Ciąg poligonowy jednostronnie nawiązany

Ciąg poligonowy jednostronnie nawiązany

Czytaj Dalej

Oświetlenie Ziemi w ciągu roku

Pozorny ruch Słońca po sferze niebieskiej w ciągu roku odbywa się po drodze zbliżonej do koła zwanej ekliptyką. Płaszczyzna ekliptyki wyznaczona jest przez płaszczyznę orbity ziemskiej i pokrywa się z nią. Ponieważ oś Ziemi nachylona jest do płaszczyzny orbity pod kątem 66° 33', to płaszczyzna...

Jednostronne związanie własnej waluty z walutą obcą

Może to być wprowadzenie obcej waluty zamiast własnej – albo na jej ścisłym związaniu z obcą walutą –pełne i niepełne związanie Jednostronne związanie własnej waluty może stabilizować rynek finansowy danego kraju – przyczyniać się do rozwoju handlu i inwestycji zagranicznych Jest to związane z utratą suwerenności pieniężnej, walutowej i gospodarczej.

Inne źródła prawa międzynarodowego - Akty jednostronne

1. Wydawane przez państwa w celu wywołania określonych skutków prawnych.

a. Notyfikacja – oficjalne, pisemne powiadomienie drugiego podmiotu PM o pewnym wydarzeniu, z którym prawo łączy skutki prawne. Często notyfikacja jest niezbędna do celu wywołania skutku prawnego; Notyfikacja fakultatywna –...

Gerontologia - Scharakteryzuj ciąg przyczynowy starość - uzależnienie

Wg WHO – Światowej Organizacji zdrowia ciąg przyczynowy związany jest ograniczeniem sprawności a co za tym idzie z ograniczeniem samodzielności człowieka, które następuje wraz z upływem czasu i spowodowane jest chorobami powstałymi na skutek wieku.

Głównym zadaniem stojącym przed gerontologią XXI w...

ZADANIA ROZWOJOWE W CIĄGU ŻYCIA WG. HAVIGHURST’A

a) Niemowlęctwo i wczesne dzieciństwo ( 0 – 5/6 lat)

• Uczenie się chodzenia.

• Uczenie się przyjmowania stałego pokarmu.

• Uczenie się mówienia.

• Uczenie się kontroli nad własnym ciałem.

• Uczenie się różnic płci i skromności seksualnej.

• Kształtowanie się pojęć i uczenie się mowy do...

EWOLUCJA GWIAZD - GWIAZDA CIĄGU GŁÓWNEGO

/Słońce/ Gdy w wyniku reakcji syntezy, wodór się wypali, to wówczas helowe jądro gwiazdy zapada się, ogrzewając otaczającą je powłokę wodoru, aż osiągnie ona temperaturę wystarczającą do ponownego rozpoczęcia reakcji jądrowych (10 mln oC). W zależności od pierwotnej masy, gwiazda przeobraża się...

Co jadam w ciągu dnia

Ich stehe täglich um sieben Uhr auf. Normalerweise esse ich zum Frühstück die Milchsuppe. Nach der Suppe trinke ich eine Tee. Ausserdem esse ich auch ein Brötchen mit Quark und Marmelade. Manchmal esse ich in der Schule Butterbrote. Nach der Schule gehe ich nach Hause. Zum Mittagessen bin ich normalerweise bei...

Zobowiązania jednostronne i dwustronne

Zobowiązanie jednostronne polegało na tym, że jedna strona było tylko wierzycielem a druga tylko dłużnikiem (np.

ZOBOWIĄZANIA JEDNOSTRONNE I DWUSTRONNIE ZOBOWIĄZUJĄCE

Zobowiązania jednostronnie zobowiązujące - (najczęściej stricti iuris- wykonywalne dosłownie z brzmieniem umowy)– tylko jedna strona jest dłużnikiem i jedna wierzycielem (kontrakt pożyczki).

Czynności prawne jednostronne i dwustronne

Czynność prawna jednostronna do jej dokonania wystarczy oświadczenie jednej ze stron – testament, wyzwolenie niewolnika.

Akt administracyjny (jednostronne i dwustronne)

Większość aktów administracyjnych stanowi akty jednostronne. Przy dwustronnych aktach administracyjnych chodzi o wyrażenie zgody przez adresata aktu na jednostronne rozstrzygnięcie sprawy w drodze aktu administracyjnego.

PODAJ PRZESŁANKI ZACHODZĄCE PRZY CIĄGU PRZESTĘPSTW? PODAJ RÓŻNICE ZACHODZĄCE MIĘDZY CZYNEM CIĄGŁYM A CIĄGIEM PRZESTĘPSTW

Przestępstwo ciągłe

1. nie ma zbiegu przy tzw. przestępstwie ciągłym;

a) początkowo → pojęcie to było bardzo szerokie:

- dwa lub więcej czynów;

- krótkie odstępy czasu;

- ten sam sprawca;

- to samo dobro prawne;

- jednorodny sposób;

- gdy dot. dobra osobistego – ten sam pokrzywdzony;

- jednolity...

Jednostronna zmiana treści stos. pracy

Jednostronnie mogą być zmieniane warunki pr. wynikające z ustawy, a nie z umowy - jednostronne polecenie służbowe bez uprzedniego wypowiedzenia zmieniającego, jeśli warunki wynagradzania pracow.

Akty jednostronne państw – charakter prawny

akty jednostronne są przejawem niezależnej woli jednego pod­miotu prawa międzynarodowego, więc nie są związane ani zależne od innych oświadczeń : Notyfikacja -jest to akt polegający na oficjalnym pisemnym powiadomieniu drugiego podmiotu prawa międzynarodowego o pewnym wydarzeniu, z którym prawo łączy określone skutki prawne.

Przyrzeczenie jako akt jednostronny państwa

w sporze australijsko-francuskim w sprawie francuskich doświadczeń nuklearnych MTS stwierdził, że jednostronne deklaracje mogą powodować powstanie zobowiązań prawnych, wtedy gdy zamiarem państwa jest, by było ono związane nim.

Zrzeczenie się jako akt jednostronny państwa

Zrzeczenie sie- jest to akt , w którym państwo rezygnuje z pewnych praw. Powinno nastąpić w sposób wyraźny nie może być domniemywane. Istnieją przypadki w których osoby korzystające z pewnych praw nie mogą się ich zrzec. (np. przedstawicielom dyplomatycznym nie wolno zrzec się przysługujących...

Protest jako akt jednostronny państwa

Protest- jest to stwierdzenie przez państwo, że określona czynność lub stan rzeczy są niezgodne z prawem międzynarodowym. Protest ma zawsze charakter fakultatywny, ponieważ prawo międzynarodowe nie zobowiązuje państwa do protestowania, za pomocą protestu państwa bronią się przed wykształceniem się...

Normy prawne jednostronnie bezwzględnie obowiązujące

Stanowią formę pośrednią pomiędzy normami bezwzględnie a względnie wiążącymi. Jest to kategoria norm, które wyznaczają minimalny zakres ochrony interesów jednej strony i dlatego zastosowanie tej normy może być uchylone lub ograniczone przez strony tylko wtedy, gdy postanowienia umowy są korzystniejsze...

Kolejność jednostronnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę

Do potrąceń tych zaliczamy:

- sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych

- sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych, niż świadczenia alimentacyjne

- zaliczki pieniężne udzielane pracownikowi

- pieniężne kary...