Ciąg jednostkowy

Czytaj Dalej

Pisarze drugiej polowy XIX w. próbuja realizowac zasade typowosci "wcielajac to co ogólne w to co jednostkowe"

Powiedzial o nich, ze "wcielaja to co ogólne, w to, co jednostkowe". Zasade wcielania rzeczy ogólnych, w rzeczy jednostkowe realizuja tez polscy nowelisci, z Sienkiewiczem na czele.

Amortyzacja jednostkowa

  Amortyzacja jednostkowa – metoda oparta na liczbie usług wykonywanych, obliczana jako iloraz wartości do zamortyzowania i czasu życia środka trwałego, aby obliczyć wartość amortyzacji należy obliczyć iloczyn amortyzacji jednostkowej i rzeczywistego wykorzystania środka trwałego

Jednostkowe potrzeby ludzkie.

 

Potrzeba osiągnięć – to pragnienie realizacji zadania w sposób bardziej skuteczny niż w przeszłości. Ludzie, u których cecha ta jest wysoka:

Lubią brać na siebie odpowiedzialność za rozwiązywanie problemów

Ustalają sobie umiarkowanie trudne cele i podejmują rozsądne ryzyko dla...

Charakterystyka przedsiębiorstwa jednostkowego

    Przedsiębiorstwa jednostkowe powoływane są na mocy ustawy gospodarczej i funkcjonują na mocy Kodeksu Cywilnego.

Oświetlenie Ziemi w ciągu roku

Pozorny ruch Słońca po sferze niebieskiej w ciągu roku odbywa się po drodze zbliżonej do koła zwanej ekliptyką. Płaszczyzna ekliptyki wyznaczona jest przez płaszczyznę orbity ziemskiej i pokrywa się z nią. Ponieważ oś Ziemi nachylona jest do płaszczyzny orbity pod kątem 66° 33', to płaszczyzna...

Gerontologia - Scharakteryzuj ciąg przyczynowy starość - uzależnienie

Wg WHO – Światowej Organizacji zdrowia ciąg przyczynowy związany jest ograniczeniem sprawności a co za tym idzie z ograniczeniem samodzielności człowieka, które następuje wraz z upływem czasu i spowodowane jest chorobami powstałymi na skutek wieku.

Głównym zadaniem stojącym przed gerontologią XXI w...

ZADANIA ROZWOJOWE W CIĄGU ŻYCIA WG. HAVIGHURST’A

a) Niemowlęctwo i wczesne dzieciństwo ( 0 – 5/6 lat)

• Uczenie się chodzenia.

• Uczenie się przyjmowania stałego pokarmu.

• Uczenie się mówienia.

• Uczenie się kontroli nad własnym ciałem.

• Uczenie się różnic płci i skromności seksualnej.

• Kształtowanie się pojęć i uczenie się mowy do...

Przynależność klasowo - warstwowa jako czynnik warunkujący zachowania jednostkowe i zbiorowe

-  im wyższa klasa społ. tym mniejsza śmiertelność, dłuższa długość życia 

- im wyższa klasa społ. tym lepsze szanse dziecka na wysoką pozycję zawodową

- inne standardy wychowania dzieci (najw. kl. i śr. – najnowsze standardy)

- dobór partnera życiowego (z kl.- najczęściej, późniejszy wiek...

JEDNOSTKOWE I SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA OSOBOWOŚCI SPOŁECZNEJ

Osobowość – to element społ w człowieku, to zinternalizowana i dynamiczna organizacja idei, postaw, nawyków nadbudowanych nad naturę ludzką. Poglądy na temat osobowości zaczęły się zmieniać na przełomie XVII i XVIII w.

1) Teoria endogeniczna-zakłada że czynnik wewnętrzny jest głównym motorem...

EWOLUCJA GWIAZD - GWIAZDA CIĄGU GŁÓWNEGO

/Słońce/ Gdy w wyniku reakcji syntezy, wodór się wypali, to wówczas helowe jądro gwiazdy zapada się, ogrzewając otaczającą je powłokę wodoru, aż osiągnie ona temperaturę wystarczającą do ponownego rozpoczęcia reakcji jądrowych (10 mln oC). W zależności od pierwotnej masy, gwiazda przeobraża się...

