CHWAST

Chwasty łąkowe dzielimy na te, których obecność w niewielkich ilościach jest wskazana, stanowią cenny dodatek do paszy, nazywamy je chwastami względnymi użytków zielonych (kminek zwyczajny, mniszek pospolity).

Charakterystyka chwastów - Iglica pospolita

Zwalczanie: dbanie o czysty materiał siewny i wolny od nasion chwastów obor-nik; niszczenie wschodów chwastów wśród roślin warzywnych i okopowych oraz pożniwna uprawa odćhwaszczająca opielaczami, bronami i in.

Charakterystyka chwastów - Fiołek polny

Zwalczanie fiołków polnych polega głównie na odchwaszczaniu gleb przez wcze-sne podorywki ściernisk i późniejsze niszczenie wschodów przez bronowanie, a w ogrodach na okresowym niszczeniu wschodów chwastów oraz na pieleniu.

Charakterystyka chwastów - Rumianek bezpromieniowy

Zwalczanie: wczesne podorywki i następnie niszczenie wschodów; staranna uprawa okopowych; czyszczenie materiału siewnego; niszczenie nasion chwastów w odpadach omłotowych; tępienie chwastu na podwórzach gospodarskich.

Charakterystyka chwastów - Maruna bezwonna

Zwalczanie: wczesne podorywki ściernisk i następnie niszczenie wschodów; bro-nowanie zasiewów; pielenie; wykaszanie chwastów na przyległych nieużytkach i odłogach przed ich zaowocowaniem; czyszczenie materiału siewnego oraz nisz-czenie żywotności nasion chwastów w pośladach i in.

Charakterystyka chwastów - Fiołek trójbarwny

Zwalczanie fiołków trójbarwnych polega głównie na odchwaszczaniu gleb przez wcze-sne podorywki ściernisk i późniejsze niszczenie wschodów przez bronowanie, a w ogrodach na okresowym niszczeniu wschodów chwastów oraz na pieleniu.

Charakterystyka chwastów - Krzywoszyj polny

Krzywoszyj jest chwastem polnym występującym najczęściej na glebach za-sobnych w wapno. Jest chwastem szkodliwym, ponieważ żywi pośrednie pokolenie rdzy brunatnej żyta (Puccinia dispersa).

Charakterystyka chwastów - Tasznik pospolity

Zwalczanie: dbanie o czystość ziarna siewnego i wolny od nasion chwastu obornik; niszczenie wscho9ów. na ugorach, w zasiewach i między rzędami oko-powych oraz warzywnych za pomocą grabi, bron, opielaczy i środków chwasto-bójczych.

Charakterystyka chwastów - Starzec zwyczajny

Zwalczanie: wczesne podorywki ściernisk i niszczenie bronami wschodów w miarę jak pojawiają się na ugorze; bronowanie na wiosnę ziemniaków oraz staranna uprawa międzyrzędowa warzyw i buraków w polu, a także w ogrodach; do-kładne doczyszczanie ziarna siewnego oraz wyniszczanie siły kiełkowania nasion chwastów w skarmianych odpadach omłotowych.

Charakterystyka chwastów - Przetacznik trójlistkowy

Wczesnowiosenny, światłolubny chwast gleb piaszczysto-gliniastych. Jako chwast mało szkodliwy.

Charakterystyka chwastów - Sporek polny

wschodów broną, brono-wanie zasiewów na wiosnę; (żyta nie bronujemy mimo silnego zachwaszczenia), wapnowanie gleb, staranne czyszczenie materiału siewnego, niszczenie żywotności nasion chwastów w pośladach, plewach i innych odpadach, stosowanie preparatów hormonalnych i inne zabiegi.

Charakterystyka chwastów - Skrzyp polny

Skrzyp polny jest uciążliwym chwastem polnym na wszystkich rodzajach gleb i we wszystkich zasiewach polnych. 2 m, co utrudnia zwalczanie tego chwastu.

Charakterystyka chwastów - Chaber bławat

Zwalczanie: bronowanie zasiewów i podoranych ściernisk dokładna uprawa okopowych i późniejsze ich opielanie; stosowanie środków chemicznych i hormo-nalnych; czyszczenie ziarna siewnego oraz niszczenie nasion chwastów w pośladach i innych odpadach.

Charakterystyka chwastów - Rzodkiew świrzepa

Zwalczanie: dbanie o czystość materiałów siewnych i obornika; odchwaszczanie gleby przez wczesne podorywki i bronowanie zasiewów; prawidłowa uprawa okopowych odchwaszczanie i wprowadzenie do płodozmianu zbóż ozimych i innych roślin nie sprzyjających roz-wojowi tego chwastu; odchwaszczanie zasiewów zbóż środkami chemicznymi i hormonalnymi.

Charakterystyka chwastów - Niezapominajka polna

Niezapominajka polna, jest chwastem na glebach lekkich i ciężkich.

Charakterystyka chwastów - Wiechlina roczna

Wiechlina roczna jest pospolitą trawą przy drogach, ścieżkach, rowach, na zrębach i innych miejscach udeptywanych przez człowieka oraz zwierzęta, a jako chwast szczególnie uciążliwa jest w ogrodach.

Charakterystyka chwastów - Rogownica lepka

Rogownica lepka jako chwast występuje przeważnie w zbożach na glebach gli-niastych i gliniasto-piaszczystych.

Charakterystyka chwastów - Jasnota purpurowa

Na polach jest chwastem mniej uciążliwym.

Charakterystyka chwastów - Gwiazdnica pospolita

Gwiazdnica pospolita jako chwast występuje na wszelkich rodzajach gleb i we wszystkich roślinach uprawianych na polach i ogrodach, a szczególnie uciążliwa jest w rejonach o wilgotnym i chłodniejszym klimacie.

Charakterystyka chwastów - Mniszek pospolity

Mniszek pospolity jako chwast występuje w sadach, na łąkach i wśród roślin wieloletnich, jak koniczyny, lucerny i in.