Ciągła integracja

Czytaj Dalej

Integracja regionalna

Etapy integracji: - typy integracji ( łączenie gospodarek poszczególnych krajów) - strefa wolnego handlu - unia celna - wspólny rynek - unia walutowa - unia gospodarcza - pełna integracja gospodarcza Wg szacunków WTO (światowa organizacja handlu) w ramach ugrupowań integracyjnych odbywa się ponad połowa handlu światowego.

Instytucjonalizacja integracji europejskiej

~ funkcja integracyjna - organizuje państwa wokół celów ich instytucji międzynarodowych oraz kształtuje więzi międzynarodowe.

Geneza i przebieg integracji europejskiej do jednolitego aktu europejskiego

Był nią zamiar rządu federalnego przekształcenia instytucji Wspólnot europejskich w ponadnarodowe organy i przyspieszenia przez to politycznej integracji Wspólnego Rynku.

Negocjacje ciągłe

Wyróżniamy kilka cech charakteryzujących negocjacje ciągłe: częste spotkania w okresie trwania układu; skupienie się na wydarzeniach i problemach powstałych w otoczeniu firmy zamiast na jej problemach wewnętrznych; wykorzystanie ekspertów z zewnątrz w procesie podejmowania decyzji; zastosowanie podejścia integracyjnego do rozwiązania problemów.

Procesy integracji społecznej w Europie jako przesłanki odradzania się społeczeństwa obywatelskiego (po 1945 roku).

Wysoki stopień społecznej integracji we wszystkich tych krajach był rezultatem oddziaływania powiązanych czynników.

Rodzaje planów ciągłych

 

Wykorzystywane są do działań powtarzających się regularnie co pewien czas. Plany ciągłe mogą walnie poprawić efektywność poprzez standaryzacje procesu decyzyjnego.

Rodzaje planów ciągłych:

Wytyczne polityki-plan ciągły, który określa ogólną reakcję na pewien problem lub...

Alianse wspólnej integracji

Alianse wspólnej integracji dotyczą głównie działalności badawczo-rozwojowej. Alianse wspólnej integracji są najczęściej nawiązywane w sektorze samochodowym i informatycznym.

Czas pracy w ruchu ciągłym

 

Ruch ciągły polega na tym, że zakład pracy funkcjonuje stale, również w dni wolne od pracy. Taki system organizacji pracy wprowadza się przede wszystkim ze względu na technologię produkcji lub konieczność zaspokajania potrzeb ludzkich. Występują dwa zasadnicze systemy pracy w ruchu...

Założenia koncepcji ciągłego doskonalenia procesu zarządzania tj. koncepcji lean management

Controlling – polega na dążeniu do pełnej integracji procesu (łańcucha) tworzenia wartości, czyli produkcji dóbr i usług, przede wszystkim z punktu widzenia kosztów.

PROCES INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ A PERSPEKTYWY ROZWOJU SEKTORA MSP.

 

Rynek europejski jest rynkiem o dużym nasileniu konkurencji dlatego też dążenie Polski do członkostwa w Unii Europejskiej wymusza konieczność szybkiego przystosowania polskich przedsiębiorstw do konkurowania na rynku wewnętrznym.

Małe i średnie przedsiębiorstwa mają bardzo ważne znaczenie dla...

FORMY INTEGRACJI

Ramami takimi są określone instytucje z odpowiednim kierownictwem, które steruje współdziałaniem członków instytucji (zinstytucjonalizowanej formy-> narzuca zasady współdziałania, ustalania celów, dokonywania rozliczeń, rozstrzygana kwestii spornych)   Inny podział integracji Pozioma Pionowa   Pozioma integracja- łączenia przedsiębiorstw jednej branży lub jednej fazy produkcyjnej; technika,

GŁÓWNE CELE INTEGRACJI

budowa) kontrolowanie konkurencji (wspólna polityka) wyłączenie konkurencji (wspólne ceny) Wykonywanie przedsięwzięć stanowiących dla poszczególnych przedsiębiorstw ich wycinkowe funkcje (zadania) Wspólna eksploatacja urządzeń Badania i prace rozwojowe nad wybraną technologią lub grupą wyrobów Zabezpieczenie zbytu lub zaopatrzenia   Integracja w przód <- zabezpieczenie ...

Wielostronna integracja walutowa

Integracja walutowa może być niepełna lub pełna 1979-1999 - Europejski System Walutowy – niepełna integracja, kraje uczestniczące utrzymywały swoje waluty w określonych granicach i podejmowały konieczne interwencje na rynkach dewizowych W 1997 w Azji, próbowano zbudować Azjatycki Fundusz Walutowy – nie udało się Modelowy przykład – wprowadzenie euro

Integracja gospodarcza

tworzenie infrastruktury, ochrona środowiska Inne warunki zaistnienia integracji: Położenie geograficzne Komplementarność struktur Odpowiednia infrastruktura Sprzyjająca polityka ekonomiczna 2 modele integracji: Model międzynarodowej integracji gospodarczej – wszystkie decyzje integracyjne są podejmowane wyłącznie przez przedsiębiorstwa w krajach członkowskich – rola państw i organizacji ...

Strategia integracji ze wspólnotami regionalnymi

Strategia ściślej integracji – jest strategia bierna i ma postać adaptacji dokonanej w całości jednorazowo. Strategia integracji strategicznej - jest aktywna zmierza do zajęcia możliwie najkorzystniejszego statusu w ramach wspólnoty.

Wyjaśnij pojęcia: kod ciągły, nieciągły, numeryczny, alfanumeryczny

Ze względu na budowę kody można podzielić na:

• Przerywane,

• Ciągłe.

Kod kreskowy to zestaw znaków graficznych o kontrastujących barwach lub inne ciemne barwy, w postaci ciemnych i jasnych pól o różnych szerokościach, które czytane w określonym kierunku odzwierciedlają zapis binarny – symbol. Symbol...

Wymień płaszczyzny integracji przepływu materiałów w centrach logistycznych

• Techniczno – technologiczna,

• Organizacyjna,

• Dokumentacyjna,

• Cenowa,

• Prawna.

Kanały eurologistyczne nieciągłe

Kanały eurologistyczne nieciągłe to klasyczny, dotychczas stosowany system przemieszczania produktów logistycznych.

Sposoby realizacji przepływu produktów od producenta do odbiorcy polegają na:

• Prognozowaniu wielkości i popytu na produkty logistyczne opracowywanego, na podstawie planów średnio i...

Kanały eurologistyczne ciągłe

Kanały eurologistyczne ciągłe charakteryzują się wyższym poziomem zorganizowania wspólnej sieci komputerowej rozległej, wspólnych inwestycji infrastrukturalnych, a także wspólnym systemem rozliczeń finansowych.

Stałą współpraca producentów z odbiorcami produktów wyraża się w:

• Prognozowaniu popytu...

Charakterystyka nowoczesnej koncepcji logistyki - „Wirtualna integracja”

Przykładem takiego podejścia jest firma Dell, zajmująca się montażem komputerów, która doszła do wniosku, że przez zastosowanie „wirtualnej integracji” można osiągnąć znaczną przewagę konkurencyjną.