Ciąg poligonowy zamknięty

Ciąg poligonowy zamknięty

Czytaj Dalej

Dobór zamknięty

 

W przypadku doboru zamkniętego informacje nie są podawane do wiadomości publicznej, przebiegają kanałami nieformalnymi. Kandydaci nie znają zasad ani kryteriów doboru, są biernymi uczestnikami.

Podstawę ich wyboru stanowią kartoteki osobowe : wyniki ocen okresowych pracowników, plany rozwoju kariery, a...

Oświetlenie Ziemi w ciągu roku

Pozorny ruch Słońca po sferze niebieskiej w ciągu roku odbywa się po drodze zbliżonej do koła zwanej ekliptyką. Płaszczyzna ekliptyki wyznaczona jest przez płaszczyznę orbity ziemskiej i pokrywa się z nią. Ponieważ oś Ziemi nachylona jest do płaszczyzny orbity pod kątem 66° 33', to płaszczyzna...

System otwarty a system zamknięty

Systemy otwarte to takie, które prowadzą wymianę energii, materii, informacji ze swoim otoczeniem. Są to systemy względnie odosobnione tzn. są wydzielone z otoczenia, mają swoje granice ale kontaktują się z otoczeniem poprzez wejścia i wyjścia.

Systemy zamknięte to systemy, które nie prowadzą wymiany...

WSKAŻ I OMÓW WIODĄCE RÓŻNICE POMIĘDZY ZAMKNIĘTYM A OTWARTYM RYNKIEM POLITYCZNYM

Typy rynku:

1) otwarty i wielki - niski poziom lojalności politycznej, wysoki poziom transferu głosów, wyborcy są gotowi przyjmować nowe oferty polityczne;

2) otwarty i mały - wysoka lojalność polityczna, niski poziom transferu głosów, jednak wyborcy są gotowi przyjąć nowe oferty polityczne;

3)...

Gerontologia - Scharakteryzuj ciąg przyczynowy starość - uzależnienie

Wg WHO – Światowej Organizacji zdrowia ciąg przyczynowy związany jest ograniczeniem sprawności a co za tym idzie z ograniczeniem samodzielności człowieka, które następuje wraz z upływem czasu i spowodowane jest chorobami powstałymi na skutek wieku.

Głównym zadaniem stojącym przed gerontologią XXI w...

ZADANIA ROZWOJOWE W CIĄGU ŻYCIA WG. HAVIGHURST’A

a) Niemowlęctwo i wczesne dzieciństwo ( 0 – 5/6 lat)

• Uczenie się chodzenia.

• Uczenie się przyjmowania stałego pokarmu.

• Uczenie się mówienia.

• Uczenie się kontroli nad własnym ciałem.

• Uczenie się różnic płci i skromności seksualnej.

• Kształtowanie się pojęć i uczenie się mowy do...

Zalety i wady pytań otwartych i zamkniętych

Ankieta to kwestionariusz, który został opracowany w taki sposób, iż obywa się całkowicie bez pośrednictwa osoby trzeciej, bądź też, w przypadku, kiedy posługujemy się ankieterami, funkcje ich polegają na możliwie wiernym i dosłownym przekazywaniu treści pytania w jedną stronę, a treści odpowiedzi...

EWOLUCJA GWIAZD - GWIAZDA CIĄGU GŁÓWNEGO

/Słońce/ Gdy w wyniku reakcji syntezy, wodór się wypali, to wówczas helowe jądro gwiazdy zapada się, ogrzewając otaczającą je powłokę wodoru, aż osiągnie ona temperaturę wystarczającą do ponownego rozpoczęcia reakcji jądrowych (10 mln oC). W zależności od pierwotnej masy, gwiazda przeobraża się...

Co jadam w ciągu dnia

Ich stehe täglich um sieben Uhr auf. Normalerweise esse ich zum Frühstück die Milchsuppe. Nach der Suppe trinke ich eine Tee. Ausserdem esse ich auch ein Brötchen mit Quark und Marmelade. Manchmal esse ich in der Schule Butterbrote. Nach der Schule gehe ich nach Hause. Zum Mittagessen bin ich normalerweise bei...

PODAJ PRZESŁANKI ZACHODZĄCE PRZY CIĄGU PRZESTĘPSTW? PODAJ RÓŻNICE ZACHODZĄCE MIĘDZY CZYNEM CIĄGŁYM A CIĄGIEM PRZESTĘPSTW

Przestępstwo ciągłe

1. nie ma zbiegu przy tzw. przestępstwie ciągłym;

a) początkowo → pojęcie to było bardzo szerokie:

- dwa lub więcej czynów;

- krótkie odstępy czasu;

- ten sam sprawca;

- to samo dobro prawne;

- jednorodny sposób;

- gdy dot. dobra osobistego – ten sam pokrzywdzony;

- jednolity...

