Ciąg główny

Ciąg główny

Czytaj Dalej

EWOLUCJA GWIAZD - GWIAZDA CIĄGU GŁÓWNEGO

/Słońce/ Gdy w wyniku reakcji syntezy, wodór się wypali, to wówczas helowe jądro gwiazdy zapada się, ogrzewając otaczającą je powłokę wodoru, aż osiągnie ona temperaturę wystarczającą do ponownego rozpoczęcia reakcji jądrowych (10 mln oC). W zależności od pierwotnej masy, gwiazda przeobraża się...

Człowiek w konfrontacji z losem - główny problem literatury XXw. Zbierz argumenty za lub przeciw temu twierdzeniu.

Człowiek w konfrontacji z losem- główny problem literatury XXw. Zbierz argumenty za lub przeciw temu twierdzeniu.

WSTĘP:

Człowiek w konfrontacji z losem to główny problem literatury wszechczasów. Antygona z tragedii Sofoklesa, a także cała jej rodzina, poznali ciężką rękę przeznaczenia. W utworach...

RSHA - (Reichssicherheitshauptamt - Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy)

Centralny organ służby bezpie­czeństwa Rzeszy, utworzony na mocy rozkazu Heinricha * Himmle­ra z 27 września 1939 r. (obowiązu­jącego od 1 października tego roku); w skład weszła policja bez­pieczeństwa (Sipo, Sicherheitspoli-zei), policja kryminalna (Kriminal-polizei - Kripo) oraz tajna służba...

STAWKA - Kwatera Główna Naczelnego Dowództwa Armii Czerwonej

Najwyższy organ strategicznego do­wodzenia radzieckimi siłami zbrojny­mi, powołany przez Józefa Stalina 23 czerwca 1941 r., na czele którego po­czątkowo stał komisarz obrony marsz. Siemion *Timoszenko. Od 10 lipca 1941 r. na czele Stawki stanął sam Stalin, który mianował się Naczelnym Wodzem.

W skład...

''Pan Tadeusz'' główne wątki

Na początku utworu czytelnik poznaje tytułowego bohatera, Tadeusza, który wrócił po dłuższym pobycie w mieście, gdzie pobierał nauki pod opieką surowego księdza, aby – na życzenie stryja – przejąć gospodarstwo. Jest to postać wiodąca w wątku miłosnym, który jednakże najpierw ustępuje miejsca...

Główne motywy w Sklepach cynamonowych i ich symbolika

W utworze pojawia się kilka motywów wiodących, spajających tekst w jedną całość. Dwa zasadnicze: sklep i ptaki wiążą się z postacią ojca. Tworzą one dwa porządki narracyjne dość luźno ze sobą powiązane. Pojawiają się one przemiennie w różnych przywołaniach twórczo przekształcanego czasu...

Glówne nurty literatury barokowej (twórczosc wybranego poety)

W pewnym uproszczeniu mówimy, ze w literaturze polskiego baroku zaistnialy dwa wazne, podstawowe nurty. Pierwszy - nurt dworski - rozwijajacy sie na dworach magnackich i królewskim; drugi to nurt ziemianski (sarmacki) - charakterystyczny dla szlacheckich dworków ziemianskich, odleglych od miast, tetniacych...

Glówne prady umyslowe sredniowiecza

teocentryzm - poglad sprowadzajacy caloksztalt spraw ludzkich do Boga jako jedynej, najwyzszej wartosci, podporzadkowujacy celom pozaziemskim wszystkie dziedziny zycia i dzialalnosci czlowieka. scholastyka - wyjasnianie i uzasadnianie droga poszukiwan rozumowych dogmatów, orzeczen, prawd uznawanych przez...

Główne koncepcje strategii rozwoju firmy

Zanim skoncentruję się na przedstawieniu najważniejszych strategii, należy podkreś­lić, że w przedsiębiorstwach zdywersyfikowanych rozróżnia się dwa rodzaje czy też dwa pozio­my strategii: ogólną strategię przedsiębiorstwa formułowaną na poziomie naczelnego kierownictwa firmy - tzw. corporate...

