Chrześcijańska demokracja

Chrześcijańska demokracja

Czytaj Dalej

Chrześcijańska demokracja

Wedługniego, złem, od którego demokracja musi się odgrodzić, jest socjalizm. W dalszych swoich enuncjacjach przyjmował, że w demokracji, skoro jest rzeczywistością, należy uwzględnić kościelne cele, a stanie sięto, gdy zostanie poddana kierownictwu hierarchii.

Rozwój doktryny chrześcijańskiej

W czterech ewangeliach odnajdujemy postać i naukę Jezusa, lecz bardzo niewiele z dogmatów kościoła chrześcijańskiego. W listach, w szeregu pism bezpośrednich naśladowców Jezusa, zawarte są wytyczne wiary chrześcijańskiej. Głównym twórcą doktryny chrześcijańskiej był  św. Paweł. Nigdy nie widział...

Personalizm chrześcijański

Jest kierunkiem akcentującym problem osoby. Główni przedstawiciele:

M. Scheler,

J. Maritain,

Mounier,

K. Wojtyła.

Kierunki daleko odchodzące od personalizmu:

Indywidualizm – akcentuje sytuację niezależności bytu ludzkiego, ujmuje człowieka głównie od strony jego wolności...

Koncepcja preegzystencji duszy ludzkiej (podstawa dla twierdzeń chrześcijańskich dotyczących pojecia grzechu pierworodnego)

Nie uważał Platon, żeby to człowiek był miarą wszechrzeczy. Dla niego ważne jest samo pojęcie idei, które jego zdaniem są boskie, niewidzialne i niezmienne, ale najważniejsze jest wspomniane powyżej dobro, pół-boski cel filozoficznej ziemskiej pielgrzymki człowieka.

Istota ludzka według Platona...

Filozofia chrześcijańska w starożytności: św. Augustyn

Św. Augustyn (IV/V w. po Chr.) obok św. Tomasza uważany jest za gł. filozofa związanego z chrześcijaństwem, należy jednak pamiętać, że w myśli św. Augustyna pojawiają się też wątki manichejskie, sceptyckie i neoplatońskie. Słuchał on bowiem przez jakiś czas manichejczyków, potem zaś uległ...

św. Tomasz z Akwinu, tomizm (chrześcijański arystotelizm XIII n.e.)

Wcześniej od Augustyna - augustynizm: filozofia chrześcijańska oparta na platonie (platoński idealizm)

od Tomasza - tomizm: filozofia chrześcijańska oparta na Arystotelesie (perypatetycki empiryzm) – nowy system, przyjęty najwcześniej przez szkołę dominikańską („młodszą” – starsza była wierna...

Nauka Pisma Świętego - świadectwo pierwszych gmin chrześcijańskich i św. Pawła

Są wypowiedzi w pismach, są także sformułowania, gdzie Jezus nazywa się Bogiem. Prolog świętego Jana mówi, że Bogiem było słowo. Inne teksty mówiące o tym, że Jezus nazywa siebie Bogiem to:

J 20, 28 - A Tomasz Mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój!

Dz 20,28 Troszczcie się o siebie samych...

Chrystologia św. Pawła - Pascha Chrystusa i życie chrześcijańskie

Ważne przesunięcie akcentu znajdujemy w wielkich listach. Zmartwychwstanie widziane jest tu w łączności ze śmiercią na krzyżu a z drugiej strony podkreśla się, że zbawcza skuteczność Paschy Chrystusa odnosi się nie tylko do ostatecznych dni, lecz również do aktualnego życia wierzących. Łączność...

FRANCISZEK SALEZY - Ideał życia chrześcijańskiego dla każdego

Bóg stwarzając świat rozkazał roślinom rodzić owoce, każdej według swego rodzaju” (Rdz 1, 11). Podobnie nakazuje chrześcijanom, którzy są żywymi roślinami jego Kościoła, by wydawali owoce pobożności odpowiednie do stanu i powołania każdego. Inaczej ma się ćwiczyć w pobożności szlachcic...

