Ciąg liczbowy

Czytaj Dalej

Ciągi liczbowe i ich własności. granice ciągów liczbowych.

GRANICE CIĄGÓW LICZBOWYCH. ); natomiast ciąg jako funkcję oznaczamy Ciąg nazywamy: nieskończonym, D = zbiór nieskończony; liczbowym, Zw jest podzbiorem R; ograniczonym z góry, jeżeli.

Praca w godzinach nadliczbowych

 

Z normowanym czasem pracy wiąże się problem pracy w godzinach nadliczbowych. Praca taka, jest wykonywana ponad normy czasu pracy obowiązujące danego pracownika. Chodzi tu zarówno o pracę wykonywaną na polecenie pracodawcy, jak również pracę wykonywaną bez formalnego polecenia, ale w interesie...

Oświetlenie Ziemi w ciągu roku

Pozorny ruch Słońca po sferze niebieskiej w ciągu roku odbywa się po drodze zbliżonej do koła zwanej ekliptyką. Płaszczyzna ekliptyki wyznaczona jest przez płaszczyznę orbity ziemskiej i pokrywa się z nią. Ponieważ oś Ziemi nachylona jest do płaszczyzny orbity pod kątem 66° 33', to płaszczyzna...

Wymień po kolei czynności jakie należy wykonać aby dokonać oceny rozwoju fizycznego dziecka za pomocą tabel liczbowych

1. Ustalamy wiek metrykalny (kalendarzowy) podając liczbę lat, miesięcy i dni, jakie upłynęły od urodzenia do dnia badania.

2. Dokonujemy pomiaru wysokości i masy ciała. Pomiar wykonujemy w pozycji stojącej, wyprostowanej u dziecka rozebranego do kostiumu gimnastycznego po ustawieniu głowy w...

Gerontologia - Scharakteryzuj ciąg przyczynowy starość - uzależnienie

Wg WHO – Światowej Organizacji zdrowia ciąg przyczynowy związany jest ograniczeniem sprawności a co za tym idzie z ograniczeniem samodzielności człowieka, które następuje wraz z upływem czasu i spowodowane jest chorobami powstałymi na skutek wieku.

Głównym zadaniem stojącym przed gerontologią XXI w...

ZADANIA ROZWOJOWE W CIĄGU ŻYCIA WG. HAVIGHURST’A

a) Niemowlęctwo i wczesne dzieciństwo ( 0 – 5/6 lat)

• Uczenie się chodzenia.

• Uczenie się przyjmowania stałego pokarmu.

• Uczenie się mówienia.

• Uczenie się kontroli nad własnym ciałem.

• Uczenie się różnic płci i skromności seksualnej.

• Kształtowanie się pojęć i uczenie się mowy do...

EWOLUCJA GWIAZD - GWIAZDA CIĄGU GŁÓWNEGO

/Słońce/ Gdy w wyniku reakcji syntezy, wodór się wypali, to wówczas helowe jądro gwiazdy zapada się, ogrzewając otaczającą je powłokę wodoru, aż osiągnie ona temperaturę wystarczającą do ponownego rozpoczęcia reakcji jądrowych (10 mln oC). W zależności od pierwotnej masy, gwiazda przeobraża się...

Co jadam w ciągu dnia

Ich stehe täglich um sieben Uhr auf. Normalerweise esse ich zum Frühstück die Milchsuppe. Nach der Suppe trinke ich eine Tee. Ausserdem esse ich auch ein Brötchen mit Quark und Marmelade. Manchmal esse ich in der Schule Butterbrote. Nach der Schule gehe ich nach Hause. Zum Mittagessen bin ich normalerweise bei...

PODAJ PRZESŁANKI ZACHODZĄCE PRZY CIĄGU PRZESTĘPSTW? PODAJ RÓŻNICE ZACHODZĄCE MIĘDZY CZYNEM CIĄGŁYM A CIĄGIEM PRZESTĘPSTW

Przestępstwo ciągłe

1. nie ma zbiegu przy tzw. przestępstwie ciągłym;

a) początkowo → pojęcie to było bardzo szerokie:

- dwa lub więcej czynów;

- krótkie odstępy czasu;

- ten sam sprawca;

- to samo dobro prawne;

- jednorodny sposób;

- gdy dot. dobra osobistego – ten sam pokrzywdzony;

- jednolity...

Praca w godzinach nadliczbowych, w niedzielę, święta i w porze nocnej

Pracą w godzinach nadliczbowych jest praca wykonywana ponad normy czasu pracy, ustalone zgodnie z przepisami kodeksu pracy (art.133 § 1 k.p.)

Przez normy czasu pracy ustalone zgodnie z przepisami k.p. należy rozumieć zarówno normy ustalone w przepisach kodeksu, jak i normy czasu pracy ustalone w innych aktach...

Przedstaw sposób określania poziomu zapasów, podaj przykład liczbowy

Celem kontroli zapasów jest określenie takiej wielkości zamówienia, która minimalizuje koszty utrzymania zapasów. Na koszty utrzymania zapasów składają się koszty zamówienia i koszty przechowywania. Koszty zamówienia zmniejszają się, a koszty przechowywania rosną wraz ze wzrostem wielkości zamówienia...

Pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych

Pracą w godzinach nadliczbowych jest praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy. Wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych jest obowiązkiem...

Zasady rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych

Za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje pracownikowi oprócz normalnego wynagrodzenia dodatek w wysokości:

- 50% wynagrodzenia za prace w godzinach nadliczbowych przypadających w dni powszednie oraz w niedziele i święta będące dla pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu...

Limity godzin nadliczbowych

Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych dla zaspokojenia szczególnych potrzeb pracodawcy nie może przekraczać dla poszczególnego pracownika 150 godzin w roku kalendarzowym. Nie jest limitowana praca w godzinach nadliczbowych, wykonywana z konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub...

PAMIĘTNIK NAUKOWY Służący za Ciąg Dalszy „Ćwiczeń Naukowych"

PAMIĘTNIK NAUKOWY Służący za Ciąg Dalszy „Ćwiczeń Naukowych", czasopismo nauk.-lit., wyd. w Warszawie w 1 półroczu 1819 co 6 tygodni przez grono byłych uczniów —> Liceum Krzemienieckiego, pod red. prawdop. F. Skomorowskiego. Stanowiło kontynuację „Ćwiczeń Nauk.", jednakże brak w zespole...