Chromosomy

Czytaj Dalej

PŁEĆ ZALEŻY OD GENÓW, NIE OD CHROMOSOMU

Co ciekawe, o płci zwierzęcia nie decyduje bezpośrednio obecność lub brak chromosomu Y czy X, a stosunek liczby chromosomów X do liczby haploidalnych kompletów autosomów.

KLASY CHROMOSOMÓW

U człowieka występuje 23 klasy chromosomów, a więc chromosom 1 jest największy, zaś 22 najmniejszy. Klasyfikacja chromosomów pod względem wyglądu tyczy długości ramion poszczególnego chromosomu względem centromeru.

Chromosomy

W czasie cyklu podziałowe­go (mitozy) chromatyną poszczególnych chromosomów ulega zagęszczeniu i skręceniu, przez co indywidualne chromosomy stają się widoczne.  wyjątkiem komórek płciowych, wynosi 46 chromosomów: 22 pary chromosomów tzw.

Jakie choroby dziedziczne związane są z chromosomami płciowymi?

Kobiety mają dwa chromosomy X, podczas gdy mężczyźni mają jeden chromosom X, drugi chromosom Y. Chromosom Y jest mniejszy od chromosomu X.

CYKL ŻYCIOWY KOMÓRKI, MITOZA I BUDOWA CHROMOSOMÓW W CZASIE MITOZY

Każdy z chromosomów podzielony jest wzdłuż na dwie połówki chromatydy, połączone w miejscu zwanym przewężeniem pierwotnym lub centromerem.

Dziedziczność - Pary chromosomów

Komórka każdego człowieka ma 46 chromosomów, ułożonych w pary, przy czym jeden chromosom z każdej pary pochodzi od ojca, drugi od matki. Łączenie się w pary chromosomów ma największe znaczenie w przekazywaniu cech dziedzicznych.

Jądro komórkowe i chromosomy

- Altman - rozdzielił nukleinę na białko i kwasy nukleinowe - Fullger zaczął barwić kwasy i przez to wyizolowano DNA; wykazał że DNA wchodzi w skład chromosomów - Wykazano, że DNA jest w każdej komórce i dany organizm ma stałą jego ilość - Wykazano, że informacje genetyczne są zakodowane w cząsteczce DNA - Udowodniono, że komórki płciowe: plemniki i komórki jajowe zawierają o połowę mniej DNA niż komórki somatyczne ( np.

Czym są chromosomy, a czym geny?

Chromosomy są stale obecne w jądrze komórki, jednak-stają się widoczne wyłącznie w czasie jej podziału. Sekwencje zasadowych par w molekule kwasu dezoksyrybonukleinowego wewnątrz chromosomu tworzą to, co naukowcy nazywają genami.

AKROCENTRYCZNY CHROMOSOM

Rodzaj chromosomu metafazowego, w którym cen-tromer (przewężenie piewotne) znajduje się blisko końca chromosomu. W chromosomie akro-centrycznym wyróżnia się jedno ramię bardzo krótkie, a jedno długie.

CHROMOSOM (z gr. chromos - kolorowy, soma - ciato)

genom człowieka zawarty w komórkach somatycznych składa się z 46 par chromosomów. U Prokaryota występuje pojedynczy chromosom, który nie zawiera zbyt ściśle upakowanego DNA.

CHROMOSOMY POLITENICZNE

Przykładem mogą być chromosomy występujące w komórkach gruczołów śli-niankowych larw Drosophila melanogaster. Zwane są także chromosomami wielokrotnymi, lub olbrzymimi.

Ekspresja informacji genetycznej u eukariota - CHROMOSOMY EUKARIOTYCZNE ZAWIERAJĄ TELOMERY

Radą na tego typu zagrożenie jest obecność na końcach chromosomów telomerów.

W jaki sposób następuje powielanie chromosomów?

Każdy chromosom był cią­giem cząsteczek DNA.

DEFICJENCJA (delecja fragmentu chromosomu)

Rodzaj aberracji chromosomowej, polega na ubytku końcowego lub innego odcinka chromosomu. Dla przykładu skutkiem deficjencji ramion krótkich chromosomu 5 pary jest u człowieka Zespół Ch du chat (kociego płaczu).

MAPOWANIE CHROMOSOMÓW

Mapowanie chromosomów odbywa się dzięki doświadczalnemu krzyżowaniu organizmów należących do tego samego gatunku, ale posiadających przeciwstawne cechy, np.

n - liczba chromosomów w komórce

Komórki somatyczne większości organizmów (diplontów) posiadają podwójny komplet chromosomów, czyli 2n. Liczba chromosomów jest stała i charakterystyczna dla gatunku, np.

Zespół łamliwego chromosomu X

Zespól łamliwego chromosomu X jest jedną z najczęstszych przyczyn upośledzenia umysłowego. Dziedziczy się w sposób dominujący sprzężony z chromosomem X, jednak dziedziczenie choroby w rodzinie nie odpowiada zasadom dziedziczenia mendlowskiego.

Chromosom

chromosom; drobna struktura roz­poznawalna za pomocą technik spektroskopowych, znajdująca się w jądrze komórki.

Zespół łamliwego chromosomu X

Dziedziczy się w sposób dominujący sprzężony z chromosomem X, jednak dziedziczenie choroby w rodzinie nie odpowiada zasadom dziedziczenia mendlowskiego.

Aberracje chromosomów

 Nieprawi­dłowe przemieszczenie się (translokacja), zmiany w budowie (delecja), po­siadanie niewłaściwej liczby ch. (poliploidia). Niekiedy z a. ch. łączy się obecność pewnych charakterystycz­nych cech dermatoglifo w (linii papi­larnych dłoni). A. ch. często wiążą się z upośledzeniem...