Jaki problem nazywamy zamkniętym z punktu widzenia złożoności obliczeniowej?

Problemy zamknięte, to problemy dla których ustanowione dolne i górne ograniczenia złożoności czasowej schodzą się do tego samego przedziału. Znaczy to po prostu, że górne ograniczenie złożoności danego algorytmu ma ten sam rząd co jego dolne ograniczenie złożoności.

Jeśli dolna i górna...

Podaj przykłady algorytmów zamkniętych z punktu widzenia złożoności obliczeniowej i przykłady luk

Przykłady algorytmów zamkniętych z punktu widzenia złożoności obliczeniowej:

- proste sumowanie zarobków - dolne i górne ograniczenie złożoności wynosi: O(N)

- przeszukiwanie uporządkowanej listy – dolne i górne ograniczenie złożoności wynosi: O(logN).

Przykłady luk algorytmicznych:

- problem...

Uzębienie zamknięte

Człowiek ma zamknięte oba szeregi zębów, jeżeli uzębienie jest w całości zachowane. Pozostałe ssaki mają przynajmniej w jednym miejscu przestrzeń międzyzębową (diastemaJ; u małp wyższych leży ona do przodu lub do tyłu od kła; u gryzoni i jednokopytnych przestrzenie te są szczególnie duże. U...

Jakie to formy odlewnicze całkowicie zamknięte?

Znacznie częściej odlew musi zostać wykonany w formie, której puste wnętrze jest całkowicie oto­czone ściankami. Aby taką formę wykonać, ubija się piasek wokół całego wzorca, a uzyskaną formę rozcina się tak, by można było wzorzec wyciągnąć. Uzyskuje się w ten sposób formę odlewniczą...

Skalniczka zamknięta

 

Wygląd: Piecha skorupiasta, biaława do ochrowej, cienka lub prawie zanikająca, endolityczna z sinicami Scytonema; apotecja zagłębione, małe, kuliste lub spłaszczone; po ich wypadnięciu pozostają dołkowate wgłębienia; otoczka plechowa apotecjów rozrywa się promieniście ponad tarczką, wówczas...

Co to są problemy otwarte i zamknięte?

 

Biorąc pod uwagę dane wyjściowe sytuacji problemowej możemy rozróżnić problemy otwarte i zamknięte.

Problemy otwarte – poziom informacji jest bardzo niski tzn. człowiek nie posiada żadnych możliwych rozwiązań problemu. W pierwszej fazie formułuje się różne sposoby rozwiązania problemu a...

MARCHOŁT GRUBY A SPROŚNY, jego narodzin, życia i śmierci misterium tragikokomiczne w obrazach czterech zamknięte

MARCHOŁT GRUBY A SPROŚNY, jego narodzin, życia i śmierci misterium tragikokomiczne w obrazach czterech zamknięte, sztuka J. Kasprowicza, nad którą pracował już zapewne od 1902, ukończ. 1913, wyd. we Lwowie 1920, wyd. pośm. ze zmianami autorskimi w t. 15 Dzieł,  Kraków 1930. Postać bohatera tyt...

PAMIĘTNIK NAUKOWY Służący za Ciąg Dalszy „Ćwiczeń Naukowych"

PAMIĘTNIK NAUKOWY Służący za Ciąg Dalszy „Ćwiczeń Naukowych", czasopismo nauk.-lit., wyd. w Warszawie w 1 półroczu 1819 co 6 tygodni przez grono byłych uczniów —> Liceum Krzemienieckiego, pod red. prawdop. F. Skomorowskiego. Stanowiło kontynuację „Ćwiczeń Nauk.", jednakże brak w zespole...

Lokalne sieci komputerowe, transmisja cyfrowa - Reprezentacja i przesyłanie ciągu bitów. Synchronizacja bitowa

Przebieg SO jest zwykle konstruowany jako sekwencja kilku wybranych przebiegów elementarnych S o czasie trwania T zwanym okresem sygnalizacji. Reprezentacja ta nosi nazwę kodu. Najprostszym  sposobem  reprezentacji wartości  logicznych 0  i 1,  tworzących ciąg I, jest przedstawienie każdej z nich jako pewnego...