Ciągnik rolniczy

Ciągnik rolniczy

Czytaj Dalej

Ciągnik rolniczy

Środek transportowy do poruszaniai napędu maszyn i narzędzi rolniczych.

Przydatność rolnicza gleb

Przydatność rolnicza genetycznych typów gleb jest następująca: • gleby tundrowej ze względu na małą żyzność i urodzajność oraz niedo­godne do uprawy roślin warunki klimatyczne, są wykorzystywane jako pastwiska dla reniferów • gleby bielicowe wymagają intensywnego nawożenia • gleby brunatne i płowe ze względu na wysoką urodzajność są cenione w rolnictwie, szczególnie dla upraw zbóż i roślin okopowych • ...

Czynniki decydujące o lokalizacji zakładu przetwórstwa surowców rolniczych

Z punktu widzenia teorii lokalizacji ogólnej, opartej głównie-choć nie jedynie-na analizie kosztów transportu, rodzaju surowca i gotowe produkty, zakłady przetwórstwa surowców rolniczych można ująć w trzy grupy: Pierwsza grupa (tzw.

Regiony rolnicze świata

Biorąc pod uwagę warunki glebowe i klimatyczne rodzaje upraw i chowu oraz typ gospodarki rolnej można wyróżnić 10 regionów rolniczych na świecie; Region zachodnioeuropejski- należą do niego państwa Europy Zachodniej, Północnej i Południowej.

Oceń przydatność rolniczą GLEB w Polsce

W Polsce dominują gleby bielicowe i brunatne powstałe z lodowców. Znacznie mniejsze powierzchnie zajmują czarnoziemy wytworzone na lessach (Zamość, Sandomierz), czarne ziemie wytworzone na podłożu pylastym i gliniastym (Kujawy, Sochaczew), rędziny (wyż. Lubelska), gleby bagienne (dolina Biebrzy), mady (np...

Obszary rolnicze na świecie

Rolnictwo jest działem gospodarki najbardziej uzależnionym od warunków, a zwłaszcza od klimatu, ukształtowania terenu i stosunków glebowych. Z tego tez względu rolnictwo może być prowadzone na określonych terenach, gdzie warunki naturalne są dogodne. Są to w większości obszary o najlepszych glebach...

Rozwój rolnictwa w Polsce - Rozwiązania: Konkurencyjność produktów rolniczych na rynku krajowym i międzynarodowym

Wysoka jakość towaru oraz cena rynkowa zapewniająca opłacalność produkcji i możliwości jej zbytu, to warunki, którym podporządkować się musi nie tylko producent rolny, lecz również otoczenie z nim kooperujące. W tym celu należy:

- organizować regionalne służby klasyfikacyjno-standaryzacyjne...

Serwomechanizm adaptacyjny dochodów rolniczych do polityki rolnej

Serwomechanizm jest to specyficzna właściwość polegająca na uniwersalizmie reakcji bez względu na sytuację gospodarczą, inaczej samoregulacja. Polega to na tym, że polityka rządowa wzmagająca popyt (przez administrowanie cen, dopłaty, itp.) spowoduje wzrost dochodów gospodarstw rolnych, które...

Maszyny rolnicze

Maszyny stosowane w nowo­czesnym rolnictwie mają istotny wkład w światową produkcję żywności. Z ich pomocą jeden człowiek może wykonać pracę, do której przed wprowadzeniem mechanizacji potrzebny był cały zespół ludzi. Najbardziej znaną maszyną rolniczą jest prawdopodobnie traktor (ciągnik...

Jakie jest zastosowanie maszyn rolniczych przy zbiorze płodów rolnych?

Wiele upraw, w tym roślin y okopowe, takie jak ziemniaki, czy owoce, takie jak winogrona, zbiera się dzisiaj przy pomocy maszyn. Jedną z pierwszych przeznaczonych do tego celu maszyn był kombajn, używany do zbioru zbóż. Kombajn jest maszyną samobieżną, która kosi zboże, oddziela ziarno od słomy, usuwa...

Sprawowanie władzy przez ludy koczownicze i rolnicze

Niektóre plemiona prowadzące osiadły rolniczy tryb życia (na przykład Irokezi czy Zuni) zorgani­zowane były w podobny sposób, tyle że wyraźniej zaznaczony był tam element dziedziczności.

Wczesne osady rolnicze

Około roku 3118 król Menés zjednoczył rolnicze ludy zamieszkujące dolinę Nilu, czyli tak zwane Górny i Dolny Egipt.

Jak rozwijał się handel produktami rolniczymi?

Postępowi technik rolniczych, na przykład w dziedzinie nawadniania, towarzyszył także rozwój przemysłu związanego z produkcją żywności.

FUNDACJA ROLNICZA

w — Kościelny Komitet Rolniczy.

Główne regiony rolnicze świata

Głównymi kryteriami podziału świata na regiony rolnicze są warunki globowe i klimatyczne, rodzaje upraw i chowu typ gospodarki rolnej, Wyróżnia się 10 regionów rolniczych świata: 1.

Organizacja doradztwa rolniczego w Niemczech na przykładzie Saksonii i Hesji

Wspomniane na wstępie izby rolnicze odgrywają znaczącą rolę w doradztwie. Problemy jakimi zajmują się izby rolnicze ulegają ciągłym zmianom, ponieważ muszą być aktualizowane zależnie od potrzeb rynku rolnego.

Bonitacyjna klasyfikacja gleb i kompleksy przydatności rolniczej

Bonitacyjna klasyfikacja gleb i kompleksy przydatności rolniczej Bonitacyjną klasyfikację gleb przeprowadza się według aktualnej lub potencjalnej (spodziewanej) ich produkcyjności przy odpowiednim użytkowaniu i zagospodarowaniu.

Odwadnianie (kopalniane, budowlane, rolnicze)

Czynności związane z obniżeniem zwierciadła wód podziemnych, np. w celu udostępnienia złoża, osuszenia wykopów fundamentowych, poprawienia warunków wilgotnościowych gleby.

Gospodarstwo rolnicze

Obecnie takie gospodarstw asą rzadkością a typowym gospodarstw em rolniczymjest gospodarstw o towarowe, któregodziałalność obliczona jest na uzyskanie dochodupieniężnego ze sprzedaży produktów (-♦ p rz e d siębiorstwarolnicze).

„POSTĘPY NAUK ROLNICZYCH”

„POSTĘPY NAUK ROLNICZYCH” — dwumiesięcznik,organ Wydziału V — Nauk Rolniczychi Leśnych PAN; publikuje artykuły problemoweze wszystkich dziedzin nauk rolniczych,wypowiedzi dyskusyjne, dotyczące teoretycznychpodstaw i węzłowych problemów rolnictwa ważnychdla gospodarki narodowej; informujeo postępach nauk rolniczych w kraju i za granicą,o pracach Wydziału Nauk Rolniczych i Leśnychoraz Wydziału Nauk ...