CHRZEST - TEOLOGIA

Fakt ustanowienia ch. w Kościele pierwotnym oraz wyjaśnienie idei tego sakramentu zawarte są w przekazach bibl., które jednocześnie stanowią podstawę doktrynalną teol. interpretacji i praktyki ch. we wszystkich Kościołach chrześcijańskich.

A. PODSTAWY BIBLIJNE — Ch. ustanowił Chrystus zmartwychwstały...

Chrzest

(ogólnosłowiańskie “chrzcić” = “znaczyć krzyżem”; gr. “baptisma” = “zanurzenie”). Podstawo-wy sakrament “odrodzenia”, który sprawia, że człowiek ochrzczony staje się członkiem Kościoła, a przez to jest zdolny do przyjęcia innych sakramentów.

Ochrzczeni po obmyciu wodą i uświęceniu przez Ducha...

Teologiczne wyjaśnienia chrztu schizmatyków

Jeszcze przed czasami Augustyna stało się konieczne wytłumaczenie dwóch teologicznych kwestii. W tzw. Sporze o chrzest schizmatyków szło nie tylko o co powinno się czynić z poszczególnymi chrześcijanami, którzy „odpadli” podczas prześladowań.

Musieli czynić pokutę ponieważ chrzest jest jednorazowy...

Wiara i chrzest - Powszechna Boża wola zbawienia

Pozostaje ona podstawowym przekonaniem wiary. Przy opisywaniu tzw. konieczności chrztu i wiary do zbawienia trzeba rozróżnić wypowiedzi nie tylko jako rozumienie wiary jako wolnej decyzji człowieka ale jako podstawę teologiczną bowiem Nowy Testament wypowiada się z jednoznacznością o uniwersalnej Bożej...

CHRZEST

Z czes., od imienia Chrystus. Chrzest ogniowy znalezienie się po raz pierwszy pod obstrzałem nieprzyjacielskim, w bitwie, pod bombami; w Biblii, Ew. wg Mat., 3, 11, mówi Jan Chrzciciel: „Ja was chrzczę wodą... ale ten, co przyjdzie po mnie... chrzcić was będzie... ogniem."

Chrzest Polski proces...

Chrzest

Rytualne obmycie, zanurzenie się w wodzie lub pokropienie nią w sensie oczyszczenia duchowego; jest rozpowszechniony w wielu kulturach, przede wszystkim w związku z rytami narodzin i śmierci lub przy inicjacjach. Religie orientalne znają oczyszczające duchowo kąpiele w świętych rzekach (np. Eufrat czy...

Chrzest Franków

Na kontynencie Europy zachodniej znalazły się w granicach rzymskiego cesarstwa liczne plemiona germańskie.Niektóre przyjęły chrześcijaństwo ariańskie. Poganami pozostali dość długo Frankowie, dzielącysię na salijskich i rypuaryjskich.

Frankowie salijscy, po osiedleniu się między Sommą i Sekwaną...

Chrzest Mieszka I

Książę przyjął ze swoją drużyną chrzest w 966 roku. Jeżeli zachowano liturgiczną tradycję Kościoła,było to w Wielką Sobotę, 14 kwietnia, w jego ówczesnym stołecznym grodzie, Poznaniu, choć niektórzyhistorycy opowiadają się za Gnieznem, bądź Ostrowiem Lednickim. Przyjęcie chrztu miało...

Teologia i praktyka chrztu pierwotnego kościoła - Zewnętrzne sprawowanie

W starożytności kościół w sposób nadzwyczaj jasny ukazywał przy chrzcie świętym jego wewnętrzną stronę ale zewnętrzne sprawowanie miało jeszcze większe znaczenie niż dziś. Dokonywało się w osobnym miejscu babtysterium z basenem w którym chrzczono. Pierwszym wczesnym tego świadectwem jest nauka 12...

Powstanie państwa polskiego - Chrzest Polski

Bardzo ważną decyzją Mieszka było przyjęcie chrztu. Mogło ono zapewnić państwu miejsce wśród państw Europy chrześcijańskiej, zabezpieczyć przed przymusową chrystianizacją, a także przyczynić się do jego wewnętrznego zespolenia. Aby uchronić się od bezpośredniego podporządkowania ziem polskich...

