Ciąg pokryć punktowo miałki

Czytaj Dalej

Punktowa ocena atrakcyjności sektora

Metoda ta ma charakter ilościowy w przeciwieństwie do klasycznej analizy Portera, należy ją jednak traktować jako drugi etap analizy sektora o większym stopniu precyzji, choć mniej szczegółową. Punktem wyjścia przy ocenianiu i porównywaniu atrakcyjności sektorów jest w tym przypadku lista kryteriów...

Oświetlenie Ziemi w ciągu roku

Pozorny ruch Słońca po sferze niebieskiej w ciągu roku odbywa się po drodze zbliżonej do koła zwanej ekliptyką. Płaszczyzna ekliptyki wyznaczona jest przez płaszczyznę orbity ziemskiej i pokrywa się z nią. Ponieważ oś Ziemi nachylona jest do płaszczyzny orbity pod kątem 66° 33', to płaszczyzna...

Scharakteryzuj metodę atlasową i punktową w ocenie wieku kostnego

Metoda punktowa opracowana przez Achesona polega na punktacji określonych właściwości rozwoju każdej z 20-u badanych kości.

Gerontologia - Scharakteryzuj ciąg przyczynowy starość - uzależnienie

Wg WHO – Światowej Organizacji zdrowia ciąg przyczynowy związany jest ograniczeniem sprawności a co za tym idzie z ograniczeniem samodzielności człowieka, które następuje wraz z upływem czasu i spowodowane jest chorobami powstałymi na skutek wieku.

Głównym zadaniem stojącym przed gerontologią XXI w...

Świadczenia rodzinne, pomoc społeczna - Inne świadczenia na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej: Świadczenie na pokrycie skutków zdarzenia losowego

W sytuacjach niekorzystnych dla dziecka i rodziny zdarzeń losowych, np: wypadek, konieczność leczenia i rehabilitacji, pożar, powódź, kradzież – rodzina  zastępcza może ubiegać się o dodatkowe świadczenie. Starosta może przyznać jednorazową pomoc pieniężną do wysokości 50% podstawy. Każdorazowo...

ZADANIA ROZWOJOWE W CIĄGU ŻYCIA WG. HAVIGHURST’A

a) Niemowlęctwo i wczesne dzieciństwo ( 0 – 5/6 lat)

• Uczenie się chodzenia.

• Uczenie się przyjmowania stałego pokarmu.

• Uczenie się mówienia.

• Uczenie się kontroli nad własnym ciałem.

• Uczenie się różnic płci i skromności seksualnej.

• Kształtowanie się pojęć i uczenie się mowy do...

EWOLUCJA GWIAZD - GWIAZDA CIĄGU GŁÓWNEGO

/Słońce/ Gdy w wyniku reakcji syntezy, wodór się wypali, to wówczas helowe jądro gwiazdy zapada się, ogrzewając otaczającą je powłokę wodoru, aż osiągnie ona temperaturę wystarczającą do ponownego rozpoczęcia reakcji jądrowych (10 mln oC). W zależności od pierwotnej masy, gwiazda przeobraża się...

Charakterystyka ptaków - Pokrycie ciała

- skóra ptaków jest delikatna

- tworzy ja wielowarstwowy i zrogowaciały naskórek, pod którym znajduje się elastyczna skóra właściwa

- brak gruczołów potowych

- występują gruczoły łojowe: gruczoł kuprowy

- ciało pokryte piórami

- zawiązek pióra powstaje jako wpuklenie naskórka, które zapada...

CHARAKTERYSTYKA SSAKÓW - Pokrycie ciała

a. gruba skóra:

- chroniąca przed utratą ciepła - włosy

- regulacja strat wody

- chroni przed urazami mechanicznymi i skokami temperatur

- zawiera liczne receptory

- tworzy barierę dla drobnoustrojów

- chroni głębiej położone komórki przed promieniowaniem UV - melanina

b. skóra składa się...

