Chrześcijańskie Stowarzyszenie Społeczne

Czytaj Dalej

Systemy polityki gospodarczej - Chrześcijańska doktryna społeczna

Fundamentem tej doktryny była encyklika papieska Leona XIII Rerum novarum.

- doktryna ta zawiera idee społeczne solidarności;

- łączenie mechanizmów rynkowych z ochrona warstw słabszych;

- ograniczenia dla drapieżnego kapitalizmu.

Na gruncie tej doktryny powstały w XX wieku koncepcje tzw. społecznej...

FUNKCJE STOWARZYSZEŃ SPOŁECZNYCH W ŚRODOWISKU

Ze względu na zasięg i kierunek działalności stowarzyszenia można wyodrębnić: f –cje dośrodkowe „wewnętrzne” – związane z zaspokojeniem potrzeb i zainteresowań stowarzyszonych f – cje dośrodkowe „zewnętrzne” – związane z realizacją potrzeb pierwotnych i wtórnych całej społeczności lokalnej lub jej części.

FUNKCJE STOWARZYSZEŃ SPOŁECZNYCH W ŚRODOWISKU - Opiekuńczo – wychowawcza

zadania związane z organizowaniem nauk dzieci i młodzieży

zadania zawiązane z organizowaniem aktywności kreatywnej

zadania zawiązane z organizowaniem aktywności rekreacyjnej

zadania odnoszące się do organizowania aktywności sportowej

zadania dotyczące rozwijania aktywności o...

FUNKCJE STOWARZYSZEŃ SPOŁECZNYCH W ŚRODOWISKU - Integracyjna

uwzględnienie wszystkich czynników i ogniw oddziaływania wych. oraz eliminowania wpływów przypadkowych i negatywnych (korekcje środowiska)

aktywizacje lokalnej społeczności wokół spraw wychowania i opieki nad dziećmi i młodzieżą (stymulacja)

optymalna współpraca...

CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPOŁECZNE (ChSS)

Stowarzyszenie zrzeszające chrześcijan wszystkich wyznań, zał.

Postawa pisarzy wobec krzywdy społecznej na przykładach znanych ci utworów literatury staropolskiej, romantycznej, pozytywistycznej i młodopolskiej.

Postawa pisarzy wobec krzywdy społecznej na przykładach znanych ci utworów literatury staropolskiej, romantycznej, pozytywistycznej i młodopolskiej.

ROZWINIĘCIE  

1. Literatura staropolska Satyra na leniwych chłopów - Pierwszy w literaturze polskiej utwór o tematyce społecznej, pisany przez szlachcica...

INDYWIDUALISTA – jednostka społeczna. Bohater literacki szuka tożsamości.

INDYWIDUALISTA – jednostka społeczna. Bohater literacki szuka tożsamości.

 

Każdy człowiek jest pod wpływem społeczeństwa i epoki, w której żyje. Wynika to ze wspólnej dla całej społeczności historii i tradycji, które generują takie lub inne zachowania. Dlatego odizolowanie się od własnych korzeni...

Indywidualista - istota społeczna. Bohater literacki szuka tożsamości.

Indywidualista - istota społeczna. Bohater literacki szuka tożsamości.

 

Człowiek jest istotą społeczną czy też indywidualistą? Bohaterowie literaccy na przestrzeni epok prezentują różne postawy. Jedni szukają miejsca dla siebie w społeczeństwie, w środowisku. Uznanie otoczenia staje się dla...

CHARAKTERYSTYKA ŻYCIA POLITYCZNEGO I SPOŁECZNEGO

476 (upadek cesarstwa Rzymskiego)- 1492 (odkrycie Ameryki) W Polsce początek to rok 966. W średniowiecznej Polsce (i nie tylko) panował ustrój feudalny, którego istotnym elementem była pańszczyzna, czyli chłopski wyczerpujący obowiązek pracowania na pańskim polu. Duchowieństwo było największą potęgą...

Obraz XVII – wiecznej Polskiej w wierszach W. Potockiego – krytyka niesprawiedliwości społecznej i wad politycznych

Wacław Potocki, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli polskiej literatury barokowej, zasłynął jako epik, satyryk i moralista. W swych utworach wnikliwie krytykował wady społeczne i polityczne, bronił swobody religijnej, wykazywał dobro ojczyzny.

szlachta przestała być już skutecznym...

