Ciąg dalszy nastąpi

Czytaj Dalej

PAMIĘTNIK NAUKOWY Służący za Ciąg Dalszy „Ćwiczeń Naukowych"

PAMIĘTNIK NAUKOWY Służący za Ciąg Dalszy „Ćwiczeń Naukowych", czasopismo nauk.

Oświetlenie Ziemi w ciągu roku

Pozorny ruch Słońca po sferze niebieskiej w ciągu roku odbywa się po drodze zbliżonej do koła zwanej ekliptyką. Płaszczyzna ekliptyki wyznaczona jest przez płaszczyznę orbity ziemskiej i pokrywa się z nią. Ponieważ oś Ziemi nachylona jest do płaszczyzny orbity pod kątem 66° 33', to płaszczyzna...

PERSPEKTYWA NA DALSZY ROZWÓJ FILOZOFII

Okres wielkich systemów był intensywny, ale krótki. Po roku 1830, po śmierci Hegla można go uważać za skończony. Żył jeszcze Schelling i Schopenhauer i wszyscy znakomitsi mesjaniści polscy, ale rozwój idealistycznej metafizyki się zatrzymał, nie pojawiały się w niej nowe pomysły, a w społeczeństwie...

Znaczenie osiągnięć wczesnego dzieciństwa dla dalszego rozwoju

To, co dzieje się w pierwszym roku życia dziecka ma duże znaczenie dla jego późniejszego funkcjonowania. Osiągnięcia rozwojowe tego okresu w życiu człowieka to podstawa do mniej lub bardziej udanego startu w okresy następne. Jeżeli ta podstawa będzie słaba, dziecko będzie musiało się znacznie...

Jakość wczesnych relacji z opiekunem a dalszy rozwój

W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia przeprowadzono wiele badań wskazujących na wpływ jakości przywiązania na dalszy rozwój jednostki (por.

Ukryty wymiar - Dystans intymny — faza dalsza

Głowa, uda i miednica nie wchodzą już w łatwy kontakt, ręce mogą jednak sięgać i chwytać za kończyny. Głowa postrzegana jest w powiększonych rozmiarach, a rysy jej są zniekształcone. Ważną cechą tego dystansu jest u Amerykanów możność łatwego na-stawienia oka na ostrość. Tęczówka widziana z...

Ukryty wymiar - Dystans indywidualny — faza dalsza (odległość od 75 cm do 1,2 m)

Dalszej fazie dystansu indywidualnego odpowiada zwykle zwrot „być od kogoś na wyciągnięcie ręki”.

Ukryty wymiar - Dystans społeczny — faza dalsza (odległość od 2,1 do 3,6 m)

W dalszej fazie dystansu społecz-nego przestaje się postrzegać takie drobne szczegóły twarzy, jak np. Własności proksemiczne dystansu społecznego (fazy dalszej) są tego rodzaju,  że bywa on wykorzystywany przez ludzi po to, by oddzielić się i odosobnić od innych.

Ukryty wymiar - Dystans publiczny — faza dalsza (odległość od 7,5 m i więcej)

Ważne osobistości oddzielone są dystansem 10 metrów. Znakomity tego przykład napotykamy w książce Thedore'a H. White'a Making of the President 1960, w mo-mencie gdy nominacja Johna F. Kennedy'ego stała się pewnością. White opisuje zgromadzenie w ustronnym domku wiejskim, do którego wszedł Kennedy:...

Gerontologia - Scharakteryzuj ciąg przyczynowy starość - uzależnienie

Wg WHO – Światowej Organizacji zdrowia ciąg przyczynowy związany jest ograniczeniem sprawności a co za tym idzie z ograniczeniem samodzielności człowieka, które następuje wraz z upływem czasu i spowodowane jest chorobami powstałymi na skutek wieku.

Głównym zadaniem stojącym przed gerontologią XXI w...

