CHORYCH DUSZPASTERSTWO

Działalność Kościoła mająca na celu zaspokajanie religijnych potrzeb wiernych złożonych chorobą, umacnianie ich w akceptacji własnego -> cierpienia, udzielanie im sakramentu -> chorych namaszczenia, a także przygotowanie ich na przejście przez -» śmierć do życia w wieczności (wiatyk).

1. Geneza i...

CHORYCH NAMASZCZENIE, ostatnie namaszczenie, namaszczenie świętym olejem - W KOŚCIELE KATOLICKIM

N.ch. należy do sakramentów osobistych, przyjmowanych dla własnego uświęcenia.

A. TEOLOGIA — W NT nie ma wzmianki o bezpośrednim ustanowieniu n.ch. przez Chrystusa; ponieważ Mk 6,12-13 wskazuje, że już apostołowie namaszczali chorych olejem, można uważać, że Chrystus nawiązał do rozpowszechnionej w...

Możliwości wykorzystania kriostymulacji w rehabilitacji chorych z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego

Piśmiennictwo dotyczące krioterapii jest bardzo obszerne, jednak wskazania odnoszą się głównie do chorób reumatycznych, chorób zwyrodnieniowych stawów, urazów i ich powikłań, obrzęków i bólu miejscowego. U chorych z tych grup stosowane są m.in. chłodne okłady i zawijania, pocieranie kawałkami lodu...

Opieka nad chorym

Zarówno nagłe zachorowania, jak i przebyte operacje lub doznane w wyniku wypadków urazy, a także choroby przewlekłe mogą spowodować konieczność dłuższego leżenia w łóżku (kilka czy kilkanaście tygodni, a nawet dłużej) i roztoczenia nad chorym opieki. Każde obrażenie i każda choroba objawiają się w odmienny sposób, różna jest przy tym psychika chorych i różne ich potrzeby. Jednak większość zabiegów i czynności pielęgnacyjnych stosuje się wobec wszystkich ...

APOSTOLSTWO CHORYCH

Stowarzyszenie kat. zrzeszające chorych w celu formowania postawy afirmującej ich -> cierpienie i skłaniającej do włączania go w proces zbawiania świata (por. Kol 1, 24).

A.Ch. zostało zapoczątkowane przez -> triduum eucharyst. dla chorych, które urządził L.J. Willenborg proboszcz par. Blo-emendaal...

Zasady bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa chorych

Chorzy odczuwają strach przed radioterapią. Jest to nowe i zupełnie nieznane wydarzenie w ich życiu. Jest. to kontakt z promieniowaniem, postrzeganym powszechnie jako źródło niebezpieczeństwa, nawet śmiertelnego. Chorzy obawiają się także samotności w czasie naświetlań, obawiają się aparatury...

Pedagogika terapeutyczna dzieci przewlekle chorych - Przedmiot zainteresowań pedagogiki terapeutycznej

Pedagogika terapeutyczna, zwana także pedagogiką leczniczą, jest nauką szczegółową pedagogiki specjalnej. Podstawy teoretyczne pedagogiki tera­peutycznej stworzyła w latach pięćdziesiątych J. Doroszewska (1957, 1963). Jej zainteresowania naukowe koncentrowały się na wychowaniu w zakła­dach leczniczych...

Rehabilitacja chorych ortopedycznych

Jakkolwiek rehabilitacja rozciąga się na wszystkie prawie specjalności me dyczne i na wszystkie okresy leczenia chorego, to jednak wiele metod i sposobów można z największym pożytkiem stosować dopiero w okresie zdrowienia — kiedy ustąpią ostre objawy choroby, np. po nastawieniu złamania, przeprowadzeniu...

Pedagogika terapeutyczna dzieci przewlekle chorych - Udział rodziny w rehabilitacji dzieci przewlekle chorych

Przewlekła choroba dziecka stanowi w życiu rodziny bardzo przykre zdarzenie i zmusza członków rodziny, w tym szczególnie rodziców, do pod­jęcia nie znanych im dotąd trudnych zadań. Wypełnianie tych zadań wymaga od rodziców zdobycia odpowiednich wiadomości i umiejętności niezbęd­nych w opiece, wychowaniu...

Jakie są możliwości stosowania komputerów osobistych w terapii chorych z afazją?

Problematyka stosowania komputerów osobistych w lerapii chorych z afazją wciąż budzi kontrowersje (Pedersen. Vinler, Olsen 2001: Mortley, Enderby, Pe-theram 2000; Armstrong, Macdonald 2000; Blucstone 1998; Petheram 1996; Robertson 1990). Po okresie wielkiego entuzjazmu w lalach osiemdziesiątych, gdy wielu...