Chrzest Wiślan

Z misyjną działalnością Metodego łączy się bardzo złożona sprawa chrystianizacji Wiślan. Jedyna źródłowawiadomość o ich istnieniu i chrzcie znajduje się w Żywocie Konstantyna: pogański książę bardzopotężny siedząc na Wiślicy, urągał chrześcijaństwu i krzywdę mu robił; posławszy ku...

Wiara i chrzest - Fenomen konkretności objawienia

Nie możemy pominąć tego, że Bóg swoje udzielanie się związał z Jezusem i Jego następcami. Dlatego misje, przepowiadanie drogi Jezusa stanowią centrum myśli o naśladowaniu. Chrześcijaninem jest się nie dla siebie samego ale dla drugich. Nauka o konieczności chrztu do zbawienia jest konkretnym...

Chrzest przez polanie wodą

Sposób udzielania chrztu przez trzykrotne polanie głowy kandydata wodą. Wprowadzono ten sposób pierwotnie dla ludzi chorych, których nie można było zanurzyć w wodzie; w wieku XIII sposób ten przyjęto na Zachodzie jako zwyczajny przy udzielaniu chrztu.

Wiara i chrzest - Pytanie o konieczność do zbawienia

Idzie o uniwersalne znaczenie Jezusa Chrystusa. Wypowiedź Jezusa w rozmowie z Nikodemem w Ew. św. Jana 3,5 „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego.” Była przyjmowana w przekazie wiary zawsze zawsze poważnie i odczuwana jako...

Polska od chrztu do rozbiorów

POLSKA

965 r. ślub Mieszka I z Dobrawą księżniczką Czeską

966 r. chrzest Polski Dagome Ludex - oddanie pod opiekę papieską

992 r. śmierć Mieszka I, na tronie zasiada Syn, Bolesław Chrobry

1000 r. zjazd gnieźnieński

1002 - 1018 r. wojny z Niemcami

!018 r. pokój w Budziszynie - zdobycie...

Ruś do przyjęcia chrztu przez Włodzimierza

-  urodzajne ziemie nad Dniestrem

-  szlak z Europy środkowej do Azji – znaczenie Kijowa

-  waregowie zorganizowani w drużyny brali udział w walkach międzyplemiennych na Rusi

-  850 r. – zajęcie Kijowa przez Askolda

-  862 r. – opanowanie Nowogrodu Wielkiego przez szwedzkiego Ruryka

-  882 r. – objęcie...

CHRZEST

(staropol. christ-iti znaczyć imieniem Chrystusa, czynić chrześcijaninem), Sakrament chrześcijańskiej inicjacji (II), włączający człowieka do wspólnoty Ludu Bożego Nowego Przymierza przez obrzęd obmycia wodą w imię Trójcy Świętej;

stanowi początek nadprzyr. życia człowieka (łaska Boża) oraz...

CHRZEST - LITURGIA

Obrzęd obmycia wodą w imię Chrystusa (najczęściej stosowano formułę trynitarną) przybierał w dziejach Kościoła różne formy (zanurzenie całego ciała, zanurzenie częściowe wraz z polaniem, polanie); upatrując w nim podstawowy obrzęd inicjacji chrzęść (łącznie z bierzmowaniem i eucharystią)...

Chrzest przez zanurzenie

Zwyczajny sposób udzielania chrztu na Wschodzie prawosławnym i wśród baptystów na Zachodzie. Całe ciało kandydata, a przynajmniej jego głowę, trzykrotnie się całkowicie zanurza w wodzie.

Zob. Kościoły wschodnie.

Chrzest przez zanurzenie i polanie wodą

Dawniej bardzo popularny, dzisiaj spotykany tylko u za-chodnich i wschodnich Syryjczyków sposób udzielania chrztu przez trzykrotne polanie wodą kandydata stojącego już w wodzie albo do niej schodzącego.

Zob. Syryjski Kościół prawosławny.