Ciągłość funkcji w punkcie

Czytaj Dalej

Motyw Biesiady (uczty, wesela, zgromadzenia) i jego funkcja w dziełach literatury polskiej.

Pełniły funkcje nie tylko religijne czy towarzy­skie, ale również polityczne. Motyw biesiady – uczty, wesela, zgromadzenia – pełnił wielo–rakie funkcje w utworach literatury polskiej.

KOMUNIKACJA LITERACKA - Funkcje dzieła literackiego

I właśnie takie typowe powody, ustalone w danym miejscu i czasie jako społeczne wzory lektury, decydują o tym, jakie funkcje są w ogóle dziełom literackim przypisywane, a następnie o tym, jaka jest ważność poszczególnych funkcji, a więc jak wygląda ich hierarchia.

PAMIĘTNIK JAKO GATUNEK LITERACKI - FUNKCJA I ZNACZENIE W CZASACH BAROKU

1.  opowiadania oparte na faktach historycznych wojnach jakie Polska prowadziła w XVII wieku (wojny ze Szwecją, Moskwą i Turkami, wojna domowa, zwana rokoszem Lubomirskiego)

2.  kreślą realistyczny obraz życia stanu szlacheckiego w XVII wieku zabawy, pijatyki, bójki, pojedynki, rokosze, uczty...

CHARAKTERYSTYKA CZASOPIŚMIENNICTWA - funkcja i znaczenie rozwoju czasopiśmiennictwa

Czasopiśmiennictwo doby oświecenia miało charakter zaangażowany, patriotyczny. Interesowało się sprawami polskimi, przede wszystkim społecznymi, politycznymi, gospodarczymi i kulturalnymi. Było głównym środkiem masowego przekazu i oddziaływania na ówczesne społeczeństwo.

MIKOŁAJ DOŚWIADCZYŃSKI - WZORZEC OSOBOWY DOBY OŚWIECENIA - funkcje powieści

Krasicki ukazuje w swej powieści wychowanie młodzieży w ówczesnych czasach, płytkość zainteresowań ówczesnej szlachty, jej ciemnotę, nieuctwo, samowolę i pieniactwo, a także pijaństwo, bezkrytyczną pogoń za zagranicznymi nowinkami, okrucieństwo wobec służby i lenistwo umysłowe. Wskazuje na...

FUNKCJA POEZJI I POETY W ŻYCIU NARODU POZBAWIONEGO WOLNOŚCI

„Pieśń Wajdeloty”

Poezja ma:

−  powinna ocalić od zapomnienia historii

−  zagrzewać do czynu

−  przechowywać najcenniejsze skarby narodowe

−  być świadectwem tożsamości narodowej, jest gwarancją jej zachowania

−  nie ma siły, która by zabiła literaturę

−  ma być zdolna do sterowania...

Dynamika punktu materialnego

Dotychczas staraliśmy się opisywać ruch za pomocą wektorów r, v, oraz a. Były to rozważania geometryczne. Teraz omówimy przyczyny ruchu, zajmiemy się dynamiką. Nasze rozważania ograniczymy do przypadku dużych ciał poruszających się z małymi (w porównaniu z prędkością światła w próżni)...

Dynamika punktu materialnego II

Gdy dwa ciała są dociskane do siebie to występują między nimi  siły kontaktowe. Źródłem tych sił jest odpychanie pomiędzy atomami. Przy dostatecznie małej odległości występuje przekrywanie chmur elektronowych i ich odpychanie rosnące wraz z maleją-cą odległością. To jest siła elektromagnetyczna...

„Trudny i trwały będzie , poeto, twój urząd”- słowa Leopolda Staffa potraktuj jako punkt wyjścia do rozważań o roli poezji i poety w Polsce w różnych epokach.

Odbiorcami poezji bywają ludzie w różnym wieku , i młodzi , i starsi , którzy szukają w niej wyrazu własnych uczuć i doświadczeń. Wszystkich łączą pytania o własną tożsamość: o to kim jestem , dokąd zmierzam i dokąd chciałbym dojść, by siebie by siebie określić...

Motywy biblijne i ich funkcje w literaturze późniejszych epok.

Ze względu na swą uniwersalną wymowę wiele motywów biblijnych pojawia się w literaturze nowożytnej w formie odniesień i nawiązań, pełniąc różnorodne funkcje.

Funkcje mitu w utworach literackich wybranych epok nowożytnych

Funkcje mitu w antyku: a) poznawcze - umożliwiały interpretację zjawisk przyrody, b) światopoglądowe - były podstawą wierzeń religijnych, c) sakralne - poprzez powiązanie z kultem bóstw i rytualnymi obrzędami nakazywały jak czcić bogów.

Motyw biesiady (uczty, wesela, zgromadzenia) i jego funkcja w dziełach literatury polskiej

Motyw biesiady uczty, wesela, zgromadzenia pełnił wielorakie funkcje w utworach literatury polskiej. W czasach niepodległości były to funkcje: religijne, kulturalne i towarzyskie.

Rozmowa z Bogiem forma, funkcje

Odrodzeniowy humanizm, zmieniając punkt ciężkości w świecie, przenosi go z Boga na człowieka, powoduje tym samym, że ich rozmowa nabiera cech równorzędności.

Funkcje języka

Często spotykamy się z typem takiej funkcji w tekstach ustaw, regulaminach, a także w hasłach i sloganach reklamowych ("Cukier krzepi", "Domestos zabija bakterie"). Funkcja prezentacyjna to zdolność do pośredniego informowania o nadawcy w sposób niezamierzony.

Rodzina i jej funkcja wychowawcza.

Dobry klimat psychiczny zespala rodzinę jako całość, sprzyja porozumiewaniu się i wzajemnemu zrozumieniu, ułatwia rozładowywanie pojawiających się konfliktów, pozwala na tworzenie i doskonalenie systemu wychowania najbardziej korzystnego z punktu widzenia rozwoju osobowości dziecka i jago przygotowanie do życia , hamuje dążenia egoistyczne, pobudza wyobraźnię, wzbogaca życie rodzinne o wartości najcenniejsze, bo niewymierne.

Na czym polega funkcja transformacyjna handlu zagranicznego (wpływ handlu zagranicznego na zmianę struktury dochodu narodowego)

gaz) - są produkowane w nieodpowiednim asortymencie Wymiernym sposobem odzwierciedlenia transformacyjnych funkcji handlu zagranicznego jest tzw.

FUNKCJE ZARZĄDZANIA - PLANOWANIE

określenie misji przedsiębiorstwa określenie celu głównego i celów cząstkowych funkcjonowania oraz rozwoju przedsiębiorstwa stworzenie systemu ocen realizacji celu i celów cząstkowych funkcjonowania i rozwoju prognozowanie planowanie strategiczne planowanie taktyczne planowanie operatywne symulacja skutków ekonomicznych planowania optymalizacja planów ocena planów w aspekcie ...