Ciąża u człowieka

Czytaj Dalej

Ciąża, cos o rozmnażaniu

Oogeneza – to proces powstawania komórek jajowych w jajnikach u kobiet. Oogeneza – to proces powstawania komórek jajowych w jajnikach u kobiet.

Zagrożenie naturalne i spowodowane działalnością człowieka

NATURALNE:powodzie(zimowe,roztopowe,letnie,sztormowe-cofki),wybuchy wulkanów, lawiny(błotne,śnieżne),trzęsienia ziemi (tektoniczne,wulkaniczne,zapadliska),pożary(lasów,zabudowań,ziemne),susze,upały,zagr. ukł.

„Człowiek nie urodził się sobie". Jakie wartości proponują czytelnikowi twórcy literatury średniowiecza i renesansu?

Najłatwiej to osiągnąć, służąc innym: „Służmy poczciwej sławie, a jako kto może, Niech ku pożytku dobra wspólnego pomoże Wymienione tu cechy nie stanowią pełnej charakterystyki humanisty, wskazują tylko na wyznawane przez niego wartości, którymi są: Bóg, cnota, sława, godność w znoszeniu przeciwności losu, umiłowanie życia we wszystkich jego przejawach.

„Człowiek nie urodził się sobie". Jakie wartości proponują czytelnikowi twórcy literatury średniowiecza i renesansu?

Najłatwiej to osiągnąć, służąc innym: „Służmy poczciwej sławie, a jako kto może, Niech ku pożytku dobra wspólnego pomoże Wymienione tu cechy nie stanowią pełnej charakterystyki humanisty, wskazują tylko na wyznawane przez niego wartości, którymi są: Bóg, cnota, sława, godność w znoszeniu przeciwności losu, umiłowanie życia we wszystkich jego przejawach.

Człowiek w konfrontacji z losem - główny problem literatury XXw. Zbierz argumenty za lub przeciw temu twierdzeniu.

Henio uciekł z getta, ukrywał się dzięki pomocy Pawełka, ale nie mógł znieść samotności, uwięzienia, zaczął wychodzić z kryjówki narażając się na rozpoznanie, wreszcie wrócił do getta.

Człowiek - jego związek z natura i społeczeństwem (Nad Niemnem E. Orzeszkowej, Chłopi W. S. Reymonta, Noce i dnie M. Dąbrowskiej)

Dąbrowska Noce i dnie • Człowiek a) bohaterowie powieści to wybitne indywidualności (inaczej niż u Orzeszkowej i Reymonta); b) Bogumił - ideał wykreowany przez pisarkę: człowiek otwarty na otaczający go świat, łatwo nawiązujący kontakty, celem jego życia, sensem istnienia jest praca, kocha ziemię uczuciem ojcowskim, opiekuńczym, jest obowiązkowy, odpowiedzialny, bierze życie takim jakie jest, nie ...

Człowiek - jego związek z natura i społeczeństwem (NadNiemnem E.Orzeszkowej, Chłopi W. S. Reymonta, Noce i dnie M. Dąbrowskiej)

Dąbrowska Noce i dnie • Człowiek a) bohaterowie powieści to wybitne indywidualności (inaczej niż u Orzeszkowej i Reymonta); b) Bogumił - ideał wykreowany przez pisarkę: człowiek otwarty na otaczający go świat, łatwo nawiązujący kontakty, celem jego życia, sensem istnienia jest praca, kocha ziemię uczuciem ojcowskim, opiekuńczym, jest obowiązkowy, odpowiedzialny, bierze życie takim jakie jest, nie ...

Pokora i bunt jako dominujące postawy człowieka wobec Boga w poznanych utw.

) UwielbiamUN cię, drzewo suUNrowe, boś kryło Jego barki w krwawych okiściach B U N T StosuUNnek człowieka do Boga zależy od wyznawanej religii.

Ideał człowieka i obywatela w literaturze staropolskiej

Daniel Naborowski w utworze Cnota grunt wszystkiemu pokazuje, że niczym są różne ziemskie wartości, do których głupi człowiek przykłada wagę - kosztowny pałac, jadło pyszne, uroda kobiet, bogactwo i metale szlachetne, popularność, stanowisko - wszystko to jest przemijalne i nietrwałe, wszystko jest marnością.