Indywidualista – jednostka społeczna. Bohater literacki szuka tożsamości.

Każdy człowiek jest pod wpływem społeczeństwa i epoki, w której żyje. Wynika to ze wspólnej dla całej społeczności historii i tradycji, które generują takie lub inne zachowania. Dlatego odizolowanie się od własnych korzeni wydaje się być bardzo trudne, wręcz niemożliwe. Człowiek nie może się od...

Rewolucja społeczna w ujęciu Krasińskiego, Żeromskiego i Witkacego

Rewolucja jest gwałtownym i krwawym przewrotem społecznym polegającym na obaleniu jednego ustroju i wprowadzeniu innego.

Stanisław Ignacy Witkiewicz w "Szewcach" przedstawia rewolucję, której dokonują szewcy. Są oni niezadowoleni ze swej ciężkiej pracy i niskich zarobków. Często prowadzą rozmowy na...

Rozwój doktryny chrześcijańskiej

W czterech ewangeliach odnajdujemy postać i naukę Jezusa, lecz bardzo niewiele z dogmatów kościoła chrześcijańskiego. W listach, w szeregu pism bezpośrednich naśladowców Jezusa, zawarte są wytyczne wiary chrześcijańskiej. Głównym twórcą doktryny chrześcijańskiej był  św. Paweł. Nigdy nie widział...

Polityczna i społeczna odbudowa świata

Założenie i rozmiary niniejszej  Historii  nie pozwalają nam wdawać się w zawiłe i zażarte dyskusje, toczące się dookoła traktatów, a szczególnie Traktatu Wersalskiego, który zakończył Wielką Wojnę. Zaczynamy pojmować, że ten konflikt, chociaż tak straszliwy i ogromny — nic nie zakończył, nic nie...

Podstawowe kategorie pojęć pedagogiki społecznej

dewiacyjnych i patologicznych zjawisk społecznych (problemów społecznych), ewentualnie służących nierozprzestrzenianiu się tychże zjawisk; - zadanie: opis, wyjaśnianie i przewidywanie rozwoju zjawisk chorobliwych, szkodliwych, celem skonstruowania programów strategii i procedur ich zwalczania w wymiarze społecznym, globalnym oraz lokalnym i indywidualnym; - współpraca: prawo, socjologia, pedagogika, psychologia, demografia, kryminologia, medycyna - ...

Współczesne problemy patologii społecznej

1. WstępMianem patologii społecznej w socjologii określa się zachowanie jednostek i określonych grup społecznych sprzeczne z wartościami lub normami danej kultury. Mogą one dotyczyć zarówno pojedynczych osób, rodzin lub struktur organizacyjnych.

Do zakresu zachowań dewiacyjnych zaliczyć można:•...

CZYNNIKIORGANIZACYJNO - SPOLECZNE

Instytucje państwowe i między.- ich organizacja i współdziałanie wpływają bezpośrednio na SM. Równie istotne są procesy decyzyjne oparte na selekcji informacji, ocenie sytuacji, diagnozowaniu i prognozowaniu.-dlatego szczególnego znaczenia nabiera poziom przygotowania i sprawność kadr służby...

Społeczne funkcje pieniądza:

 

Funkcja behawioralna (zachowawcza)

Pieniądz jest środkiem determinującym ludzkie zachowania, ponieważ jest ekwiwalentem wszystkiego, co jest człowiekowi niezbędne do życia. Kształtuje pragnienia, sposób myślenia, styl życia i konsumpcji. Stał się wartością absolutną, przedmiotem pragnień co nie...

Historia Polityki Społecznej

 

Historia Polityki Społecznej liczy około 200 lat, zaczynała się rozwijać w krajach: Niemcy, Wielka Brytania. Jej powstanie jako dziedziny działań publicznych można wiązać z rozwojem przemysłu i powstaniem ustroju kapitalistycznego. Dotyczy to powstanie pierwszych kwestii społecznych szczególnie...