Główne role kierownicze

pierwsza rola polega na uczeniu podwładnych sposobu wypełniania obowiązków, określonego zachowania, na wskazywaniu ważności dyscypliny i organizacji (porządku). Przełożony jako nauczyciel, ponosi odpowiedzialność za pełne przygotowanie swoich podwładnych do pracy,

rola doradcy - polega...

Główne założenia ewolucjonizmu

 

Naszerzej znane koncepcje ewolucjonizmu to koncepcje Spencera i Morgana.Okres ewolucjonizmu 1860-90. Wg.Spencera społ.jest częścią natury.Społ.pierwotne zagrożone z zewn.ma char.militarny(walka o byt, konieczność jednoczenia się). Społ.militarne jest konserwatywne,oparte na przymusie centralnej...

GŁÓWNE CECHY KULTURY MASOWEJ

 

Kultura masowa to wytwory trafiające w krótkim czasie do szerokiego grona odbiorców, korzysta z nośników informacji. Warunkiem powstania kultury masowej był druk (tania książka o dużym nakładzie), radio, TV, Internet. Mogła się rozwinąć dzięki zdobyczom technicznym cywilizacji. Jest różnie oceniana...

Główne cechy szlachcica Sarmaty

 

 

Sarmatyzm-siedemnastowieczna kultura szlachecka, obejmująca obyczaj, światopogląd i rodowód, którzy przypisywali sobie Sarmaci polscy. Uważali oni, że wywodzą się od prehistorycznego ludu Sarmatów, zamieszkującego przed wiekami ziemie polskie między dolną Wołgą a...

GŁÓWNE ŹRÓDŁA DOCHODÓW BANKU

 

Bank jest przedsiębiorstwem, więc jego głównym celem jest maksymalizacja zysku. Podporządkowuje mu całą swą działalność i dąży do pozyskiwania i utrzymywania klientów dostarczających najwyższe dochody, jednocześnie wnoszących ze sobą najmniejsze ryzyko.

W strukturze przychodów z działalności...

Dzienniki i ich rodzaje - Dziennik, traktowany głównie jako dzieło literackie

Niejednolity, mie­szanina różnych gatunków prozy (dziennik, pamiętnik, pamiętnik z podróży, reportaż, esej, opowiadanie. Na przykład: S. Konwicki, „Nowy Świat i oko­lice”, J. Andrzejewski, „Miazga”, K. Brandys, „Miesiące” (zapiski z lat 1978-1987, ważne ze względu na wątek „aksamitnej...

Główni wierzyciele Polski.

 

Głównymi wierzycielami Polski są dwie organizacje międzynarodowe Klub Paryski oraz Klub Londyński.

Klub Paryski – reprezentuje wierzycieli publicznych, czyli banki krajów, które udzieliły kredytów gwarantowanych przez rządy. Do wierzycieli zrzeszonych w Klubie Paryskim należą: Austria, Belgia, Brazylia...

Scharakteryzuj strukturę krajów tzw. Trzeciego Świata. Główne przyczyny istniejącego zróżnicowania

 

Wszystkie kraje III świata tzw. kraje Południa (jest ich ok. 130) powstały gwałtownie i stanął przed nimi problem wyboru drogi rozwojowej. Prawie wszystkie przyjęły orientację nie tworzenia systemu polityczno - społecznego, stanęły na gruncie neutralności, niezaangażowania, pokoju, suwerenności...

Wspólnota Niepodległych Państw. Powstanie, charakter, główne cele, perspektywy

 

Przywódcy trzech słowiańskich republik Rosji, Białorusi, Ukrainy na spotkaniu w puszczy Białowieskiej zawarli porozumienie o powstaniu WNP. Stwierdzono w nim , że ZSRR jako podmiot prawa międzynarodowego i byt geopolityczny przestaje istnieć.

21. XII 1991 w Ałma Acie zastaje podpisany protokół o...