Pedagogiczne problemy funkcjonowania i opieki osób w starszym wieku - Gerontopedagogika - kierunki dalszego rozwoju

W moim przekonaniu centralnym zagadnieniem, od którego należy rozpocząć tę analizę, jest sprawa negatywnego stosunku ludzi do sta­rości i procesu starzenia się (Kowalik, 2000). Upowszechnienie się w świado­mości społecznej biologicznego paradygmatu, zakładającego pełną nie­uchronność dochodzenia do...

PSYCHOLOGICZNE PROBLEMY I CHOROBY CZŁOWIEKA CHOREGO SOMATYCZNIE - Emocjonalne reakcje na chorobę i dalsze jej konsekwencje

Do najczęstszych reakcji emocjonalnych na chorobę należy lęk i depresja. Gdy odbieramy chorobę jako poważne zagrożenie, w tym także jako zagrożenia dla życia, może towarzyszyć temu zjawisko zaprzeczania. Ten typ reakcji jest szczególnie częsty w sytuacjach niepewnej diagnozy i przy dużym zagrożeniu...

ZADANIA ROZWOJOWE W CIĄGU ŻYCIA WG. HAVIGHURST’A

a) Niemowlęctwo i wczesne dzieciństwo ( 0 – 5/6 lat)

• Uczenie się chodzenia.

• Uczenie się przyjmowania stałego pokarmu.

• Uczenie się mówienia.

• Uczenie się kontroli nad własnym ciałem.

• Uczenie się różnic płci i skromności seksualnej.

• Kształtowanie się pojęć i uczenie się mowy do...

EWOLUCJA GWIAZD - GWIAZDA CIĄGU GŁÓWNEGO

/Słońce/ Gdy w wyniku reakcji syntezy, wodór się wypali, to wówczas helowe jądro gwiazdy zapada się, ogrzewając otaczającą je powłokę wodoru, aż osiągnie ona temperaturę wystarczającą do ponownego rozpoczęcia reakcji jądrowych (10 mln oC). W zależności od pierwotnej masy, gwiazda przeobraża się...

Rozbicie dzielnicowe - Dalsze postępy osadnictwa wiejskiego

W XIV w. Polska była terenem bardzo pomyślnego rozwoju gospodarki towarowo-pieniężnej. Przyczynił sie do tego dorobek stulecia poprzedniego. Czynnikiem zewnętrznym przyspieszającym rozwój był odpływ ku wschodowi kapitałów z Europy zachodniej, przeżywającej właśnie kryzys feudalnej struktury ekonomii i...

Co jadam w ciągu dnia

Ich stehe täglich um sieben Uhr auf. Normalerweise esse ich zum Frühstück die Milchsuppe. Nach der Suppe trinke ich eine Tee. Ausserdem esse ich auch ein Brötchen mit Quark und Marmelade. Manchmal esse ich in der Schule Butterbrote. Nach der Schule gehe ich nach Hause. Zum Mittagessen bin ich normalerweise bei...

CO TO JEST RYZYKO SPORTOWE? JAKIE WARUNKI MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE, ABY NASTĄPIŁO UCHYLENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA EWENTUALNE UJEMNE SKUTKI, KTÓRE POWSTAŁY W WYNIKU UPRAWIANIA SPORTU

Uprawianie niektórych sportów łączy się z natury rzeczy dla uprawiających dana dyscyplinę z naruszeniem nietykalności cielesnej zawodnika ( boks, zapasy). Zachowania takie nie są oczywiście przestępne, ponieważ następują za zgoda osób uprawiających daną dyscyplinę. Odrębny problem powstaje, gdy w...

CO TO JEST RYZYKO NOWATORSTWA (UZASADNIONE RYZYKO)? JAKIE WARUNKI MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE, ABY NASTĄPIŁO UCHYLENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ W PRZYPADKU EWENTUALNYCH NEGATYWNYCH SKUTKÓW PRZEPROWADZANYCH EKSPERYMENTÓW NAUKOWYCH?

Osiąganie nowych wartości społecznych jest często związane z ryzykiem wywołania niekorzystnych rezultatów. Uważa się jednak, że w ostatecznym bilansie działania o pewnym stopniu ryzyka są społecznie pożyteczne. Gdyby podejmowanie ryzykownych działań, zwłaszcza eksperymentów, było zabronione lub...