą FUTURES może przybierać dwojaką formę:

long - hedge – polega na zakupie futures w sytuacji gdy przewiduje się wzrost kursu waluty np. DM wobec USD, zysk uzyskany ze sprzedaży FUTURES w terminie późniejszym pozwala na zrekompensowanie strat...

Zarządzanie ryzykiem płynności – podstawowe pojęcia

Utrzymanie niskiej jaki i wysokiej płynności odbija się niekorzystnie na wyniku finansowym.

Ryzyko płynności i jego przyczyny

Przez ryzyko płynności należy rozumieć zagrożenie banku utratą zdolności do wywiązywania się z bieżących obowiązków płatniczych. Utrata płynności wywiera negatywny wpływ na wyniki finansowe banku i odwrotnie – skutki utraty kapitału, niekorzystne zmiany procentu lub kursów walutowych mogą stać...

Identyfikacja i pomiar ryzyka płynności

Skuteczne zarządzanie ryzykiem płynności wymaga jego identyfikacji. Pnieważ zagrożeniem płynności jest niedostatek środków płynnych do pokrycia wymagalnych zobowiązań, rozpoznanie takiej sytuacji wymaga porównania obu wielkości. Poziom płynności banku ustala się na podstawie bilansu oraz...

Ryzyko kredytowe, pojęcie klasyfikacja

Pojedyncze ryzyko zależy od wysokości możliwej straty ( równej maksymalnej wartości kredytu ) i prawdopodobieństwa jej wystąpienia.