MOTYW: Człowiek

Uwikłani w swój czas ujrzymy na scenie reprezentanta naszego pokolenia - bohatera, który będzie aktywny lub pasywny, twórczy lub obojętny.

„DOBRO I ZŁO muszą istnieć obok siebie, a człowiek powinien dokonywać wyboru”. Jak rozumiesz słowa M. Gandiego? Odwołaj się do wybranych utworów literackich.

Wiliam Szekspir, znakomity znawca ludzkich dusz, ukazuje w tym utworze, jak wybór zła pociąga za sobą kolejne zbrodnie i jak dobry człowiek przeistacza się w mordercę, całkowicie pozbawionego instynktu moralnego.

Udowodnij na podstawie znanych ci utworów, że poezja Jana Kochanowskiego może być bliska współczesnemu człowiekowi

“Treny” uzmysławiają nie tylko to, że rzeczą ludzką jest też cierpienie, ale że wielkość człowieka ujawnia się także wtedy, gdy heroicznie z nim się zmaga, gdy pod jego brzemieniem upada i powoli się podnosi.

Cytat „Wpadam do Soplicowa jak w centru polszczyzny Tam się człowiek napije, nadysze Ojczyzny” uczyń mottem do rozważań o roli polskości w epopei Mickiewicza.

] Ta wewnętrzna, domowa tradycja składa się z resztek mniemań i uczuć, które ożywiały naszych przodków, ta tradycja po upadku, rozerwaniu i przytłumieniu opinii publicznej schroniła się w domach szlachty i pospólstwa.

Człowiek sam musi określić, co w życiu jest najważniejsze. Świat jakich wartości - ważnych dla ciebie - odnajdujesz w utworach literackich ?

" Miłość u bohatera to uczucie, które powoduje obłęd, samotność. Zacznie szlachetnie starać się odzyskać dobre imię, zwłaszcza u ukochanej Oleńki. Ukazana jest tu jednostka dokonująca trudnego wyboru.

Fascynacja, czy poczucie obcości ? Człowiek współczesny wobec dzieł literatury staropolskiej.

Była ona dla nas niczym matka-opiekunka, u której szukaliśmy pokrzepienia w chwilach trwogi, rzadziej mądrości w momentach przełomowych dla naszego kraju, zarówno na arenie międzynarodowej jak i w sprawach wewnętrznych.

Wojna zabiera szczęśliwą młodość i niszczy życiowe plany człowieka.

Ukazuje bolesną matkę, Polkę, która opłakuje tragicznie zmarłego syna. Podmiotem lirycznym w utworze jest młody człowiek, uczeń, który wspomina swojego nauczyciela.

Refleksyjnie, żartobliwie, groteskowo. Twoje rozważania o różnych sposobach ukazywania świata i człowieka w wybranych utworach literackich.

Utwór ten przedstawia dzieje szlachcica - marzyciela, Don Kichota, który naczytał się romansów rycerskich, a te z kolei przewróciły mu w głowie. Przykładem na to jest słynny pojedynek na miny, obiad u Młodziaków, czy wizyta na wsi, gdzie chłopi szczekają udając psy.

Praca jako najważniejsza wartość człowieka.

Początkowo próbował on zrealizować hasła pracy u podstaw, ale w rezultacie ograniczył się do utrzymania własnego majątku, zrezygnował ze wspólnej, potrzebnej wszystkim pracy z Bohatyrowiczami.

„Byc człowiekiem – to być odpowiedzialnym”. Ustosunkuj się do podanej tezy, wykorzystując znane utwory literackie i własne przemyślenia. 

Według tej drugiej koncepcji u podstaw człowieczeństwa leży bowiem przestrzeganie zasad moralnych, spośród których – w moim odczuciu – na plan pierwszy wysuwa się szeroko pojęta miłość bliźniego.

,Bunt i pokora jako sposoby zachowań człowieka wobec Boga.’’

Uzasadnieniem tej tezy jest fakt, że na łożu śmierci, przy ostatniej spowiedzi ksiądz Robak opowiada spowiednikowi wszystko, co uczynił będąc Soplicą i jak wstąpił do zakonu chcąc odkupić swoje winy poświęcając się w walce.