POKRYCIE CIAŁA, A WARUNKI ŻYCIA I ŚRODOWISKA

Ciało kręgowców pokryte jest skórą, na którą składa się:

1) Naskórek - zbudowany z tkanki nabłonkowej, jest pochodzenia ektodermalnego. Jego zewnętrzna warstwa ulega złuszczeniu.

- Wytwarza gruczoły: śluzowe, jadowe, kuprowe, wonne, łojowe.

- Zawiera komórki barwnikowe z: melaniną, lipochromem...

Sposoby i osobliwości pokrycia ciała strunowców

Tkanki powłoki skórnej są niezwykle wrażliwe na wpływy środowiska i zdolne do wielokierun-kowego reagowania na nie. Kręgowcom lądowym grozi w powietrzu wysuszenie ciała. Obfite wielo-komórkowe gruczoły skórne ustawicznie zwilżają śluzem powierzchnię ciała płazów. W ten sposób zapobiegają parowaniu...

Sposoby i osobliwości pokrycia ciała strunowców - Ryby (Pisces)

Skóra ryb tworzy pochwę obronną ciała, odcinająca je od szkodliwych wpływów środowiska. Śluzowata wydzielina gruczołów jednokomórkowych naskórka zmniejsza tarcie między rybą a wodą podczas pływania. Wydzielina ta zapobiega także przenikaniu drobnoustrojów do komórek. Przy lekkim rozdarciu skóry...

Sposoby i osobliwości pokrycia ciała strunowców - Płazy (Amphibia)

Cienka skóra płazów, zbudowana z wielowarstwowego naskórka i ze skóry właściwej, jest powleczona śluzową wydzieliną, która chroni ją od wyschnięcia. Skórę znamionuje bardzo cienka warstwa rogowa naskórka, która nie chroni dostatecznie zwierząt przed utratą wody, co z kolei ma ści-sły związek z ich...

Sposoby i osobliwości pokrycia ciała strunowców - Gady (Reptilia)

Skórę gadów pokrywa gruba warstwa zrogowaciałego naskórka. Nabłonek, pokrywający skórę gadów, rogowacieje tworząc mniej lub bardziej sztywne płytki. Płytki te nakrywają się dachówkowato jako łuski, lub sąsiadują ze sobą tworząc układ tarcz. Ukryte części łusek pozostają miękkie, co umożliwia...

Sposoby i osobliwości pokrycia ciała strunowców - Ptaki (Aves)

Charakterystyczną cechą ptaków dostrzegalną już na pierwszy rzut oka i wyraźnie podkreśla-jącą ich odrębność w zespole innych kręgowców jest pokrycie ciała piórami czyli upierzenie. Ta cecha znalazła też swój wyraz w trafnym przysłowiu ludowym: "poznać ptaka po piórach".

Upierzenie -...

Sposoby i osobliwości pokrycia ciała strunowców - Ssaki (Mammalia)

Okrywa ciała.

Skóra stanowi zewnętrzną warstwę ciała stykającą się bezpośrednio z otoczeniem, toteż od-grywa wielką rolę w utrzymaniu stałości środowiska wewnętrznego. Chroni ona organizm przed utratą ciepła i wody, ale spełnia również wiele innych funkcji, np. ochrony przed uszkodzeniami...

Sposoby i osobliwości pokrycia ciała u bezkręgowców - Pierwotniaki (Protozoa)

Ciało sporowców otacza dość gruba pellikula. Wzdłuż ciała widoczne są też włókienka plazma-tyczne - mionemy - umożliwiające ruchy ciała. Zarodziowe odznaczają się brakiem pellikuli lub co najwyżej cienką pellikulą. Pociąga to za sobą często brak stałego i określonego kształtu ciała oraz...

Sposoby i osobliwości pokrycia ciała u bezkręgowców - Gąbki (Spongiaria)

Ciało gąbek pokrywają cienkie płytkowate tkanki zwane pinakocytami. Wśród nich wyróżnia się pinakocyty pokrywające ciało z zewnątrz, tworzące eksopinakodermę i część przylegającą bezpośred-nio do podłoża (podstawy gąbek) - bazipinakodermę. Mogą one tworzyć wyściółkę kanałów wodnych -...