Wpływ kompleksowego usprawniania z uwzględnieniem krioterapii ogólnoustrojowej na stan napięcia mięśniowego u chorych na stwardnienie rozsiane

Stwardnienie rozsiane (SM) jest chorobą przewlekłą, która u ogromnej większości chorych (ok. 90%) powoduje kliniczne objawy uszkodzenia układu nerwowego. Niesprawność pojawia się u 75% chorych, natomiast upośledzenie środowiskowe dotyka 69% [1], Liczba hipotez odnośnie przyczyn SM rośnie, lecz nadal...

Jak oceniać zdolności komunikacyjne chorych z afazją w życiu codziennym?

Test dotyczący komunikacyjnych zdolności w życiu codziennym (Communi-cation Abilily in Daily Life - CADL) został opracowany przez Holland (1977). Teoretyczną podstawę tego testu stanowi spostrzeżenie owej autorki w kwestii występowania różnic między mierzalnymi zachowaniami językowymi a tym, co...

Jak dzielą się metody terapii chorych z afazją?

Całe bogactwo metod terapii chorych z afazją można podzielić na trzy duże grupy, to jest na:

metody bezpośrednie, metody pośrednie, metody uprzedzania.

Metody bezpośrednie obejmują:

m e t o d y stymulacji oraz metody bezpośrednie właściwe prowadzone w zakresie fonologii, semantyki i...

Jak ocenić zdolność funkcjonalnego porozumiewania się chorych z afazją?

Istnieje wiele sposobów oceny zdolności funkcjonalnego porozumiewania się chorych z afazją, jednak najbardziej popularne są kwestionariusze, które mogą dostarczyć wielu informacji o chorym. Jak podaje podręcznik Afazjologia (Pąchalska 1999), jednym z pierwszych w święcie kwestionariuszy oceniających...

Rehabilitacja psychiczna chorych po zawale serca

rehabilitacja psychiczna chorych po zawale serca; zamierzone oddziały­wanie psychologiczne w celu adaptacji i integracji chorego po zawale w śro­dowisku społecznym. Oddziaływanie psychiczne opiera się na diagnozie psychologicznej i medycznej, przebie­ga synchronicznie z kompleksową re­habilitacją...

Rehabilitacja ruchowa chorych po zawale serca

rehabilitacja ruchowa chorych po zawale serca; specjalnie dobrany tre­ning wysiłkowy, który stanowi gjówną część rehabilitacji chorych po-zawa­le serca. Pozwala on na osiągnięcie optymalnej sprawności wysiłkowej, po­zytywnie wpływa na stan psychiczny, umożliwia lepszą integrację socjalną...

Szkolnictwo dla przewlekle chorych

szkolnictwo dla przewlekle chorych; organizowane jest w zakładach leczniczych, tj. szpitalach i sanatoriach, gdzie dziecko przebywa okresowo, a także w zakładach specjalnych podległych MOiW. Zorganizowane formy opieki wychowawczej w zakładach leczniczych pojawiają się w okresie I wojny światowej (Stany...

Jakie cele stawia sobie pedagogiczne podejście do terapii chorych z afazją?

Głównym celem podejścia pedagogicznego jest powtórne nauczenie chorego z afazją umiejętności językowych za pomocą metod nauczania przejętych z tradycyjnych technik nauki języka polskiego np. dla dzieci i cudzoziemców. Materiał terapeutyczny stosowany w podejściu pedagogicznym można ująć w formie...

Zmiany hemodynamiczne u chorych z wszczepionymi sztucznymi zastawkami serca

zmiany hemodynamiczne u chorych z wszczepionymi sztucznymi zastawkami serca; są zróżnicowane w zależności od miejsca wszczepienia sztucznych zastawek, kurczliwości mięśnia serca, współczynnika wykorzystania tlenu oraz aktywności fizycznej chorego. U chorych z wszczepionymi sztucznymi zastawkami w...

Pielęgnacja chorych niepełnosprawnych

Nie należy używać tłustych kremów, ponieważ zmiękczają one skore : nadmiernie. Puder zatyka pory i sprzyja powstaniu wyprysku i stanów ; zapalnych skóry. W razie pocenia się puder zbija się w grudki, co może doprowadzić do podrażnienia skóiy i zapalenia mieszków włosowych,.

Z doświadczenia wynika...