Nawrócenie jako początek chrześcijańskiego życia

Credo- wierzę- odpowiedzialna osobowa odpowiedź przyjmującego chrzest sprawia, że to wyznanie wiary wypowiadane wspólnie podczas ceremonii rozpoczyna się również credo – 1 os. l. poj.

To nawrócenie, odwrócenie nie jest w hebrajskim odczuciu językowym tylko wewnętrznym zwrotem, przemianą sposobu myślenia...

Inicjacja chrześcijańska jako „ponowne narodzenie”

Pierwsi chrześcijanie nie mieli żadnych zachamowań, aby nowy status, nową formę życia w jaką wkracza ochrzczony określić jako nowe życie, a samą inicjacje jako ponowne narodzenie. Pojęcie to znajduje się w Nowym Testamencie w stosunkowo warstwie Tradycji. Spotykamy je tam w różnych nurtach przekazu i...

Korzenie chrztu chrześcijańskiego

Kiedy pytamy o historyczne korzenie chrztu chrześcijańskiego natrafiamy na zadziwiający punkt wyjścia. Egzegetyczny stan rzeczy, który zadaje nam kilka zagadek:

- Jezus sam nie chrzcił, ale pierwotny Kościół praktykował, opisywał i teologicznie interpretował chrzest z taką oczywistością, że nigdzie...

Korzenie chrztu chrześcijańskiego - Chrzest Jana

Nie możemy przejść obok chrztu Janowego, nie chodzi tu o ryt sprawowany przez ludzi nie był to samo-chrzest, ludzie otrzymywali go od Jana „Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając [przy tym] swe grzechy.” (Mk.1,5)...

Korzenie chrztu chrześcijańskiego - Woda i Duch

Właśnie fakt, że sam Jezus przyjął chrzest Jana stworzyło możliwość podjęcia tego znaku zaraz po Wielkanocy dla nadchodzącego Królestwa Bożego. Teraz bowiem w przekonaniu uczniów eschatologiczna sytuacja stała się jednoznaczna. Znak czasu przez krzyż i wywyższenie został bardziej uintensywniony...

Problem tożsamości chrześcijańskiej (racje natury teologicznej) - Chrześcijańska idea zbawcza

Chrześcijaństwo to: doświadczenie realizmu grzechu, orędzie o darze przebaczenia w Chrystusie i wezwanie do odpo­wiedzialności w przeświadczeniu, że sam człowiek nie zbuduje królestwa prawdy, sprawiedliwości i pokoju. W Chrystusie została ustanowiona ekono­mia zbawcza - ekonomia przebaczającej miłości:...

Problem tożsamości chrześcijańskiej (racje natury teologicznej) - Wiara w Boską obietnicę zmartwychwstania

Obietnica ta pojawia się w Starym Testamencie ,jako wewnętrzna konsekwencja wiary w Boga, Stwór­cę całego człowieka, z duszą i ciałem. Stwórca nieba i ziemi jest także Tym, który zachowuje wiernie swoje przymierze z Abrahamem i jego potomstwem. W tej podwójnej perspektywie zacznie wyrażać się wiara w...

Problem tożsamości chrześcijańskiej (racje natury teologicznej) - Biblijna koncepcja cielesności ludzkiej

W Piśmie Świętym ciało nie jest tylko ubraniem które zrzuca się, aby przyodziać nowe w nowej egzystencji. Nie jest częścią znamienną czy więzieniem wzniosłej i nieszczęśliwej z powodu historycznej egzystencji duszy, ale integralnym wymiarem osoby ludzkiej. Dlatego w Piśmie św. nazywa się człowieka...

Patriotyczne i chrześcijańskie walory „Kazań Sejmowych” Piotra Skargi

„Kazania. ..” powstały w okresie silnego napięcia politycznego: Zygmunt III Waza z którym Skarga był związany pragnął ukrócić samowolę szlachecką, zapobiec ciągłemu zrywaniu sejmów, wzmocnić władzę monarszą.

Kazanie wtóre o miłości ku ojczyźnie:

a)wykorzystanie znanego z literatury...