Co jadam w ciągu dnia

Ich stehe täglich um sieben Uhr auf. Normalerweise esse ich zum Frühstück die Milchsuppe. Nach der Suppe trinke ich eine Tee. Ausserdem esse ich auch ein Brötchen mit Quark und Marmelade. Manchmal esse ich in der Schule Butterbrote. Nach der Schule gehe ich nach Hause. Zum Mittagessen bin ich normalerweise bei...

PODAJ PRZESŁANKI ZACHODZĄCE PRZY CIĄGU PRZESTĘPSTW? PODAJ RÓŻNICE ZACHODZĄCE MIĘDZY CZYNEM CIĄGŁYM A CIĄGIEM PRZESTĘPSTW

Przestępstwo ciągłe

1. nie ma zbiegu przy tzw. przestępstwie ciągłym;

a) początkowo → pojęcie to było bardzo szerokie:

- dwa lub więcej czynów;

- krótkie odstępy czasu;

- ten sam sprawca;

- to samo dobro prawne;

- jednorodny sposób;

- gdy dot. dobra osobistego – ten sam pokrzywdzony;

- jednolity...

Przedstaw jednostkowe (przeciętne): koszty stałe, zmienne, całkowite

Jeżeli koszty całkowite podzielimy przez ilość wyprodukowanych wyrobów Q otrzymamy koszt jednostkowy inaczej koszt przeciętny przypadający na jednostkę wyrobu.

Wyjaśnij pojęcia: koszty jednostki gospodarczej, koszty wytworzenia produktów, koszty całkowite i koszty jednostkowe

Koszt jednostkowy jest pieniężną wartością wszystkich nakładów pracy żywej i uprzedmiotowionej (a więc sumą kosztów) poniesionych na określoną działalność w przeliczeniu na jednostkę produkcji tzn.

PAMIĘTNIK NAUKOWY Służący za Ciąg Dalszy „Ćwiczeń Naukowych"

PAMIĘTNIK NAUKOWY Służący za Ciąg Dalszy „Ćwiczeń Naukowych", czasopismo nauk.-lit., wyd. w Warszawie w 1 półroczu 1819 co 6 tygodni przez grono byłych uczniów —> Liceum Krzemienieckiego, pod red. prawdop. F. Skomorowskiego. Stanowiło kontynuację „Ćwiczeń Nauk.", jednakże brak w zespole...

Lokalne sieci komputerowe, transmisja cyfrowa - Reprezentacja i przesyłanie ciągu bitów. Synchronizacja bitowa

Przebieg SO jest zwykle konstruowany jako sekwencja kilku wybranych przebiegów elementarnych S o czasie trwania T zwanym okresem sygnalizacji. Reprezentacja ta nosi nazwę kodu. Najprostszym  sposobem  reprezentacji wartości  logicznych 0  i 1,  tworzących ciąg I, jest przedstawienie każdej z nich jako pewnego...

Ciąg Fibonacciego

Charakterystyka

Ciąg Fibonnacciego (1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144, ...) - zaczyna się on od dwóch kolejnych jedynek ,a każda następna liczba powstaje przez zsumowanie dwóch poprzednich .Dlaczego jednak ciąg ten miałby być tak zwany ?

Ciąg Fibonacciego zmierza asymptotycznie (czyli zbliża się coraz...

Kalkulacja cen na podstawie kosztu jednostkowego

Sposób obliczania kosztu jednostkowego Przeciętny koszt jednostkowy jest to suma przeciętnego kosztu stałego i przeciętnego kosztu zmiennego, przypadająca na jednostkę produktu.

Produkcja jednostkowa

Zalety i wady Zalety : możliwość wykonania unikalnego wyrobu w niewielkiej ilości wysokie kwalifikacje załogi możliwość dopasowania poziomu zatrudnienia do fluktuacji ekonomicznych, zatrzymując w ciężkich czasach tylko majstrów i trzon załogi, ludzi najwyżej wykwalifikowanych, gdyż inne umiejętności można z reguły znaleźć na rynku pracy elastyczność produkcyjna Wady : długi czas wykonania z uwagi na najczęściej stosowany cykl szeregowy duże koszty ...